Domskolen i Ribe


Et kig ind gennem en smal slippe fra Skolegade mellem to bygninger. I bygningen for enden er en lille rest middelalderligt murværk bevaret.


Der er kun bevaret en lille rest middelalderligt murværk fra Domskolens bygninger.


Rekonstruktion af Domskolens bygninger, set fra øst.

Intro

Domskolen i Ribe omtales første gang i 1145, og hører til de ældste i landet. Skolen lå oprindelig i Puggårdsgade, men flyttede i 1400-tallet til en placering vest for Domkirken.

Skolen
I middelalderen stod kirken for al undervisning. Dom- eller katedralskolerne havde til formål at uddanne præster til de mange sognekirker i Ribe og rundt omkring i stiftet. Domskolen i Ribe nævnes allerede i 1145, og er en af de ældste i landet.

Det var kannikkerne ved domkapitlet, som havde ansvaret for at drive skolen. Den grundlæggende uddannelese var en indføring i latin, grammatik og læsefærdighed, elementær bibelundervisning samt introduktion til kirkens festkalender og kirkesangen. Domskolerne var altså i udpræget grad præsteskoler, selvom de efterhånden også kom til at tjene som uddannelsessted for de lokale verdslige embedsmænd og byskrivere. Først i den senere del af middelalderen fik universiteterne for alvor betydning, og det blev, for de få privilegerede, muligt at studere forskellige videnskaber. Diciplinen i domskolen har utvivlsomt været hård, og eleverne har sikkert været udsat for korporlig afstraffelse hvis de ikke arbejdede hårdt nok.

Skolen lå oprindeligt i Puggårdsgade i forbindelse med kollegiet Puggård, som var for skolens mindrebemidlede elever. I slutningen af 1400-årene blev den flyttet til hjørnet af Grydergade og den nuværende Skolegade, hvor den lå indtil 1856.

Der findes en gammel opmåling, hvor skolen ses som et trefløjet anlæg, bestående af to længer i bindingsværk og en grundmuret længe med gavl ud mod Grydergade. I gården bagved den nuværende bygning, som er fra 1726, kan endnu ses en lille rest af den sydlige del af denne grundmurede bygning.

Litteratur
Ingrid Nielsen: Middelalderbyen Ribe. 1985, s. 58 og 139.
Carsten Selch Jensen: Skolevæsen og domskole. I: Ribe bys historie, bd. 1.: 710-1520. 2010, s. 196-197.
Morten Søvsø: Ribes huse. I: Ribe bys historie, bd. 1.: 710-1520. 2010, s.75.