Det gamle pakhus i Rødby


Det gamle Pakhus set fra syd. Billedet er fra juni 2011


Det gamle Pakhus set fra sydøst. Billedet er taget i juni 2011


Det gamle Pakhus set fra nord. Billedet er taget i juni 2011

Intro

I 1850 opførte købmand Frederik Wilhelm Pøhler et pakhus i bunden af Rødby Fjord på en ”forhen ubebygget Plads udenfor denne Bys Østergade”.

Pøhler-slægten var i 1700- og 1800tallet driftige handelsfolk i Rødby. Pøhlers købmandsgård lå i sidste halvdel af 1800tallet i Østergade 58, og pakhusets placering var derfor velvalgt, set i forhold til afstand til både fjorden og byens handelscentrum. Pakhuset blev opført på den modsatte side af vejen ved siden af en købmandsgård i Østergade 63. Arkæologiske fund viser fx, at der ved pakhuset er fundet et stensat kajanlæg. Varetransporten blev således vægtet højt i forbindelse med pakhusets placering.

I 1902 ser det ifølge kilderne ud til, at Pøhler-slægten afhænder pakhuset. I årene herefter ejes pakhuset af flere forskellige købmænd i Rødby heriblandt handelsfirmaet P. J. Willer. I 1983 blev pakhuset foreslået nedrevet. Men Rødbys byråd modsatte sig, og bygningen blev fredet i 1984. Siden 1986 har den selvejende institution ”Det gamle pakhus” ejet bygningen.

Selv om Pøhler opførte pakhuset, har bygningen hørt sammen med købmandsgården i Østergade 63. Dennes bygninger blev nedrevet i 2005, og siden har pakhuset stået lidt for sig selv ved indkørslen til Østergade.


Pakhusets er ved sin placering midt i byen en dominerende del af miljøet i byen og for indkørslen til byens centrum fra nord. Placeret i et knudepunkt midt i byen, hvor mange veje mødes, er pakhuset synligt fra alle sider. Lokalt kendes pakhuset som ”pakhuset i rundkørslen” pga. husets placering i det særprægede vejforløb.

Sydvest for pakhuset danner en stor græsplæne et åbent rum og en plads, der giver en usædvanlig status for et Pakhus.

Pakhuset og dens funktion har været en vigtig bygning i Rødbys tidligere storhedstid, hvor man kunne opbevare de varer, der skulle fragtes ud af landet eller til byen via søtransport. Funktionen som pakhus er stadig aflæselig i den enkle facade med de mange træluger foran åbningerne, hvor man har lastet korn ind og ud og tilskriver sig derved kulturhistorisk værdi. Ligeledes viser den synlige konstruktion indvendigt, at bygningen har kunnet bære og opbevare store mængder af f.eks. korn.

Bebyggelsen i hele Østergade har fra gammel tid bestået af sammenhængende husrækker, hvorfor det hul der blev skabt i husrækken i forbindelse med den endelige nedrivning af den tilhørende købmandsgårds hovedbygning (Østergade 63) i 2005 nu har givet et ufuldstændigt indtryk af handelsgaden.

Pakhuset var sammen med købmandsgården et markant bygningsanlæg, der med rette kunne karakteriseres som indgangspartiet til Rødby by. Pakhuset afspejler den dag i dag Rødbys industrielle udvikling fra landsby til handelsby.


Østergade 65
4970 Rødby

BBR-nr.: 360-26990

Pakhuset blev fredet i 1984.

I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det synlige bindingsværk, det høje mansardtag og den generelle materialeholdning, herunder den høje sokkel og de mange luger og porte i træ.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den synlige konstruktion, de åbne gennemgående rum og den originale og traditionelle materialeholdning.


Fyhn Lassen (m.fl.), Ivar 1992: Huse i Rødby, Rødby Kommune og Planstyrelsen, Miljøministeriet. Hansen, Marius 1981: Rødby – Kongernes færgeby gennem 750 år, Rødby Kommune.
Haugner, C. C. 1928: Rødby Købstad og Fuglse Herreds søndre Del. Tidende's Forlag.
Kommuneatlas for Rødby Kommune 1998: Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Rødby Kommune.
Sørensen, Arne og Sørensen, S.O., Det gamle pakus, s. 16-19, i Lokalhistorisk Årsskrift (red. Hans Ivar Bentsen), Lokalhistorisk Arkiv Rødby, 1986.
Trap, J.P. 1955: Danmark – Maribo Amt, femte udgave, bd. 4, G.E.C. Gads Forlag.