Chr. III's kanal

De arkæologiske udgravninger af Chr. III's kanal


Chr. III's kanal ved Fladbro.

Intro

Den 5,4 km lange kanal, som i 1550’erne blev anlagt fra Nørreåen ved Fladbro og ind til Randers, repræsenterer et kæmpemæssigt anlægsarbejde. Kanalen forsynede voldgravene omkring middelalderbyen og Dronningborg Slot med vand.

Kanalen blev anlagt i 1552-53 på foranledning af Kong Christian den III, som regerede Danmark fra 1534 og til sin død i 1559. Det kæmpemæssige anlægsarbejde blev udført som hoveriarbejde af områdets bønder, der hver især blev pålagt at møde op i to hele dage med heste, vogne, værktøj og to hjælpere. Opholdet var på bondens egen regning. Etableringen af den op til ti meter brede og ca. en meter dybe kanal var et ganske omfattende og kompliceret anlægsarbejde. Området fra Nørreåen og ind til Randers havde kun et lille terrænfald på under en meter, så det var nødvendigt at få bygget en 300 meter lang dæmning omkring Fladbro. Derved blev der skabt en stor dam med et vandspejl, som lå 3,5 meter højere end vandspejlet inde i Randers Havn. Denne kunstigt skabte terrænforskel betød, at vandet kunne løbe ind til byen af sig selv. Dæmningen er i dag nedlagt, men kan stadig anes under sporene fra den nu nedlagte Randers-Langå-bane.
Vandgennemstrømningen gennem kanalen var fuldstændig afhængig af opdæmningen ved Fladbro, hvilket i det lange løb ikke var holdbart. Det ret stillestående vand i kanalen betød, at vegetationen hurtigt bredte sig, samtidig med at den jævnligt sandede til. Kanalen har derfor krævet løbende oprensning for at fungere. Arkæologiske undersøgelser viser, at det var disse oprensninger, som efterhånden skabte de jordvolde, der ses flere steder ses langs kanalens bredder.
Det vides ikke med sikkerhed, hvor længe Christian den III’s kanal var i brug, men dæmningen ved Fladbro formodes at være nedlagt mellem 1634-1642, hvor byens voldgrave blev opgivet.
Af den lange kanal findes i dag kun bevaret to mindre stykker, som siden 1964 har været fredet som fortidsminde. Hovedparten af kanalen er forlængst blevet "offer" for byens udvikling til alle sider udenfor middelalderens voldgrav. Dette stykke af kanalen kan ses i den østlige ende af Fladbro Skov, hvor kanalens profil stadig tydeligt ses i idylliske omgivelser over en næsten 300 meter lang strækning. Den fortoner sig mod vest sig ind i Fladbro Skov og mod øst (ind mod Randers) er den gradvist forsvundet på grund af senere opdyrkning.

Læs mere på Fortidsminde guiden eller på naturguiden på Randers Kommunes hjemmeside.