Engum Kirke


Engum Kirke - interiør o. 1930'erne.


Engum Kirke set fra syd, 1885. Foran kirken et udsnit af kirkegården.


Engum Kirkes skib og kor, 1977. Prædikestolen med de mange udskæringer er fra 1759. Fotograf: Frants Mortensen


Engum Kirke med romansk kor og skib set fra nordsiden 1977. I forgrunden Engumvej. Fotograf: Frants Mortensen

Intro

De ældste dele af Engum Kirke blev opført o. 1150. Kirkerummet er præget af et overdådigt inventar fra midten af 1700-tallet, skænket af ejerne til Tirsbæk Gods.

Bygningshistorie
Engum Kirke er sandsynligvis bygget på det sted, hvor irske munke havde oprettet en kristen menighed i Vikingetiden. Den ældste del af kirken - skibet og en del af koret i romansk stil - blev opført o. 1150 af frådsten. Den øvrige del af koret samt våbenhus og tårn er senere tilbygninger opført af teglsten i sengotisk stil.

Kirkens træloft blev efter år 1400 erstattet af murede hvælvinger. Der er stadig spor i murværket efter døre. På nordsiden er der svage konturer af en tilmuret kvindedør, og i tårnmuren findes et tydeligt omrids af en dør, hvis stendørtrin er bevaret. Heri er indhugget et keltisk kors omgivet af to bånd - et ældgammelt kristent symbol. Våbenhuset er bygget til o. 1200. Her står ved østvæggen en ligsten for Ove Lunge til Tirsbæk, der blev begravet inde i kirken i 1540.

Inventar
Kirken tilhørte gennem flere århundreder Tirsbæk Gods, hvis ejere sørgede for en overdådig udsmykning. Størstedelen er i rokokostil og skænket i midten af 1750erne af godsets daværende ejere cancelliråd Jørgen Hvass og hans hustru Maren Loss.

Prædikestolen
Den nuværende prædikestol fra 1759 er i renæssancestil og en restaurering af en ældre prædikestol af ukendt alder. Dens udsmykning består især af fire udskårne kvindefigurer, der symboliserer forskellige dyder: Godhed, visdom, sandhed og klogskab. På lydhimlens overside er anbragt et træskærerarbejde forestillende lammet med sejrsfanen.

Alteret
En ældre altertavle fra o. 1600 med Jesu korsfæstelse som motiv blev i 1759 udbygget både i højden og til siderne og udsmykket med motiver fra Påskens begivenheder. Altertavlen flankeres af figurer, der symboliserer de fire evangelister. Under en restaurering af alterbordet gjorde man i 1979 et opsigtsvækkende fund - et relikviegemme bestående af en udhulet egetræsplade dækket med et marmorlåg. Det indeholdt et stykke grønt stof, sandsynligvis fra en helgens klædedragt.

Døbefonten
Den romanske granitdøbefont er fra før 1200 og har tidligere været bemalet. Dåbsfadet er dekoreret med et motiv fra Syndefaldet.

Orglet
Orglet fra o. 1760 er bygget af Amdi Worm, der var bosat i Engum. Han var meget anerkendt og leverede orgler til både Odense og Ribe Domkirke. Orglet blev i 1995 udvidet fra seks til 13 stemmer.

Øvrige udsmykning
Den lille trappe fra skibet til koret er flankeret af to trækeruber bevæbnet med flammesværd. Kirkebænkene er fra først i 1600-tallet og forsynet med låger, der i 1758-59 blev dekoreret af maleren Henrik Jørgensen med allegoriske motiver. I koret og korbuen blev der i 1895-96 afdækket romanske kalkmalerier. I 1942 skænkede lensgreve Daniel Rantzau, Rosenvold, kirken et skib - en nøjagtig model af skoleskibet "København".

Henvisninger:
Preben Koch: Engum Kirke, 1983
Engum Kirkes hjemmeside: www.engumkirke.dk