Egelund, Mejslingvej 40


Intro

Nuværende adresse: Mejslingvej 40 Matrikelnr. 4 A m.fl. Ejerlav: Mejsling Sogn: Jerlev Herred: Jerlev Gården er en af de oprindelige gårde i byen, og beskrevet allerede fra midten af 1600-tallet.

Gården er beskrevet siden midten af 1600-tallet og ses i 1664 at have været en selvejergård, delt mellem 2 halvgårdsejere. Gården skifter hænder over tid, men ses indtil omkring midten af 1700-tallet stadig at være 2 halvgårde. Der er i dag 7 bygninger på stedet. Det nuværende stuehus er fra 1927, avlsbygninger fra 1932, 1954, 1977, de nyeste bygninger er kommet til i 1986 og 1995. Carsten Bjerre, der er kirkeværge ved Jerlev kirke, er født i 1952. I 1976 giftede han sig med Anne Margrethe Jacobsen der ligeledes var født i 1952. I 1992 var arealet på 30 hektar deraf 2,5 hektar skov, yderligere 15 hektar var forpagtet. På gården var der 52 årskøer, 75 ungdyr og 20 slagterkalve.

1664: Her var hartkornet på 6 tdr. 1 fjdk. En selvejergård, og beboerne var Søren Madsen og Søren Jensen. 1688: Hartkornet var nu sat til 7 tdr. 6 skp. 2 fjdk., skovskyld 3 fjdk., 2 2/3 alb.. Stadig 2 beboere som sad på hver sin halvgård: Joen Sørensen og Knud Pedersen, begge selvejere. - Joen Sørensens halve gård, matrikel nr. 4. Hartkorn 3 tdr. 7 skp. 1 fjdk., 5/8 alb., fælles skovskyld. Joen Sørensen var en bonde som i 1675 giftede sig med Anne Christensdatter, formentlig i Jerlev. Parret sidder på deres halvgård frem til 1708, hvor Joen Sørensen dør. Det bliver så sønnen Christen Joensen, der overtager gården. 1733: Gården er nu delt mellem de 2 selvejere Christen Joensen og Mads Madsen. Christen Joensen sad samtidig også på halvdelen af gård nr. 5 ifølge 1688-matriklen. Denne gård var på hartkorn 2 tdr. og 1/2 alb., så hermed havde han et samlet hartkorn på i alt 5 tdr. 7 skp. 1 fjdk. 1/2 alb. 1747: Dette år søger Søren Christensen husbondeholdbrev på sin fader Christen Joensen, der formedelst alderdom afstår sin selvejergård. Dvs. halvdelen af gård nr. 4 og 5. Bygningerne består da af 36 fag i nogenlunde stand, og han har til besætning 6 bæster, mens hornfæet er bortdødt, og der er anskaffet 3 køer og 1 kvie. 1749: Søren Christensen afstår sin halvdel af gården nr. 5 til Jens Sørensen. Søren Christensen ses i 1744 den 30. juni, efter kongelig bevilling, at være blevet gift med Dorthe Madsdatter af Jerlev. hun er datter af Mads Simonsen fra gård nr. 7 og blev født 1715. 1768: Søren Christensen bliver begravet 1765, 46 år gammel, og hustruen var død året før, 49 år gammel. De var da stadig boende i Mejsling. Efter dem ses Peder Poder at få kongeligt skøde på gården den 9. december 1768 for 200 rigsdaler. 1770: Peder Poder skøder imidlertid allerede den 20. marts 1770 gården til Mads Hendricksen. 1777: Oluf Pedersen Poder sælger til Iver Christensen og hustru for 798 rigsdaler den 29. april 1777. De kom fra Vejlby sogn. 1778: Den 18. februar 1778 sælges det vestre hus på gården til Peder Mortensen Orlof med dertil liggende kålhave for 115 rigsdaler, huset var da beboet af Laurits Jacobsen. 1784: I 1784 ses gården med følgende udseende: 1. 11 fag stuehus i syd, tillige med bryggershus, god bygning 2. 14 fag stald i vest, mådelig stand 3. 22 fag ladehus i nord i mådelig stand 4. 6 fag aftægtshus med bryggershus og stald i mådelig stand Gården var samlet takseret til 500 rigsdaler. 1797: Ved den næste taksering i brandkassen 1797 ses Iver Christensen nu også at være ejer af en del af gård nr. 7, så den samlede hartkorn er væsentlig forøget. "Selvejer og brandfoged Iver Christensen i bemeldte Mejsling bye, hans gaard, som under matrikel No. 4 og 7, står for hartkorn ager og eng 5 tdr. 7 skp. 2 fjdk. 2 ¼ alb. 1. Sals eller stuehuset beliggende til sønden i gården, bestående af 11 fag, hvoraf 7 fag stueværelse med fjæle loft og 3 fag bryggers, samt 1 fag vognport, 12½ alen dyb, 1 etage høj egebindingsværk, 1 skorsten 1 bagerovn, og 1 kølle, dels med leer og dels med brændte murstens vægge, samt stråtag, ved den nordre side er dette hus til bygget 1 fag kvist, med fjæle loft, 11 alen dyb, 1 etage høj, egebindingsværk, med leer og brændte murstens vægge, som indvendig er panelede, og stråtag. 