Emmerske Bedehus


Emmerske Bedehus i 2006. Fotograf: Henrik J. Møller. Tønder Museum


Emmerske Bedehus, 2004. Fotograf: Henrik J. Møller. Tønder Museum


Drivvejen nord for Emmerske, 2004. Fotograf: Henrik J. Møller. Tønder Museum

Intro

Emmerske Bedehus fra 1730 var kirke for Tønder Landsogn indtil 2012. Den kendte præst og salmedigter Hans Adolph Brorson holdt bedetimer i Emmerske hver søndag og vandt mange nye tilhængere for pietismen. I dag huser bygningerne også en efterskole.

Emmerske Bedehus blev opført i 1730, som en kirke og skole for Tønder Landsogn. Initiativtageren var amtmand Johan Georg von Holstein i Tønder og den pietistisk indstillede provst Johann Hermann Schrader i Tønder. I tiden forinden havde hjælpepræsten H.A. Brorson bedetimer i Emmerske hver søndag eftermiddag, og opnået mange tilhængere på egnen. Der var således et stort behov for en kirke og skole her.

Amtmanden og provsten indsamlede pengemidler og organiserede opførelsen af bygningen. Amtmanden døde allerede samme år, men hans efterfølger, sønnen Friedrich Wilhelm von Holstein stadfæstede i 1732 en overenskomst med landsognets beboere, om at disse skulle besørge husets vedligeholdelse og skiftevis hente præsten ind til gudstjenesten og køre ham hjem til Tønder igen. Endnu i 1930erne stillede landsognet transportvogn til rådighed for præsten. Pengene til vedligeholdelsen skete på en ret speciel måde, idet der blev opkrævet to skilling på hver altergæst.

Ved indvielsen blev der opsat en mindeplade på bygningen med følgende inskription: ”Dieses Haus ist under Gottes segen zu Erbauung und Unterweisung ind der Gottseligkeit füt Alte und Junge denen Eingepfarreten zu Tondern Gewiedmet und Erbauet im Jahr Christi 1730”.

Bedehuset gennemgik en omfattende restaurering i 1858. Efter Genforeningen blev der opsat en ny altertavle, med en skitse malet af Joakim Skovgaard.

Skolen blev nedlagt ved kommunalreformen i 1970, og fra statslig side ville man også have menighedsrådet, men dette stødte på lokal modstand. På dette tidspunkt var der kun ca. 80 hustande i sognet.

Ikke længe efter skolens nedlæggelse blev Emmerske Efterskole indrettet i bygningerne, og denne skole har kørt fint lige siden oprettelsen. Fra 1970erne og frem, har der været fast gudstjeneste i bedehuset hver 2. og 4. søndag i måneden. I december 2012 nedlægges Emmerske bedehus som kirke og Emmerske sogn nedlægges og sammenlægges med Tønder sogn.

Hans Adolf Brorson

Hans Adolf Brorson var i en årrække hjælpepræst i Tønder og Tønder Landsogn. Han blev født i Randerup nær Ballum i 1694. Som ung læste han teologi og filologi på Københavns Universitet, men afbrød studierne og blev huslærer hos amtsforvalteren i Løgumkloster. Her blev han grebet af tidens pietistiske strømninger. Han færdiggjorde studierne og blev præst i Randerup (1721-29), dansk hjælpepræst i Tønder (1729-37), stiftsprovst og senere biskop i Ribe, hvor han var indtil sin død i 1764. H. A. Brorson kendes som salmedigter, bl.a. til nogle af vore kendte julesalmer.

Litteratur:

Emmerske Menighedsråd: Bedehuset i Emmerske 250 år. 1730-1980, Tønder 1980
Claus Eskildsen: Holstein-Schrader-Brorson. Et Tohundredaarsminde, Tønder 1931