EGVAD KIRKE
Intro

Kirken ligger ret ensomt, men er placeret nogenlunde midt i sognet.

De oprindelige dele, skib og kor, er bygget af granitkvadre i romansk stil. Senere er der bygget tårn mod vest og mod syd sengotisk våbenhus af kvadre og munkesten. Tårnet har blændingsgavle, og våbenhuset er senere blev ombygget. Begge de oprindelige døre er i behold, men den nordlige er muret til. Mod nord i koret og i skibet findes endnu de romanske vinduer i brug. De er forholdsvis høje. I tagværket har tømreren skåret sit navn i runer: ”Didrik”. Skibet og koret fik krydshvælv i sengotisk tid. Den oprindelige korbue er bevaret. I 1931 afdækkede man kalkmalerier, bl.a. fugle og ornamenter, men de blev overkalket igen. Klokken er fra begyndelsen af 1200-tallet. Døbefonten minder om den i Nr. Vium kirke. Det er en granitfont med båndslyng, bægerblade og arkader. Fadet er fra 1575 med en fremstilling af Bebudelsen. Over den tilmurede norddør hænger et renæssancekrucifiks. Prædikestolen er fra begyndelsen af 1600-tallet med bl.a. relieffer af evangelisterne. De gamle velbevarede stolegavle er i typisk vestjysk ungrenæssancestil. På et par af dem er der initialer, og på en enkelt finder man årstallet 1578. Det murede alterbord er beklædt med et træpanel, og over det er der en altertavle i renæssancestil fra omkring 1625. I midterfeltet er der et nyere oliemaleri, Kristus som trøsteren, og sidefelterne er udfyldt med skriftsteder. På bagsiden er der et maleri af nadveren fra 1791. Fra det tidligere alter er der bevaret 1500-tals træfigurer af Jomfru Maria og De Hellige Tre Kongers tilbedelse af Jomfru Maria. På tårnrummets nordvæg ses mindeplader over 2 indbygggere fra sognet, der faldt ved Dybbøl i 1864. Der har tidligere ligget en gravhøj på den vestlige del af kirkegården.

Die Kirche liegt sehr einsam, ist aber ungefähr in der Mitte der Gemeinde plaziert. Die ursprüngliche Teile - d.h. das Schiff und der Chor - sind in romanischem Stil und aus Granitquader gebaut. Später wurde der Turm gegen West und die Vorhalle gegen Süd in Spätgotik aus Quader und grossen Backsteinen gebaut. Der Turm hat einen Blendgiebel. Die Vorhalle wurde später umgebaut. Das Schiff und der Chor bekamen aus der spätgotischen Zeit ein Kreuzgewölbe. Das ursprüngliche Chorgewolbe ist bewahrt worden. Der Taufstein ist ein Granitbecken mit Gurtschleudern, Kelchblättern und Archaden. Die Renaissancekanzel stammt aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts und ist mit Reliefs von Evangelisten versehen. Die alten, wohlbewahrten Stuhlgiebel sind in typisch westjütländischem Jungrenaissancestil. Der gemauerte Altartisch ist mit einer Holztafelung verkleidet. Über dem Altartische ist ein Altarbild im Renaissancestil aus dem Jahre 1625 zu sehen.

The church is placed in a rather lonely area but even though in the middle of the parish. The granite nave and choir are from Romanesque era. Later the tower and porch were built, from ashlars and medieval large bricks of late Gothic style. In the late Gothic period the nave and the choir got cross vaults. The font is made of granite with ornaments. The Renaissance pulpit is from the beginning of the 16th century, it has reliefs of the evangelists. The gables of the chairs are typical West Jutland and from the early Renaissance. Above the alter is a Renaissance altar-piece from approx. 1625.

''Publiceret''