Egebjerggård i Lifstrup


Egebjerggård ca. 1945. Fotograf ukendt.

Intro

Gl. Lifstrupvej 49. Matr 8a Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Denne ejendom blev grundlagt 1814 i forbindelse med udparcelleringen af Enggårds jord i Lifstrup. En parcel på 1 tdr 2 fdk 2 ¼ hartkorn blev da frasolgt til en ny ejendom.

Senere blev et stykke jord på 3 skp 2½ alb hartkorn i forbindelse med gården tilkøbt. I 1844 var gården vurderet til 1 tdr 5 skp 3 fdk 2 alb hartkorn. Hovedparten af nuværende bygninger er opført 1898 efter en brand.

Den første ejer og grundlæggeren af gården i 1814 var Hans Nielsen, dengang fra Bryndumdam i Bryndum sogn. Det er lidt usikkert, hvem denne Hans Nielsen egentlig var. Han var ikke født i Bryndumdam, men var sandsynligvis tjenestekarl der. Sandsynligvis var han en aldrende ungkarl, som var født i Astrup i Bryndum sogn. Denne Hans Nielsens mors halvbror var Hans Christensen på Hygum Nørregård, senere Krogsgård. Hans Christensens kone var en datter fra Enggård og derfor en af arvingerne, som udstykkede Enggård i Lifstrup. Det er nok med denne familiemæssige tilknytning, at Hans Nielsen kunne købe parcellen fra Enggård. Hvis det var pågældende Hans Nielsen, som grundlagde ejendommen, flyttede han som tjenestekarl senere til Krogsgård til en fætter (Hans Christensens søn) – han var da stadig ugift.

I 1823 blev gården (det er muligt, at der stadig ikke var opført bygninger) solgt til Laust Hansen fra Grønvang i Nebel – muligvis fordi Hans Nielsen havde gæld til Laust Hansen. Laust Hansen bosatte sig ikke selv på gården, men videresolgte den året efter til Poul Jensen fra Rousthøje, som samme år blev gift med Laust Hansens søster Johanne Hansdatter. Poul Jensen var en søn af Jens Rasksen, som en tid havde boet på Foldgård. I øvrigt var han krigsveteran fra Napoleonskrigene. Hans første kone døde 1838, og han blev da gift året efter med Kirstine Madsdatter fra Sig i Torstrup sogn. Hun døde 1865. Poul Jensen fik ingen børn med nogen af sine koner, og han havde herefter sin brordatter Hanne Margrethe Rasksen fra Rousthøje som husbestyrerinde.

Hanne Margrethe Rasksen blev 1870 gift med Jeppe Jensen fra Gjesing, som overtog gården samme år. Jeppe Jensen havde forinden giftermålet været vinterskolelærer, bl. a. i Ølufvad. Efter giftermålet havde han mange tillidshverv i sognet og var bl. a. brandkassedirektør i Skast m. fl. Herreders Brandkasse.
Deres søn Jens Ankjær Jensen overtog gården i 1906. Han var ugift. Også han var meget aktiv i sognet og var med i oprettelsen af flere foreninger. Ankjær Jensen opdyrkede gårdens hedelod ved hovedvejen. Til denne hedelod var yderligere blevet tilkøbt et par andre hedelodder af Ankjær Jensens forgængere og af ham selv. På hedelodden lod Ankjær Jensen 1929 bygninger opføre og frasolgte den nye ejendom, Lynghøjgård, sammen med det opdyrkede hede.

I 1944 flyttede Ankjær Jensen til huset ved Ølufgård og solgte gården til Laura og Søren Martinus Engelbrecht Mortensen. De var blevet gift i 1935. Laura stammede fra Thisted og Engelbrecht fra Kjersing i Bryndum sogn. De drev gården til 1964 og flyttede da til Gjesing, Bryndum sogn.

1964 Gerda og Hans Hansen, som stammede fra hhv Jerne sogn og Gjesing. De havde forinden haft Jerne Præstegård i forpagtning.

Nuværende ejere Erna og Max Hansen overtog gården efter sidstnævnte i 1994.

2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991