Draved Skov


Draved Skov. Foto: Henrik J. Møller


Draved Skov. Foto: Henrik J. Møller


Draved Skov. Foto: Henrik J. Møller


Draved Skov. Foto: Henrik J. Møller


Frederiksgaard i Draved Skov. Foto: Henrik J. Møller


Landevejen gennem Draved Skov. Foto: Henrik J. Møller


Skovfogedboligen Dravedhus i Draved Skov. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Draved skov er Danmarks største sammenhængende naturskov, hvor planter og træer er overladt helt til sig selv.

Draved Skov, der hører under Lindet Statsskovdistrikt, blev i 2000 udlagt som naturskov, og er i dag med sine 250 ha Danmarks største sammenhængende naturskov. Som urørt skov er alle træer og planter overladt til sig selv, og man finder overalt væltede træer i skovbunden, der rådner til gavn for svampe, insekter og fugle.

Skoven er meget varieret med gammel løvskov, ung skov, kratområder, nåletræer, engarealer og moser. Variationen skyldes de blandede jordbundsforhold. Draved Skov er den eneste skov i Danmark, hvor stenalderens linderige egeblandingsskov i visse områder er bevaret gennem 4000 år, og af den grund har man foretaget eksperimenter med stenalderens landbrug i skoven.

Allerede i stenalderen kan mennesker fra bopladserne ved Kongens Mose have jaget i skoven. Egentlig bosættelse kendes fra jernalder eller tidlig middelalder, der er efterladt spor af højryggede agre.

I middelalderen hørte skoven til Løgum Kloster, og efter 1548 til kongen. I 1784 forbød kongen al græsning i skoven og man opførte gærder omkring skoven.

Sidst i 1700-tallet begyndte staten at frasælge store arealer og effektivisere skovdriften. I 1830erne blev skoven afvandet med dræningsgrøfter, og i 1863 begyndte man plantning af nåletræsplantager.
Først i 1948 blev dele af den gamle løvskov fredet, og senere fulgte omlægningen til urørt naturskov i 2000. Forinden forsvandt store områder med nåletræer ved fældning og under orkanen i 1999. Det har givet plads for ny løvskov og nyt liv i skoven.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
Peter Friis Møller: Natur og forskning i Draved Skov i fortid, nutid og fremtid, Sønderjysk Månedsskrift 4-2000, Aabenraa 2000
Frede Gotthardsen: Kulturminder fra Draved Skov og Kongens Mose, Sønderjysk Månedsskrift 4-2000, Aabenraa 2000.
Frede Gotthardsen: Løgumkloster Kommune i gamle postkort, Løgumkloster 1997

Vandreture i statsskovene - Draved Skov