Enggaarden i Bredballe


Maleri af den firelængede gård, Enggaarden, i Bredballe - malet 1925-26. Maleriet tilhører Vejle Stadsarkiv.

Intro

Enggaarden var en 4-længet gård på Bredballe Byvej. Ifølge Arkiv.dk var det oprindelig en fæstegård til Tirsbæk, som blev frikøbt omkring år 1800 (det skete i 1797). 45 tdr. land, 5 tdr. skov. Stuehus opført 1860. Gården blev revet ned i 1975, og nu ligger daginstitutionen Troldebakken på stedet.

''Efterkommer Helle Rau Hartmann, Jerlev, fortæller:''''''' '' ''Søfren Knudsen'' fæstede angiveligt gården i år 1750. Dette stiller jeg mig lidt tvivlende over for, idet han blev født i 1737 og blev konfirmeret i 1752. Men det har så nok i stedet været faderen, ''Knud Søfrensen Svoger'', der menes. Eller også fæstede teenage-sønnen faktisk gården, vel godt hjulpet af faderen. ''Knud Søfrensen Svoger'' var født ca. 1693 et sted i Vejle Amt, formentlig i Holmans Herred, og var søn af ''Søfren Pedersen Svoger'', som muligvis var af Svinholt. Slægten som kaldtes Svoger findes i kirkebøgerne i flere sogne i Vejle Amt dengang, mest i Holmans Herred, men også i Jerlev Herred. Knud Søfrensen Svoger havde en bror, som hed Niels Søfrensen Svoger, født ca. 1695, død 1756. Denne bror, Niels, blev gift med Leene Hansdatter fra Vinding, og blev via sønnen Søren Nielsen Svoger farfar til Niels Sørensen Smed, der kom til at eje Esketoft i Højen Skov, som efter diverse tilkøb af ham og sønnen Niels Nielsen Smed blev til Hummelgaard. ''Knud Søfrensen Svoger giftede sig med Mette Nielsdatter, som døde på Enggaarden i 1755: '' '''1755, Dom: 21 p: Trinit Knud Søfrensens Kone af Bredballe begravet Mette NielsD:''' '' Knud Søfrensen Svoger døde på Enggaarden i marts 1764: '' '''1764, Dom: Reminiscere blef Knud Søfrensen Svog af Bredballe begravet ætatis 71 Aar.''' ''Sønnen Søfren Knudsen'' ''frikøbte gården i 1797'' for 2.100 Rigsdaler (heraf de 1.150 Rigsdaler kontant), af Christian von Benzen på Tirsbæk. Søfren Knudsen blev født i Bredballe, Hornstrup Sogn, i 1734, og døde samme sted, 70 år gammel, i maj 1804. Søfren Knudsen blev konfirmeret i Hornstrup Kirke 1752: 1752, konfirmation i Hornstrup Kirke: ''Anno 1752 Dom: Quasimodo Genit bleve confirmerede Drengebørn:'' '''Søfren Knudsen, Knud Søfrensens Søn i Bredballe.''' ''I året 1759 giftede Søfren Knudsen sig med Maren Jensdatter Follerup fra Højen:'' '''d: 13 Nov. copulered Søvren Knudsen af Tirsbæk Gods og Maren Jensdatter Follerup i Høyen, efter at de vare trolovede d: 27 October ibid.''' Maren Jensdatter Follerup blev født 1738 i Højen Sogn, som datter af Jens Nielsen Follerup (født 1679 i Rugsted, Ødsted Sogn, død 1751 i Højen Sogn) og Bodill Jensdatter (født 1711 i Harildshus, Højen Sogn, og død 1803 i Højen Sogn). Maren Jensdatter Follerup døde i Bredballe 1820. ''Gamle Søfren Knudsen døde i maj 1804 i Bredballe: '' '''d. 20 Maj Sepult Søvren Knudsen af Bredballe, 73 Aar.''' Søfren Knudsens og Maren Jensdatter Follerups søn, ''Knud Søfrensen, overtog Enggaard efter sin far i 1799''. Knud Søfrensen