Den Engelske Skole i Nysted


Billedet viser skolen fra Skansevej, og er formentlig taget få år efter opstarten. Bemærk venligst se vajende internationale flag, samt udsigten ind over Nysted.


Foto ca. 1919, som til højre viser Sygehuset i Nysted. Det lå og ligger stadig på adressen Skansevej 2, men ser noget anderledes ud i dag.


Byrådet 1901. Det er Julius Holck forrest i midten af billedet. Herren til højre for Holck er forfatteren til Nysted Krøniken – C. A. Hansen.


Foto fra Artikel i Vore Damer. Elever på The Englich School i Nysted ca. 1919


Grundstenen bliver lagt. På billedet ses i midten Greven og Grevinden. Til venstre for Greven ses murermester Jens Hansen. Det har ikke været muligt at identificerer Miss Verey på billedet.


Foto fra Artikel i Vore Damer. Det ser ud til, at skolen benytter Nysted Skoles Gymnastiksal.


Foto fra Artiklen i Vore Damer. Eleverne i arbejde.

Intro

Den Engelske Skole i Nysted tog sin begyndelse april 1919. Initiativtager var grevinde Raben-Levetzau, Aalholm. Virkede efter formålet indtil 1922, hvor det måtte lukke p.g.a. manglende tilgang og at økonomien haltede.

Af Nysted Krøniken ses, at i april 1919 blev Sygehuset på Skansevej udlejet for sommeren til den engelske Skole, der 25/4 åbner med 27 Elever.

Det fremgår endvidere, at bygningen til den engelske Skole blev opført paa Skansejordene i sommeren (april) 1919. Det oplyses, at skolen blev opført under Beskyttelse af Grevinde Raben-Levetzau, Aalholm, tilligemed Generalkonsul Holm og Etatsraad Glückstadt, som har påtaget sig hele det finansiele Ansvar for Skolen, dog fuldstændig overladende hele bestyrelsen af denne i Miss Verey (Verey, Adah Mary Winifred, født 9. marts 1862) hænder, som en meget begavet, erfaren og dygtig Lærerinde.


Lensgreve Frederik Raben-Levetzau og hans amerikansk fødte Grevinde Susanne Nina, født Moulton, byggede på deres nyerhvervede areal, dels et kalkværk, dels en pigekostskole efter bedste engelsk forbillede, med uniformer og det hele.

Den ligger lige hernede på hjørnet, endnu, og som "Annex" til skolen byggede de også " The Cottage" til de fineste af skolens piger, deriblandt naturligvis deres egne to døtre Susanne og Nina.

Susanne blev senere gift med godsejer Lassen på Holmegaard ved Næstved og blev mor til den eneste danske modtager af den fornemste af alle engelske ordner, Victoria-Korset. Han hed Anders Lassen.


Den engelske Skole blev egentlig startet i Sakskøbing af Miss Verey, hvis navn som engelsk foredragsholderske var velkendt i Skandinavien.
Denne dame, som i mange år havde været bestyrerinde for en stor pigeskole i London, fattede den plan, at den mest praktiske måde at gøre de unge piger bekendte med det moderne engelske konversationssprog ville være at åbne en skole med praktisk såvel som theoretisk arbejde; hele undervisningen skulde foregå paa engelsk.
Dette gjorde Miss Verey med det resultat, at antallet af elever snart overskred den bestemte plads og bygning blev nødvendige.


Nedenstående gengivelse af arkitel i bladet "Vore Damer", 1919.

Beliggenhed og omgivelser: Skolen er ideelt beliggende ved Nysted Fjord, havende Udsigt til den ene Side til Parken og det historiske, gamle Slot, Aalholm (Familien Raben-Levetzau's Gods) og til den anden Side Østersøen. To Minutters Gang fra Skolen er Badehuset, og Fordelen ved at være saa nær ved Havet og kunde tage en Svømmetur uden Udmattelsen efter en varm, trættende Spadseretur, behøver næppe at beskrives nøjere. En udmærket Tennisbane paa Skolens grund var en af de Ting, som Grevinde Raben-Levetzau først sørgede for. For de unge Pigers fysiske saavel som aandelige Vel er der blevet sørget godt for.

Indretning: Skolen byder paa en udmærket Gymnastiksal, forsynet med svenske Apparater og en af Skolens Lærerinder, Miss Gunhild Welin, har i 14 Aar været Overlærerinde ved M. Bergman 0sterbergs Physical Training College i Dailford, England. Grevinde Raben-Levetzau har været livlig interesseret i Skolen lige fra Begyndelsen, og Grevinden har ikke alene indskrænket sig til at sørge for det finansielle ved Opførelsen af Skolen, men viser stadig sin Omhu for saavel Lærerinders som Elevers Velfærd og Lykke.

Om eleverne: Skolen er særlig indrettet for Døtre fra velstillede Hjem og er bygget til at rumme 30-36 Elever. Ingen Elever under 15 Aar modtages paa Skolen og ingen i kortere Tid end 3 Mdr. Honoraret, som skal betales forud, er 300 Kr. pr. Md., dette indbefatter ikke Musik og andre Sprog.

Ledelse og undervisning: Skolen ledes efter engelske Skikke, hele Tonen og Atmosfæren er Engelsk og Engelsk bliver talt hele Dagen. De unge Piger faar et Indblik i det daglige Liv i England, lærer hvorledes de skal udtrykke sig i moderne Engelsk, som ikke er muligt at lære ved at tage et privat Kursus. Skemaet ombefatter: Engelsk Konversation og Korrespondance - En Husmoders Pligter som Leder af Huset og som Værtinde - Madlavning, Husgerning - Vask og Strygning - Behandling af Tjenestefolk - Skrædersyning, Tilklipning, Linnedsyning - Spinding, Vævning (i Vinterterminen) - Sygepleje i Hjemmet - Svensk Gymnastik.

Elevantal m.m.
Af Folketællingslisterne fra 1921 kan ses, at der gik 28 elever på skolen. Eleverne var fra Danmark, Sverige, Norge, England og sågar fra USA. På skolen var der desuden 4 "Tydende".


I det tilhørende anneks - kaldet "The Cottage" - boede Adah Mary Winifred Verey (født den 9. marts 1862) og en lærerinde Lizzie Lena Jackson (født den 21. maj 1893). Hun var fra Barnsley, England, samt 7 elever. De tre af dem var fra Danmark og resten fra Norge.


Der er desværre ikke mange videre oplysninger om Den Engelske Skole, men det forlyder, at tilgangen af elever svigtede og økonomien haltede, og det kan konstateres at skolen lukkede i september 1922.

Efterfølgende har bygningerne været overtaget af mange skiftende ejere, og med skiftende held. I dag ejes bygninger af Husted-Andersen, Aalholm.