2. Et staldhus, beliggende til vesten i gården, bestående af 13 fag, hvoraf 2 fag er til vognport, 8½ alen dyb, 1 etage høj, egebindingsværk, fjæle vægge, samt stråtag. 3. Et ladehus beliggende til nord i gården bestående af 22 fag 9 alen dyb, 1 etage høj, egebindingsværk, og fjæle vægge, samt i dette hus østre ende ½ fjæle gavl, stråtag. 4. Et gården tilhørende våningshus, beliggende sønden for gården i byen, bestående af 6 fag, deraf 2 fag med fjæle loft og 4 fag til bryggers og stald, 1½ alen dyb, 1 etage høj, egebindingsværk, samt skorsten og 1 bagerovn, leer vægge, og stråtag." Gården var i 1797 stadig takseret i brandkassen til 500 rigsdaler. 1829: Iver Christensens hustru, Maren Jensdatter, blev begravet den 8. oktober 1810, 53 år gammel. Inden sin egen død i 1829 solgte Iver Christensen gården til sønnen Jens Iversen Boesen. På gården var en gammel gæld på 800 rbd. som sønnen forpligtede sig at betale, samt aftægt til faderen. Gården bestod da af hartkorn 3 tdr. 7 skp. og skovskyld 1 fjdk. 2 alb. Skødet dateret den 1. november 1825. Jens Iversen Boesen blev gift i Jerlev kirke den 29. april 1826 med pigen Maren Johanne Johansdatter fra Jerlev. Hun var født den 2. maj 1807 i Middelfart, datter af gårdmand Johan Jepsen og Inger Pedersdatter. 1843-1844: Jens Iversen Boesen, som var sogneforstander, døde den 15. september 1843 og efterlod enke og 7 børn. Enken giftede sig igen med ungkarl Johan Bertelsen fra Mejsling den 28. september 1844. Han var født i 1814 som søn af Bertel Pedersen og Anne Marie Johansdatter fra den gamle gård nr. 6, nuværende 2a i Mejsling. 1878: Næste mand på gården var Stefan Hansen, der giftede sig med steddatteren her fra gården, Dorthe Jensen, hvor han selv tjente, i Jerlev kirke den 29. april 1864. Han var født i Nørre Vilstrup i 1837, faderen var gårdmand Hans Christiansen og moderen Johanne Nicolaisdatter. Stefan Hansen fik tinglæst skøde på gården den 25. januar 1878. Men det varede ikke mange år, for allerede den 4. november 1885 døde han af lungebetændelse. 1887: Enken gifter sig herefter igen med en ungkarl fra Sellerup, Niels Jensen i Jerlev kirke den 31. marts 1887, han overtager hermed gården. Niels Jensen var født i 1848. 1892: Niels Jensen sælger gården til Thule Peder Laursen, som får tinglæst skøde den 8. juli 1892. Han var ankommet fra Store Velling i Smidstrup sogn, hvor han året før, den 2. maj, var blevet gift i Smidstrup Kirke med Johanne Kirstine Lorentzen. Hun var fra Ejby i Rye Sogn ved København, hvor hun var født den 6. december 1865, forældrene var Gårdmand Lars Lorentzen og Ane Margrethe Poulsen. Thule selv var fra Vester Nebel og født i 1864, hans forældre var Laurits Johannesen og Ane Cathrine Pedersdatter. I ægteskabet var der seks børn nemlig: Anna Margrethe født 16. juli 1891 (bliver gift ind på gården matr. 5a.), og Lars Lorentzen, født den 8. november 1892, og Katrine født den 2. maj 1894. Laura født den 9. maj 1896, Rejnholt den 8. september 1904 og endelig Hertha Maria den 22. juli 1906. 1914-1928: Thule Peder Lauersen sælger gården til 3 personer nemlig: Proprietær L. Christensen, Købmand P. O. Lorentzen og overretssagfører Knudsen. De får skøde den 13. marts 1914. Thule Peder Laursen flytter herefter til Vejle, senere til Højen, hvor han køber gården ”Højvang”, der er beliggende ved landevejen tæt ved kroen. Han dør pludselig i 1918. De 3 nævnte ejere sælger allerede gården videre samme år til Proprietær Christian Boysen Kruse, som får skøde den 17. juli 1914, også han har den kun i ganske kort tid, for allerede året efter sælger han til Hans Peter Hansen den 22. oktober 1915, som sælger igen til Jens Nygaard den 29. februar 1928. 1948: Fra Jens Nygaard går gården videre til Hans Hermansesn den 24. marts 1948. 1976: Efter Hans Hermansen kommer Carsten Bjerre til, og får skøde på gården den 7. april 1976.