blev født på Enggaard i 1769, giftede sig i 1804, da faderen døde, med Dorthe Andersdatter, og Knud Søfrensen selv døde i 1844. Hans søn ''Jens Knudsen'', født på Enggaarden 1821, overtog gården. Han var gift med Karen Jessen, og deres datter ''Dorthea Marie Jensen'' (1854-1914), overtog i 1884 Enggaarden sammen med sin mand, ''Niels Mathiesen'' (1855-1937). ''Gårdejer på Enggaarden i Bredballe, Niels Mathiesen og hustru Dorthea Marie Jensen'' fik en række børn, heriblandt Jenny Marie Mathiesen, som opnåede en alder af 101 år, og døde i 1991. Hun var gift med Jørgen Udengaard Jørgensen (1887-1966), og ved giftermålet i 1916 købte de gården Bybækgaard i Bredballe. En søster til den Knud Søfrensen, som overtog Enggaard efter sin far i 1799, hed Mette Søfrensdatter. Hun blev gift med Niels Sørensen Smed, som var hendes grandfætter, idet han var søn af Søren Nielsen Svoger, der igen var søn af Niels Søfrensen Svoger (bror til Søfren Knudsens far, Knud Søfrensen Svoger). ''I dag:'' Enggaarden på Bredballe Byvej blev revet ned i 1975. I mange år har der ligget en daginstitution, Troldebakken, på stedet. ''TEKST FRA BOGSAMLINGEN DANSKE GÅRDE:'' '''Enghavegaard’s ældst kendte Ejer er Knud Sørensen, der overtog den 1. Maj 1799, og hvis Enke skødede den 30. Decbr. 1848 til sin Søn, Jens Knudsen, hvis Svigersøn er den nuv. Ejer (=Niels Mathiesen), der indtil 1888 foruden Enghavegaard drev sin Fædrenegaard, som han havde haft fra 1879. ''' '''Gaarden ligger smukt med sine anselige og velholdte Bygninger paa sin gamle Plads midt i Bredballe By. ''' '''Hovedbygningen mod Nord og Sidelængerne er grundmurede og bærer Straatage ligesom s. Længe, der staar i Bindingsværk. ''' '''Skovens største Del ligger ved Vejle Skov c. P/2 Km. NV. for Gaarden i Bestand af Bøg, Eg og Gran; c. x/2 Td. Ld. ligger ved Gaarden. ''' '''Engen, der er god Overrislingseng, ligger umiddelbart N. for Gaarden. ''' '''Jordernes Overflade er let bølgeformet med jævnt Fald i Syd. ''' '''Af Kvægbesætningen er flere Samlinger præmierede, og enkelte Tyre er optagne i Stambog. ''' '''Enghavegaard, Hornstrup Sogn. Postforb. og St.: Vejle, hvortil c. 6 Km. Ejer: Niels Mathiasen, som overtog Gaarden 11. Aug. 1884, er født i Bredballe 23. Juli 1855 og var gift med Dorthea Marie Jensen, født paa Ejendommen 17. Decbr. 1854, død 1. Juni 1914. ''' '''Matr.-Nr. 6a m. fl. af Bredballe. Hartkorn 4 Tdr. 3 Skpr. Ejendomsskyld 31,000 Kr. Brandassurance for Bygningerne 14,200 Kr. Areal 50 Tdr. Ld., deraf Ager 43, Eng 1, Skov 5, Have og Gaardsplads 1. ''' '''Af Agermarken drives 25 Tdr. Ld. i en 8 Marksdrift: Havre, Blandsæd, Rug, Roer, Byg, Havre og 2aars Græs; 14% Td. Ld. i en 8 Marksdrift med samme Sædskifte; Resten drives i Vekseldrift med Staldfoder, Roer og Græs. ''' '''Jordens Bonitet er dels dyb Muld paa Lerunderlag, dels lettere Muld paa Grusunderlag. ''' '''Der holdes 14 Køer, 10 Stkr. Ungkvæg og Kalve og 2 Tyre af sortbroget jysk Race, 4 Heste, 1 Plag og 2 Faar. Sidste Aar solgtes c. 10 Fedesvin og c. 100 Maanedsgrise.'''