Demstrup


Bag gårdspladsens to majestætiske lindetræer står Demstrup hovedbygning. Denne har rødder tilbage til midten af 1700-tallet, men fik sit nuværende udseende efter ombygninger i 1865 og 1902.

Intro

Set fra vejen ligger Demstrup gemt bag de store avlsbygninger, men lader sig skue gennem avlsbygningens pompøse indkørselsport. Herregårdens ejere og deres historie byder på drama og interessante forbindelser, lige fra Grevens Fejde til brodermord og et ejerskifte fra højadel til borgerlig.

''Historien om Demstrup'' Første gang Demstrup nævnes er herregården under slægten Gyldenstiernes ejerskab i 1404. I 1516 overgik gården til rigsråd Peder Lykke, som kæmpede i Grevens Fejde (1534-1536) og var en af Christian 2.’s (1513-1523) inkarnerede modstandere. Efter denne skiftede Demstrup mellem forskellige ejere frem til 1625, hvor Gert Rantzau købte herregården. Demstrup tilhørte hans efterkommere i over 100 år. I 1674 oprettede Ditlev Rantzau grevskabet Løvenholm, som blandt andet omfattede Demstrup. Grundet en arvestrid lod Wilhelm Adolph Rantzau i 1721 sin ældre broder myrde og blev dømt til livsvarigt fængsel, hvorefter grevskabet i 1726 var uden arvinger og derfor overgik til kronen. Kort efter blev grevskabet genoprettet og overdraget til Frederik Christian Danneskiold-Samsøe, som imidlertid kom i pengenød i 1742 og fik tilladelse til at nedlægge grevskabet og frasælge gårdene. Efter 300 år i adeligt eje blev Demstrup købt af den borgerlige kancelliråd Hans Eilersen Steenfeldt. Demstrups videre historie er præget af hyppigt skiftende ejere. ''Markante ejere'' 1516-1535: Peder Lykke 1663-1697: Ditlev Rantzau 1732-1742: Frederik Christian Danneskiold-Samsøe 1742-1775: Hans Eilersen Steenfeldt 1862-1872: P.A.A. Hage 1902-1924: A. Hovgaard Læs mere om Demstrup på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/demstrup danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Under Hans Eilersen Steenfeldts ejerskab(1742-1775) blev en trelænget bindingsværksbygning i én etage opført, da den tidligere bygning var forfalden. Denne bindingsværksbygning blev imidlertid ombygget til rød grundmur af P.A.A. Hage i 1865. I 1902 gav A. Hovgaard bygningerne deres nuværende udseende i historicistisk herregårdsstil, med kamtakkede gavle og et ottekantede centertårn med spir. Avlsbygningerne blev nyopført i 1902, og fik herunder en port med kamtakkede gavle. ''Omgivelser'' Med læ for vestenvinden og placeret strategisk tæt på agerjord og engdrag har Demstrup en klassisk middelalderbeliggenhed. Grundet det lave forterræn ligger herregården med udsigt ud til Treå Møllebugt og Kattegat. Nær hovedbygningerne findes endnu spor af gamle lindealléer og kampestensdiger, der har omgivet markerne. ''Bygninger og gods'' 1674: Demstrup indgik i oprettelsen af Grevskabet Løvenholm Ca. 1750: Trelænget bindingsværksbygning opført 1865: Hovedbygning opbygget i rød grundmur 1902: Ombygget til nuværende form, med kamtakker og tårn

''Fakta'' Adresse: Demstrupvej 42A, 8970 Havndal Kommune: Randers Tidligere: Randers Amt, Gjerlev Herred, Råby Sogn Ejer i 2017: Demstrup Hovedgaard A/S Kirsten Harboe Funktion 2017: Landbrug/Skovbrug Størrelse 2017: Ager 594 ha, skov 54 ha, forpagtet 202 ha Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Bygningerne er ikke fredede (2016)

''English'' When passing by the manor Demstrup one catches a glimpse of the main building through the pompous entrance gate in one of the farm buildings. The manor’s owners and their history offers drama and interesting connections, ranging from participation in the Count's Feud (1534-1536) to fratricide and a change of ownership from nobility to bourgeois.

''Sendt til publicering'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''