Dronningborg


Dronningborgs hvidkalkede hovedbygning blev opført i 1907. Den består af en stor hovedfløj og to mindre sidefløje. Hele anlægget står med mansardtag i rødt tegl og er dekoreret med gesimsbånd og kanneleringer.

Intro

Dronningborg har gennem tiden overgået en række grundlæggende funktionsskifter: fra kloster til adelsgods og videre til kongeligt len. Det oprindelige kloster og slot som lå indenfor Randers’ bymure blev nedrevet i 1721-1722 og i 1765 blev der opført en ny herregård udenfor Randers.

''Historien om Dronningborg'' Dronningborg var oprindeligt at finde indenfor den middelalderlige bygrænse af Randers. Stedet kan føre sin historie tilbage til 1236, hvor franciskanerordenen fik tildelt en grund at opføre et kloster på. I reformationstiden blev klosteret ryddet og munkene drevet ud, hvorefter komplekset blev skænket til Mogens Gøye i 1530. Efter Gøyes død overgik klosteret til Christian 3. (1536-1559), som til ære for dronning Dorothea gav det navnet Dronningborg. Efter at have været en tid i privateje tilfaldt Dronningborg atter kronen i 1711, hvorefter Frederik 4. (1699-1730) i 1721-1722 lod det nedrive. Dronningborg Rytterdistrikt blev opløst i 1765 og ved den efterfølgende auktion købte etatråd Ditlev Kirketerp en del af jorderne ca. 3 km nordøst for Randers bymidte. Her oprettede han en ny herregård som han gav navnet Dronningborg efter det gamle slot. ''Markante ejere'' 1236-1530: Franciskanerordenen 1530-1544: Mogens Gøye 1544-1661 og 1711-1722: Kronen 1765-1775: Ditlev Kirketerp 1907-1938: Hilmar Stilling Læs mere om Dronningborg på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/dronningborg danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Det oprindelige Dronningborg inde i Randers by bestod af et firlænget klosterkompleks i røde munkesten. Under kronens eje blev disse bygninger i 1721-1722 revet ned og materialerne blev brugt til udbygning af Clausholm. I 1765 opførte Ditlev Kirketerp imidlertid en ny herregård nær Bjellerup Ladegaard, som han opkaldte efter det gamle Dronningborg. Hilmar Stilling opførte i 1907 den nuværende hovedbygning, som i dag står med tre fløje og et fint mansardtag. ''Omgivelser'' Det nuværende Dronningborg ligger en anelse hengemt i udkanten af Randers, hvor institutionelle bygninger skærmen synet af gården fra hovedvejen. En lang allé fører op til herregården, hvor en stor have med gamle egetræer er at finde. Nord for gården ligger et større skovareal som danner en idyllisk baggrund for herregården. ''Bygninger og gods'' 1236: Grund i Randers by skænket til franciskanerordenen 1544: Klosteret ombygget og kaldt Randersgaard 1721-1722: Slottet nedrevet 1765: Ny herregård opført 1907: Nuværende hovedbygning opført

''Fakta'' Adresse: Dronningborg Allé 40, 8930 Randers NØ Kommune: Randers Tidligere: Randers Amt, Støvring Herred, Dronningborg Sogn Ejer i 2017: Ejnar Stilling Funktion 2017: Agerbrug, skovdrift og jagtudlejning Størrelse 2017: Ager 101 ha, skov 28 ha Offentlig adgang: Ingen offentlig adgang Fredning: Bevaringsværdig med middel bevaringsværdi

''English'' Dronningborg has an interesting history and through the ages it surpassed a number of basic function changes: it went from monastery to noble manor and on to become a royal fief. In reality, there are two different Dronningborg. The original monastery and castle which was within Randers' town walls were demolished in 1721-1722. Half a century later in 1765 a new mansion was built a few kilometers outside of Randers. This was named Droningborg after the old monastery and castle.

''Sendt til publicering'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''