Den private Realskole i Nysted


Skolebestyrer Pinborg.


Kancelliråd Schwensen, som i 1900 overlod ejendommen Adelgade 45 til Realskolen.


Adelgade ved Slotsgade. Til højre ses Adelgade 45, som blev nedrevet 1912 ved Jernbanegades gennembrud. Ældre foto Det Kgl. Bibliotek.


Teknisk Skole i Smedestræde. Her havde den Private Realskole til huse indtil 1900, hvorefter den flyttede til Adelgade 45.

Intro

Den private Realskole blev sandsynligvis oprettet 1898. Påbegyndte sit virke på Teknisk Skole i Smedestræde, men flytttede i egne lokaler 19. feb. 1900. Lukkede ned og blev overtaget af kommunen i 1911.

I februar 1898 afstod han skolen til cand. phil. Pinborg (f. 8. maj 1867).
Den havde først lokale i Teknisk Skole, fra 19. feb. 1900 i Adelgade 45 (Kancelliraad Schwanens tidligere ejendom).
Under denne dygtige bestyrer har Realskolen fået fod at stå på.
Elevtallet var på 70 i år 1900.
Nysted Kommune yder et tilskud på 800 kr., Amtet på 200 kr. Marts 1901 fik skolen Dimissionsret til Præliminæreksamen.

Det skal bemærkes, at ved sommerferien 1904 forlader Pinborg Nysted og bliver bestyrer af den Priv. Realskole i Holstebro, og fra sommerferien 1907 overtog han bestyrerpladsen ved en nyoprettet privat Realskole i Nakskov.
Nysted Realskole overtages af lærer Madsen fra Rønne.


Til Borgerskolen havde der været tilknyttet en realklasse, men den nedlagdes 1872.
Derefter gjordes gentagne forsøg på at starte en privat Realskole, i halvfjerdserne af Ravn, som i 1876 kaldtes til Væggerløse på Falster, efterfulgt af cand. phil. Brandt til 1883.

I 1883 var der planer oppe om at oprette en realafdeling ved Borgerskolen og i overensstemmelse hermed, at samordne Skolevæsnet. Vakancen blev derfor trukket i langdrag og frøken Valborg Berthelsen blev midlertidig ansat som Lærerinde.

Der var stærkt røre i byen, og i byrådet var købmand Richard Wæver (f. 27. okt. 1830, død i Nysted som Particulier 6. april 1901) talsmand for planen. I byrådsmødet d 1. marts 1883 førtes en vidtløftig forhandling, der udførligt er gengivet i protokollen. Udfaldet blev, at man af frygt for bekostningen og den formentlig ringe tilgang af realelever, opgav sagen.

Efter Brandt kom lærer Højer, en voldsomt energisk mand, der dimitterede flere med godt resultat til præliminæreksamen.
Han efterfulgtes af cand. phil. Bøggild, en smuk yngre mand med et behageligt, dannet væsen, men han var desværre kvartalsdranker. I de slemme perioder, var han umulig. En af hans bedrifter er så grotesk, at den er berettiget til at medtages her. Han tog en dag til Nykøbing F. Der var fest i Industribygningen. Hr. B. satte sig ganske roligt til bords, spiste og drak og iførte sig ved bortgangen, omtåget som han var, stiftsfysikussens spadserspels, der dog blev trukket af ham igen. Derefter gik han ind på Jernbanestationen og lagde sig, forsynet med nogle bajere i en godsvogn. Næste morgen fandtes han liggende i denne i Nakskov til lige stor forbavselse for togpersonalet som for ham selv. Hvorpå han returneredes.


Skolepengene var fra 2 - 10 kroner månedlig og 4 kr. årlig i brændselspenge.
I juli 1901 dimitterede 2 elever (Bertha Bischoff med 102 1/3 points og Ellen Bønnelyche med 93 points). Sept. 1901 havde skolen 12 Elever fra oplandet. Ved udgangen af 1904 var der 42 børn i den private Real skole.
31. dec. 1905: 34 elever.
31. dec. 1906: 34 elever.


Den 1. juni 1908 stadfæstede af Min. for Kirke etc. en skoleplan for Nysted Købstad, der skal træde i kraft fra 1. aug. 1908 og gælde indtil videre, og hvorved forsøgsvis indføres kommunal Mellem- og realskole i forbindelse med folkeskolen. Dette betød bl.a., at antallet af elever på Den private Realskole faldt fra 256 den 31. dec. 1908 til 35 den 31. dec. 1912.

Den private Realskole blev nedlagt og overtaget af kommunen i 1911.

Midt i febr. 1912 nedreves bygningen Adelgade 45 (Realskolen, S. Schwensens tidligere ejendom), samt gymnastikhuset i haven ved Bagstrædet for at give plads for den nye gade, der skal føre fra Adel-gade til Jernbanestationen.