Egeskov


Egeskov Slot


Litografi. Egeskov Slot


Egeskov slot. Foto: Anders Myrtue.


Egeskov, 1830'erne


Egeskov, 1830'erne

Intro

Egeskov anlagdes i middelalderen og kendes fra skriftlige kilder fra 1405. Navnet stammer fra landsbyen Egeskov, som iI 15-1600-tallet blev opkøbt og delvis nedlagt, delvis flyttet som følge af hovedgårdens tilstedeværelse. Landsbyens gadekær ses stadig ved P-pladsen.

H.C. Andersen besøgte Egeskov 16. august 1842 samt 12. september 1848, begge besøg i forbindelse med ophold på Glorup. I Andersens dagbogsoptegnelse fra 16. august 1842 finder vi en udførlig beskrivelse af Egeskov:
”Efter Bordet kjørt til Egeskov en smuk Vei. (En Adler har skrevet »Efterretning om Nyborg Amt«, tre Dele, det er i Manuskript i Kammerraad Lindegaards Eie paa Lykkesholm her i Fyen, hans Fader har kjøbt det paa en Auction, og det er fuldstændigere end Pontopidans Atlas; dette fik jeg tilfældigviis at vide af Winther, da Egesckou interesserede mig, jeg skriver af:) Egesckousgaard Anno 1616 den 31 Aug: haver Jacob og Claus Ulfelt, Brødre, Lauritz Ulfelts Sønner til Bafvelsøe, som efter deres Morfader Lauritz Brockenhuus og Mormoder Fru Karen Schram udi Arv var tilfalden Egesckousgaard og Gods udi Fyen Nyborg Amt, Qverndrup Sogn, solgt og Skjødet samme til Jacob Ulfelt til Urop Rigens Canceler og Raad, hvorpaa Kong Christiani 4 de Laase Brev Aar 1620 den 6 Oct er udstædt. Laurs Brockenhuus, hvis Frue var en Tinghuus, har bygt Egeschous Borregaards Huus, men udi hvad Aar vides ikke. Anno 1648 haver Lauritz Ulfelt til Urup Befalings Mand paa Stiernholms Slot solgt og skjødet Egeschousgaard og Gods til Hr Oluf Parsberg til Jernit, Ridder, Rigens Raadog Befalings Mand over Skanderborg og Aaekjer Lehn. Anno 1656 den 8 Mai har Hr Oluf Parsberg igjen solgt Eges: til Hr Otte Kragh til Voldbjerg Rigens Raad og Befalings Mand paa Riberhuus og fra den Tid af er samme forbleven i denne Familie)

I Haven har været Buegange Absatser og Fontæner, endnu er høie beskaarne Hækker og en prægtig lang smal Bøge-Alee; Gaarden opført af røde Muursteen; ud til Haven staaer en Gruppe Grantræer. Et høit kobberlagt Spür er opført paa Forbindelsen af begge Bygningerne. Masive Steentrapper fører op og ned; Kaminer og gamle Familie Malerie[r] rundt om. I Stuen til Høiere, Chr den 4 de til Hest (efter Carl von Mandern?) — Hele den Oldenborgske Stamme og fire Malerier der forestiller de fire Verdens Dele. Til Venstre er i Gangen et Skab med Udskjæring der forestiller den indelukkede Jomf. Brockenhuus, samme Afbildning to Gange, men det seer ud som sad hun i en Bærestol af forgyldte Palmer; hun er illumineret. Ovenpaa til Høiere er en Sal med mange Familie-Malerier og længst henimod Vinduet et Indelukke i Muren, der deler begge Bygninger, det er, som en Slags Retirade, og her var (jeg troer i 18 Aar) Brockenhuus's Datter indelukket. Jeg kikkede ind af Dør-Sprækken. Sollyset trængte da derind og der var dybt ned. — I Salen til Venstre hang flere Familie Partrætter. — Nede i Stuen har Huusjomfruen, den eneste som sover i den store Bygning, sit Kammer paa Væggen hænger et Malerie, en Jomfru der staaer mellem en Munk, som viser hende Christus, og en Ungersvend, som sætter hende Ringen paa Fingeren; oppe paa et svært Trægallerie herinde var Sengen. I Pontopidans Atlas staaer om Egeskov at her er saa mange Vinduer som Dage i Aaret, saa mange Døre, som Uger, saa mange Skorstene, som Maaneder Saa mange Hjørner, som Aarstider. Haven een af de største og skjønneste i Fyen. Markedet er den 19 Nov.”