Elvedgård


Litografi. Herregården Elvedgård


Kobberstik. Herregården Elvedgård


Elvedgård. Mindesten for historikeren Vedel Simonsen. Foto: Karsten Kjer Michaelsen


Elvedgård. Foto: Karsten Kjer Michaelsen.


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Elvedgård


Hovedgården Elvedgård. Foto: Anders Myrtue

Intro

Den nordfynske hovedgård Elvedgård kendes fra middelalderen, hvor den anlagdes som enestegård ved ikke langt fra landsbyen Veflinge.

Elvedgård er højst sandsynligt en af de første fynske herregårde som H.C. Andersen har opholdt sig på. Første gang Andersen besøger herregården er 13.-14. juli 1829. I et brev til Edvard Collin den 18. juli 1829 skriver han:
Man viser mig megen Opmærksomhed rundt om i Byen; jeg har været indviteret i de fleste, bedste Huse og da jeg forleden talte om at gjøre Oldgrandskeren Vedel-Simonsen, som boer ved Bogense, en Vesit kjørte man mig ud og hjem igjen; Simonsen tog særdeles vel imod mig jeg var der to Dage, og fik her de herligste Bidrag til min Roman, som jeg gav ham Planen af. Intereseret her for, lovede han mig, skriftligt at tilmelde mig engang hver Maanet, Alt hvad han kunde finde angik denne Periode, især med Hensyn til Sæder, Skikke og Sagn, saa han vil spare mig en heel Deel Uleilighed. Et heelt nyt Lys gik op for mig; hvad jeg alt har skrevet af Romanen skal caseres; jeg føler levende, at dette Værk vil give mig et Navn, ellers faaer jeg det aldrig; med al Flid og Iver vil jeg beskjæftige mig dermed, og faaer jeg det kun saaledes paa Papiret som det lever i mig, saa er jeg tilfreds; men der maa studeres meget, før om 3 Aar seer jeg nok, selv med Anvendelse af min meste Tid, bliver det Hele neppe færdigt.”

Romanen, som H.C. Andersen nævner i brevet, var en planlagt historisk roman med motiv fra Grevens Fejde, der skulle have titlen ”Christian den Andens Dverg”. Romanen blev dog aldrig fuldendt.

Anden gang H.C. Andersen besøger Elvedgård er den 27. juli 1830. I et brev til Edvard Collin den 28. juli 1830 finder vi en kort omtale af besøget samt tanker om en ny roman:
”Igaar var jeg hos Prof: Vedel-Simonsen paa Elvedgaard, der synes næsten at have Venskab for mig, jeg har maatte love ham, at komme nogle Dage ud til ham igjen før jeg reiser. Ved at søge efter Sagn fra Grevens Feide, som jeg kun træffer faae af, finder jeg her en heel Guld-Grube til en Roman, der ligger hvor Tid ganske nær, og hvor Begivenheden selv staaer som et underligt, broget Drømmebillede fra min Barndom, og hvor alle Kilder ere mig aabnede; nemlig Spaniernes Ophold i Fyen;”

Det omtalte kommende besøg blev dog aldrig realiseret.