Enggård i Lifstrup


Matr 6a i Lifstrup ca. 1920. Fotograf ukendt.

Intro

Gl. Lifstrupvej 43. Matr. 6a Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. I 1664 var gården vurderet til 5 tdr 1 skp hartkorn, og i 1688 til 5 tdr 5 skp og 1 alb hartkorn. I 1844 var den efter udparcellering kun vurderet til 2 tdr 1 skp 1 fdk 2 1/4 alb

Gården lå tidligere på modsatte side af nuværende Gl. Lifstrupvej, lige ved siden af Mosbjerggård. Enggård hørte under Ølufgård frem til Ølufgårds krise i 1660’erne, hvor gården blev frasolgt. I 1681 tilhørte den assesor Lentes og notarius Georg Grøn ved Den holstenske Ret. 1688 var ejeren Jacob Stigelman i Kiel. 1740 tilhørte gården Niels Jacobsen Lund i Ebeltoft, som nævnte år solgte den til Søren Christensen Hjort i Årre – han var en svoger til gårdfæsteren. S. C. Hjort solgte halvdelen af gården til gårdfæsteren i 1757, den anden halvdel til sin svigersøn Poul Pedersen. I 1794 tilhørte Poul Pedersens halvdel Krogsgård, og denne halvdel blev nævnte år solgt til gårdfæsteren.

Den første kendte fæster af gården var Søren Olufsen, som døde ca. 1636. Han havde haft fæstet i mange år. Hans kone hed Maren. Efter mandens død overtog enken fæstet af gården i fællesskab med sønnen Hans Sørensen, som var i begyndelsen af 20'erne på dette tidspunkt. Senere blev han enefæster af gården. Han blev 1647 gift med Karen Thomasdatter, en datter af Thomas Pedersen fra matr 3a i Astrup . Hun var dog født i Bouberg, Guldager sogn. Hans Sørensen havde stadig fæstet af gården 1655.

Fra ca. 1656 var gårdfæsteren Peder Bachensen. (Vistnok) hans søn Christen Pedersen havde fæstet i 1688. Han var rimeligvis gift med Karen Lambertsdatter, som måske var datter af Lambert Hansen fra Hygum. Christen Pedersen døde 1723, men forinden var fæstet overtaget af sønnen Christen Christensen. Christen Christensen blev 1724 gift med Ane Christensdatter fra Årre. Han havde muligvis været gift tidligere. Efter Christen Christensens død i 1749, blev enken gift 2. gang med Niels Hansen fra Hygum. Han var en søn af Hans Nielsen fra Hygum Østergård. Som ovennævnt frikøbte Niels Hansen gården ad to omgange, først i 1757. Efter sin første kones død i 1776 blev han gift 2. gang året efter med Kirsten Hansdatter, datter af Hans Christensen fra Lifstrup Vestergård. Niels Hansen og hustru døde i hhv. 1807 og 1805.

Deres tre børn blev vistnok arvinger til en ret stor formue. Sønnen Hans Nielsen (som kun var 18 år ved faderens død) drev gården videre, men han blev ikke eneejer af gården. I 1812 købte han Guldager Mølle og flyttede derhen. Han og hans søskende fik 1813 tilladelse til at udparcellere gården, hvorved 3 nye gårde opstod i Lifstrup. Samtidig blev gårdens store hedelod ude ved hovedvejen solgt i en lang række parceller til mange forskellige i omegnen.

Det resterende Enggård (hovedparcellen) blev samme år solgt til Anders Nielsen fra Tobøl i Guldager sogn. Hans første kone Maren Jepsdatter var en søster til den gamle møllerkone på Guldager Mølle (og måske var det ad den vej Anders Nielsen kom i forbindelse med Hans Nielsen). Hun døde 1814, hvorefter han blev gift med Ane Marie Eskildsdatter fra Tobøl. 1834: Niels Andersen (søn af foregående). Gift året før med Ane Hansdatter fra Biallerup i Horne sogn.

I 1859 blev foregåendes datter Maren Nielsdatter gift med Jens Thomsen fra Guldager, og der blev da udstykket en parcel til et husmandsbrug for dem. Hovedparcellen skulle nok have været overtaget af sønnen Anders Nielsen. Men enden blev, at Jens Thomsen overtog hele gården i 1861, og Anders Nielsen fæstede i stedet nogle år det andet husmandsbrug.

Maren og Jens Thomsens søn Hans Jensen Thomsen blev 1901 gift med Gyde Thomine Thomsen fra Guldager, og de overtog da gården.

1911: Johannes Villadsen Angel Madsen. Han var søn af Laurids Madsen fra Vestervad og blev overtagelsesåret gift med Ida Ansine Hansen fra Næsbjerg sogn. Hans første kone døde 1834, hvorefter han blev gift 2. gang i 1940 med sin husbestyrerinde Helga Jensen fra Asp i Horne sogn. Efter Angel Madsens død i 1945 blev Helga senere gift med Erhardt Hansen fra Gellerup, Varde Landsogn.

1969 Edith og Karl Richard Hansen. De drev gården til 1994.

1994 Lone og Jan Hesselvig.

2000 Nuværende ejere Jette og Aksel Pedersen. De driver firmaet Combiheat på gården.

2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991