Drausegård i Forum, Bryndum sogn


Drausegård. Niels Andersen med datter. Fotograf ukendt.

Intro

Alslevvej 18. Matr. 17h (oprindelig 17a) Forum, Bryndum Sogn i Esbjerg Kommune. Denne ejendom var i 1600-tallet et jordløst hus. Fæsterne af huset ydede ikke landgilde, men var postbønder – de bar ”kongens breve”. Efter 1750 fik ejendommen lidt jord.

Huset fik efter 1750 tillagt 2 skp 2 fdk hartkorn fra Ormsiggård. 1844 var ejendommen vurderet til 2 skp 1 fdk ½ alb hartkorn. Før omkring 1840 lå ejendommen 500 m mod nordøst, lidt øst for hvor Nr. Forumvej 2 ligger. Om ejerforhold og fæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på ejendommen var tømrer Morten Jensen (kaldet Brick), som var gift med Kirsten Jensdatter. De frikøbte ejendommen i 1790. Morten Jensen og hustru drev ejendommen til 1816. I 1816 blev ejendommen overtaget af Christen Christensen og hustru Dorthea Stephansdatter. De var blevet gift året før i Dortheas fødesogn Guldager, idet hun var født i Hjerting. Chr. Christensen døde 1829, hvorefter enken samme år blev gift med Niels Pedersen fra Yderik i Torstrup Sogn. Han var skrædder. I 1843 blev Drausegård overtaget af (sted)datteren og svigersønnen Karen Kirstine Christensdatter og Niels Chr. Thomsen. Niels Chr. Thomsen var fra Holmsland og var sømand. Det var sandsynligvis dem, der kort tid efter overtagelsen (eller forrige ejere kort tid før afståelsen) lod ejendommen udflytte til nuværende placering. Efter Niels Chr. Thomsens død blev enken gift 2. gang i 1864 med Anders Johansen, en søn af Johan Peder Jakobsen fra matr. 9a. 1886 blev ejendommen overtaget af Niels Nielsen Andersen, der stammede fra Hjerting i Guldager Sogn. Han var gift med Else Tønder, en steddatter af Hans Lindbeck fra Nørgård. De var bosatte på Nr. Forumvej 11 og blev boende her frem til ca. 1899. De to ejendomme blev lagt sammen – dog blev Nr. Forumvej 11’s bygninger frasolgt 1899. Dermed fik Drausegård en ekstra hedelod på 10 tdr. l.. Else Tønder døde kort før århundredskiftet, og Niels Nielsen Andersen flyttede 1910 til datteren og svigersønnen på matr. 11a. I 1910 blev ejendommen overtaget af Hans Christian Hansen, en søn af Christen Hansen fra Hedehuset. Han var gift med Edel Kirstine Jensen fra Bryndum. Hans Chr. Hansen var ligesom faderen bygningshåndværker, og det var ham, der opførte nuværende stuehus. Det gamle stuehus (og stalden) blev stående til forrige ejer. Hans Chr. Hansen opkøbte 1915 naboejendommen matr. 4h, som var et hedehusmandsbrug, der var grundlagt af en søster og svoger. Denne ejendom blev lagt ind under Drausegård. Også Hedehuset blev opkøbt (1916) og lagt sammen med Drausegård. Familien flyttede da til Hedehuset, og muligvis blev Drausegårds bygninger udlejet til en Lambert Christensen. 1917 blev Drausegård helt udstykket: 17 tdr. l. blev lagt ind under Hedehuset, lidt jord blev solgt til Kirkebolet, og en hedelod blev frasolgt. Tilbageværende Drausegård med kun 8 tdr. l. blev 1917 solgt til naboen Anton Gregersen, Ormsiggård. Han havde Drausegård som et anneks og bosatte sig ikke straks. Han lod nye stald- og ladebygninger opføre i 1920’erne. Da Else Marie og Anton Gregersen afstod Ormsiggård i 1925, flyttede de til Drausegård og beholdt 45 tdr. l. fra Ormsiggård. De var dog kun bosat 2 år, idet de da lod et aftægtshus opføre og flyttede derhen. Datteren Dorthea Gregersen blev 1927 gift med Jens Aage Sørensen fra Bryndum (bror til Kirstine Gregersen, Ormsiggård), og de overtog Drausegård samme år. De udvidede landbruget ved at tilkøbe lidt jord. De sidste år blev ejendommen drevet fælles med sønnens gård, Vestergård. I 1969 flyttede Dorthea og Jens Aage Sørensen til Tarp og solgte gården til gartner Kjeld Loklindt, Sædding, der samtidig købte Vestergård. Kjeld Loklindt havde gartneri i Sædding og blev boende der. De to ejendommes jord blev anvendt til frilandsgartneri, og i staldbygningerne blev drevet lidt svineavl, mens stuehusene blev udlejet – noget af tiden til medhjælpere. 1973 blev hovedparten af jorden (53 tdr l) lagt ind under Vestergård, og bygningerne med knap 4 tdr. l. blev solgt til Viggo Nielsen. 1975 Grethe Hanghøj. 1980 Elin og Peter Nielsen. De udvidede landbruget, idet de sidst i 1980’erne tilkøbte knap 6 tdr l fra Forum Hedevej 39. Nuværende ejere: John Kristensen og Hanne Berny, som overtog ejendommen 2005. De havde forinden gården Lifstrup Hovedvej 43 i Lifstrup, V. Nebel sogn. 2013 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] ”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016