Egebjerg Sø (Vandværkssøen)


Udsigt over en isdækket Egebjerg Sø (Vandværkssøen) fra stien på søens vestside. På søens modsatte side ses p-plads, toilethus og bord/bænkesæt. Foto: Thorke Østergaard

Intro

Egebjerg Sø er en gammel møllesø i naturskønne omgivelser ved Tolstrup Å/Lille Hansted Å og Hansted Skov. I og ved søen findes et rigt dyre- og planteliv, ligesom søen og møllen har en spændende kulturhistorie.

Egebjerg Sø blev skabt ved opdæmning af Tolstrup Å (Lille Hansted Å) en gang før 1565. Vandet fra søen blev brugt til at drive en vandmølle, der i lang tid fungerede som korn- og stampemølle. Omkring 1874 blev søen udvidet og dæmning forhøjet til 5 m, så møllen kunne drive det mekaniske vandværk, der indtil 1971 forsynede Horsens med rent vand fra områdets undergrund. Vandet i Horsens kommer stadig i vid udstrækning fra Hansted Skov, i dag er det blot Højballegårdværket på skovens modsatte side der står for leveringen.


Efter vandværket blev flyttet, blev møllesøen overflødig som leverandør af vandkraft. Det blev derfor besluttet at føre åen uden om søen via et omløbsstryg, bl.a. for at sikre passage for havørreder på gydevandring. Søen blev bevaret som kulturminde, rekreativt område og af hensyn til dyrelivet.

Søens dyr og planter
Søen er i dag omkranset af buskads af pil og el samt rørskov af bl.a. tagrør og dunhammer. I vandet vokser gul åkande, vandpest og forskellige andre vandplanter. I og omkring søen findes et rigt fugleliv med bl.a. svaner, ænder, måger og andre vandfugle samt mange småfugle i buskadset og rørskoven. Den smukke isfugl besøger ofte søen. Søens fiskebestand består overvejende af karpefisk, aborrer og gedder, der efterstæbes af bl.a. fiskehejre og odder. Vandkvaliteten i søen er forbedret efter åen blev ført udenom. Det ses bl.a. på det rige smådyrsliv, der bl.a. omfatter døgnfluer, vårfluer, guldsmede og de særprægede stavtæger.