Carolinekildegaard


Gården Bispens Lund, der blev "afløst" af Carolinekildegården. Tegning fra 1906 af Jens Mathiasen.


Festdeltagere på Carolinekildegården i anledning af 100-årsdagen for Hans Christian Jespersens fødsel. 1919.


Staben på Carolinekildegården. Ludvig og Anne Jespersen i ponyvognen med hesten Marry, stående Julle og Peder (to kvinder), Petrine og "Kilde" og Holger Jespersen, Rasmus (forkarl), Jacob, Karen, Hans Jørn (fodermester), Thor og Clinto (hund). Ca. 1900.


Anna Jespersen på Carolinekildegårdens gårdsplads. Ca. 1925.


Carolinekildegården.


Fra et af Læsekredsens sidste møder på Carolinekildegården. Holger Chr. Jespersen sidder øverst på trappen. Fru Anna Jespersen nummer fem fra højre forrest. Ca. 1931.


Medlemmer af Læsekredsen.

Intro

Matr.nr. 127-4, Paarup, Snestrup,Tarup Gården findes ikke mere. Området er udstykket.

Carolinekildegården, eller mere præcist den ejendom, der lå på matriklen, kendes i hvert fald fra 1664. Den gang blev den ejet af bispeembedet, hvilket forklarer det navn, gården havde en gang: Bispens Lund. Rasmus Poulsen fæstede gården i 1845 efter sin svigerfar Jeppe Knudsen og købte den i 1858.

Rasmus Poulsen døde i november 1863, og nu skulle ejendommen sælges. Det blev den på en auktion den 26. januar 1864. Gården blev købt af retsassessor Hans Christian Jespersen, der bød godt 20.000 rd. for ejendommen.

Han opførte nye bygninger, og i 1865 fik han dronningens tilladelse til at kalde gården Carolinekilde. Jespersen flyttede ikke ind på gården. Han skulle af hensyn til sit arbejde have bopæl i Odense, så gården blev drevet af bestyrere og andre tjenestefolk. Hans Chr. Jespersen døde den 11. december1891.

I folketællingerne kan man se, hvem der boede på gården, og i 1890 er det Jespersens søn Holger Christian Jespersen, der bestyrer gården. Da faderen døde i 1891, overtog Holger Christian Jespersen gården. Ifølge folketællingen fra 1890 var han ugift, men i 1901 var han gift og havde fire børn.

I 1907 var folkeholdet 1 fodermester, 1 forkarl, 1 karl, 2 piger og 1 daglejer. Mælken blev leveret til mejeriet ”Pasteur” i Odense. 30 køer, 10 ungkreaturer, 2 tyre, 6 heste, 3 plage og føl.

Holger Christian Jespersen (1868-1938) og hans kone, Anna Jespersen (1871-1962), tog del i arbejdet på gården, og senere sikkert også børnene, for i folketællingen i 1911 var der kun én tjenestepige, der boede på gården, men der har helt sikkert været ansat andre, sandsynligvis nogle daglejere. Børnene var: Ida født i 1894, Karen fra 1895, Ludvig fra 1896 og Maren fra 1899.

I 1911 blev ejendommen vurderet. Som et kuriosum kan nævnes, at ”... Det bemærkes, at der er indlagt WC flere steder på ejendommen”, hvilket åbenbart ikke har været det almindelige. Vandet kom fra Carolinekilden, hvor det forefandtes i rigelig mængde og af fortrinlig beskaffenhed.

Gården blev i 1940 solgt til købmand Erik Hansen, og i 1968 blev den eksproprieret, så Rismarksvej kunne blive forlænget til Næsby.


Anna Jespersen oprettede en læsekreds, som hun var formand for i 26 år. En gang om måneden mødtes 30-40 kvinder i forsamlingshuset til kaffe, sang og højtlæsning. En gang om året var mændene med, og der var en fremmed foredragsholder.

Det første af foredragene handlede om Troels-Lunds Dagligt liv i Norden og fik på grund af sin åbenhjertighed tilhørerne til at rødme.

Det sidste møde fandt vist nok sted i 1931.