Domhusgade


Domhusgade 24 - 26 med Domhuset. Indviet 24. september 1921. I baggrunden ses Hollænders Teglværk med skorsten.


Domhusgade 22. Sct. Hedvigs Klinik.


Domhusgade 22. Sct. Hedvigs Klinik fotograferet efter lukningen ved nytårstid 1976.


Domhusgade 2, Carlsberghus.

Intro

Domhusgade. Gadenavn fra den 2. maj, 1918. Tidligere gadenavn Kolerahusvejen / Koleravejen. Først i 1921 anlagdes vejen i hele sin længde og bredde, med fortov og cyklesti i sydsiden og grøft langs nordsiden.

Som navnet antyder, står Sct. Hedvig Stiftelsen bag klinikken. Det var nemlig Sct. Hedvigsøstrene, der i 1921 grundlagde den. Dette skete i øvrigt samtidig med, de overtog undervisningen på Sct. Michaels Skole fra de tyske nonner, der indtil da havde ledet undervisningen.

Klinikken havde i dens første tid særdeles trange kår. Pastor Klemps hus i Katrinegade 9 blev således brugt som klinik, men her var kun plads til ca. 17 patienter - og behovet var langt større.

Det var derfor tiltrængt, da stiftelsen i 1929 lod en ny klinik rejse ved siden af domhuset. Sct. Hedvigs Klinik var tegnet af Ernst Petersen, manden der også havde tegnet bl.a. Domhuset, og Domhusparken. Den nye bygning faldt derfor fint ind i omgivelserne.

Pengene til opførelsen havde søstrene lånt fra Kolding Kommune, og der blev ikke ruttet med dem. Den daværende Pastor Olrik, sagde således til pressen, at man ikke skulle vente noget pragtbyggeri ved siden af domhuset, i det der i den nye bygning
”ingen Flothed (vil) blive af nogen Art. Søstrene vil sætte en Ære i at betale de laante Penge tilbage saa hurtigt som muligt”.

Indvielsen fandt sted den 30. juni 1929, og Stiftelsen havde mange at takke herfor, så efter den katolske kirkes øverste repræsentant i Danmark Biskop Brems, i formiddagstimerne havde vandret rundt på hospitalet, og bestænkt lokalerne et efter et med vievand, kunne Pastor Olrik i sin tale til forsamlingen præcisere at: ”Næst Gud i Himlen er der først Grund til at takke Kolding Byraad (…) og Amtsraadene”.

Det nye hospital rummede 65 sengepladser, en væsentlig udvidelse i forhold til huset i Katrinegade. Hertil var der tre store operationsstuer, hver med deres speciale, ligesom der var røntgen i kælderen, ganske moderne på det tidspunkt. En børneafdeling kom kort herefter også til, hvilket ligeledes var en sjældenhed.

To store udvidelser blev det med tiden til. I slutningen af 1950erne og starten af 1960erne fik bygningen to fløje, så klinikken forandredes til en trelænget bygning. Og så ophørte den i øvrigt med at hedde klinik, men fik i 1961 i forbindelse med opførelsen af den sidste fløj, nyt navn: Sct. Hedvigs Hospital.

Hospitalet lukkede og slukkede i 1975, men afdelingerne lejede sig for nogle få år ind på hhv. Vejle Sygehus og det nye Kolding Sygehus, der var ved at tage form på Dyrehavegårds marker. Den sidste afdeling, der blev forflyttet, var den ortopædiske.


Da Kolding Rådhus og den tilhørende arrest i begyndelsen af 1900-tallet led under store pladsproblemer, besluttede bystyret at bygge et nyt domhus med arrest.

I den forbindelse afholdtes der en arkitektkonkurrence, og det blev den da nyuddannede arkitekt Ernst Petersen, der fik opgaven med at tegne det nye domhus. Kommunen stillede dog som betingelse, at han flyttede til byen; et krav, han efterkom.

I 1921 stod det nye domhus færdigt. Det blev opført på Brændkjær mark. Denne beliggenhed var der dog mange borgere, der havde opponeret imod, da marken lå langt uden for byen. Også Riis Toft og Hospitalstoften havde været i spil som mulige byggegrunde, men i sidste ende blev det altså Brændkjær mark.

Ved indgangen til domhuset står fire skulpturer. Det er Årvågenheden, Sandheden, Retfærdigheden og Straffen, alle udført af billedhugger Thomas Hansen.