Dyrvig Hede, og flyvepladsen.

Intro

Vester Grene – Dyrvig Hede – en af de sidste hedeudstykninger i Danmark

Oprindelig var der planlagt en udstykning af 19 par- celler i Dyrvig Hede, med et areal på 13 til 18 ha af- Vester Grene – Dyrvig Hede hængig af jordens bonitet. Af de 19 udstykkede par- celler var det dog kun 16 parceller, som blev udloddet En af de sidste hedeudstykninger i Danmark til salg. I foråret 1954 blev der trukket lod blandt an- Vester Grene på Dyrvig Hede er det (næst)sid- søgerne til de 16 parceller, men da der ikke var an- ste hedea real, som blev udstykket i Danmark. Før søgere nok, måtte man igennem to ansøgningsrunder. udstykning en henlå Dyrvig Hede som et uopdyrket hedeareal iblandet områder med indlandsklitter. Ud- Nord for udstykningen af de 16 parceller var der få år stykningen af Dyrvig Hede markerede et vendepunkt forinden udstykket tre parceller. Fra disse tre parceller i det natursyn, som havde præget land et siden anden blev der efterfølgende udstykket yderligere to parcel- halvdel af 1800-tallet. ler, så der i alt boede 21 familier på den tidligere hede. I dag dyrkes det meste af jorden af to landmænd, som Dengang skulle de førhen så øde hedearealer op- med moderne maskiner kan overkomme det samme dyrkes, mens man efter 2. Verdensk rig gik ind for at areal som 21 familier i 1950’erne. be va re de sidste rester af de jyske heder. Ændringen i synet på naturen var aller ede begyndt med fredninge n De tre sidste parceller, som aldrig blev udloddet, udgør af Borris Hede i 1903, men slog først helt igennem i dag Dyrvig Hede. På luftfoto kan man endnu se fir- i 1950’erne, med Dyrvig Hede som én af de sidste kantede aftegninger i vegetationen på Dyrvig Hede. udstykning er. Aftegningerne stammer fra den udstykning, som blev planlagt men aldrig udført. På heden kan man endnu I 1941 opkøbte Hedeselskabet et område på knap se nedgravede markeringssten. Stenene har indskrift- 300 ha ca. 2,5 km nordvest for Hoven, hvoraf Dyrvig en DDH og et nummer. DDH er en forkort else for Hede udgjorde hovedparten af det købte areal. Det Det Danske Hedeselskab, mens nummere t henviser henl å uudnyttet i en årrække, men under 2. Verdens- krig arbejdede tyskerne med planer om at oprette en int erimistisk flyveplads på Dyrvig Hede. Tyskerne Dyrvigvej. Kilder