Engstien


Åen ved det gamle sygehus, idag 2008 Syddansk Universitet. Kolding Stadsarkiv.


Engstien, Erhvervsgården. Idag Syddansk Universitet. Kolding Stadsarkiv.


Kolding NV. I venstre side ses gartneriet Ålykke og det store kompleks i midten er Kolding Gamle Sygehus i Sct. Jørgensgade. Husene i øverste venstre del ligger i Ålykkegadekvarteret, og øverst i midten ses Ålykkeskolens bygninger. Kolding Stadsarkiv.

Intro

Engstien. Gadenavn fra den 9. marts 1959. Vej til det nu nedlagte Aalykke Gartneri, der nu er beboelseshuse.

Handelshøjskole Syd

I 1983 vedtog Folketinget en ny handelshøjskolelov, hvorved ”undervisningsministeren bemyndiges til at godkende oprettelse af en handelshøjskole for Syd- og Sønderjylland, opbygget over en periode til en højere læreanstalt på lige fod med handelshøjskolerne i København og Århus, med hjemsted i Sønderborg”.

Foruden hovedkvarteret i Sønderborg havde den nye ”Handelshøjskole Syd” (HHS) afdelinger i Esbjerg, Varde og Kolding. Lokaleforholdene var i starten ret kaotiske. Skolens første rektor, Gert Engel, beskrev i 1984 situationen således: ”Rektoratet bor til leje i en stump kommuneskole i Sønderborg, og undervisningen foregår på de lokale handelsskoler, bortset fra Esbjerg, hvor vi holder til i en gammel lagerbygning”.

Snart kunne Kolding-afdelingen ikke længere rummes på Handelsskolen og fra 1986 var skolen spredt over lejede lokaler flere steder i centrum, blandt andet i ”Klostergården” – nu kontorer for Kolding Kommunes Senior- og Sundhedsforvaltning – indtil man i 1990 fandt en blivende placering i det gamle Kolding Sygehus.

Nytårsdag 1997 blev Handelshøjskole Syd fusioneret med Ingeniørhøjskolen Sønderborg Teknikum, og allerede samme år begyndte de konkrete drøftelser om en fusion med Odense Universitet og Sydjysk Universitetscenter til Syddansk Universitet. Fusionen blev godkendt i 1998, og den 1. september 1999 begyndte de første studerende på SDU Kolding i handelshøjskolebygningen på Engstien. (Tønnes Bekker-Nielsen)


Syddansk Universitet, Kolding

I 1840 foreslog Christian Paulsen, som var juraprofessor i Kiel, at oprette et jysk universitet. Paulsens forslag blev imidlertid ikke ført ud i livet, og Kolding kom til at vente længe på sit universitet.

I 1919 kom der atter gang i planerne om et jysk universitet. Et af forslagene var at lægge universitetet på Koldinghus, men den kgl. bygningsinspektør konkluderede at slotsruinen var helt uegnet til formålet. Universitetskommisionens flertal pegede på Århus som hjemsted for det nye universitet, og kun et enkelt af de 19 kommissionsmedlemmer udtalte sig til fordel for Kolding.

Da Folketinget i 1964 godkendte oprettelsen af Odense Universitet besluttede det samtidig at der skulle laves en overordnet plan for den videre universitetsudbygning. Regionplanudvalget for Fredericia-Kolding-Vejle området (oprettet 1962) og Universitetsforeningen for Trekantområdet (oprettet 1966) samlede lokale kræfter bag kampen for få et universitet placeret i Kolding, men i stedet faldt valget på Roskilde, Aalborg og Esbjerg.

I 1990 rykkede Kolding-afdelingen af Handelshøjskole Syd (oprettet 1984) ind i det gamle sygehus på Engstien, og i 1998 blev Handelshøjskolen en del af det nye Syddansk Universitet. De første SDU-studerende begyndte på Engstien i september 1999. Foruden handelshøjskolefagene tilbyder SDU blandt andet dansk, engelsk, historie og designstudier. Studentertallet er steget til ca. 2.000, hvoraf to tredjedele er heltidsstuderende.

Da sygehusbygningerne ikke længere kan rumme universitetets aktiviteter, er et nyt universitet under opførelse ved havnen. Her kommer SDU til at ligge i tæt naboskab med andre uddannelsesinstitutioner, studenterhuset Klostergården og ”Godset”. Den nye campus står færdig i 2012. (Tønners Bekker-Nielsen)


Aalykke gartneri

Gartner A.S. Pedersen startede gartneriet i ”Aalykke” i 1897 ved køb af 1½ ha landbrugsjord. Gartneriet var beliggende på sydskråningen mod Kolding å. I 1935 beskrives jord som god muld og med et godt læ fra de omgivende bebyggelser; der var 10 drivhuse med 200 vinduer og 1.300 m2 under glas og der blev fortrinsvis dyrket blomster. Frem til 1919 blev der også drevet anlægsgartneri.

Der var butik i Jernbanegade 16, der blev passet af hustruen. Gartneriet var landskendt og et anset lærested. Kommunen købte jorden 1943 for at skaffe plads til bolig til turberkuloseoverlægen og en evt. sygehusudvidelse, I dag findes bl.a. boligbyggeriet på Engstien på gartneriets jord. Gartnerboligen har nu adressen Engstien 2.

Aalykkes ejer Anders Simonsen Pedersen var født i Jordrup 1868, hvor faderen var lærer. Familien flyttede senere til Anst, hvor faderen blev førstelærer. Efter et ophold på Askov lærte A.S. Pedersen gartneriet forskellige steder bl.a. ved et ophold i England. I 1893 forpagtede han gartneriet ”Flora” på Haderselvvej før han etablerede eget gartneri. Han var formand for Kolding Gartnerforening og bestyrelsesmedlem i Dansk gartnerforening. I 1927 blev han Ridder af Dannebrog. Fagligt fungerede han som dommer ved landsudstillinger bla. i England og Belgien. Han var medlem af Nicolai sogns menighedsråd, højskoleforeningensforedragsudvalg og bestyrelsen for Sønderjysk Forening. HAn døde 1958. Hustruen, den engelsk fødte Helen Clay Petersen, var et ledende medlem af Dansk Kvindesamfund.


Tidl. Kolding Sygehus, og senere Syddansk Universitet.
1. del bygget i 1880 og tegnet af arkitekt A.R Gjellerup. Komplekset ud - og ombygget flere gange, sidst ved C.F. Møllers Tegnestue til Syddansk Universitet.
Komplekset har en klar reference til den byzantinske stil, der er markant ved de gule teglstensfacader med bånd af røde skift.
Båndene løber langs facaderne i forskellige intervaller og understøtter de gennemgående linjer, der tegnes af friser og vinduer. Bygningen er rig på dekorative murstensdetaljer ved døre og vinduer, som enkeltornamenter eller zigzagmønstre.
Den ældste del er den mest udsmykket med særligt formede røde teglstensdekorationer over vinduerne. Udsmykningen forenkles i udtryk, som komplekset udvides, men de røde skift er fastholdt.