Bullerup brugsforening


Bullerup gamle brugs

Intro

Bullerup gamle brugs.


Bullerup Brugsforenin stiftedes i 1901
En ældre Brugs ? I protokollen står der noget forbavsende: ”Der blev nedsat en bestyrelse, ligesom man vedtog, at uddelerstedet foreløbig skulle være Bullerup gamle Brugsforenings Lokaler”. Der har altså været en forgænger. Undertegnede har forhørt sig hos ældre personer her i sognet, hvis forældre eller bedsteforældre har været medlemmer af Brugsen i de første år. De mener, at den omtalte brugsforening var gået fallit. Nu skulle en ny forretning op at stå med bestyrelse og håndskrevne vedtægter. Op ad bakke på den tid havde man jo en del omvæltninger, og det gik også folk til hovedet i Agedrup Sogn. Efter systemskiftet i 1901 var der pludselig en beboerunderskriftsindsamling med vældig opbakning. Om hvad da?

I Bullerup Brugsforening går alt tilsyneladende stille og roligt. Derfor drister bestyrelsen sig til på generalforsamlingen i 1904 i Bullerup Skov at foreslå: 1. Optagelse i Fællesforeningen. Forslaget blev forkastet. Skal Brugsforeningen nedlægges? For Brugsforeningen i Bullerup bliver 1907 virkelig skæbneåret. Da forsamlingshuset er taget i brug i 1905, er det slut med de årlige skov generalforsamlinger, de to forsamlinger flyttes nu til forår og efterår. Søndag den 24. marts 1907 er der ordinær generalforsamling. På programmet er de sædvanlige punkter 1. Regnskab. 2. Valg af bestyrelse. Den genvælges. Alt går tilsyneladende fredeligt, det usædvanlig store fremmøde ser ud til at hygge sig. Før eventuelt kommer punktet ”Forslag fra medlemmerne”. Nogle medlemmer har indsendt et forslag, der kort og godt lyder: Salg af Brugsforeningen. Forslaget vedtages med 57 stemmer for og 36 stemmer imod. Oven på denne dramatiske vending kommer der et nyt punkt, som er affødt af det, der så overraskende lige er vedtaget.

Valg af udvalg til at lede salget af Brugsforeningen. Der vælges fem medl. til udvalget, ingen fra bestyrelsen. Det var den butik. Ja, det var så det. Slut. Bestyrelsen sunder sig Dagen derpå mandag d. 25. marts er der bestyrelsesmøde, nu har bestyrelsen sundet sig, og den kommer nu frem til følgende: 1. Vore love er meget mangelfulde m.h.t. forenings opløsning. 2. Vi er den genvalgte bestyrelse i Bullerup Brugsforening. Ikke mere. Hvad så? Nyt bestyrelsesmøde tirsdag d. 26. marts. Der er til bestyrelsen nu kommet et forslag fra 67 medlemmer om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling med punktet: Brugsforeningen fortsætter uforandret. Den 9. april afholdes den ekstraordinære generalforsamling. Afstemning: 51 stemmer for. 43 stemmer imod fortsættelse af Brugsforeningen. Dramaet fortsætter. Den 18. april er der bestyrelsesmøde og til drøftelse: Der er indkommet forslag fra 53 medlemmer om indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling med tre dagsordenpunkter: 1. Forkastelse af bestyrelsens fuldmagter 2. Salg af Brugsforeningen. 3. Valg af udvalg til at lede salget. Nu er bestyrelsen på vagt, og man vedtager: ”At der skal være hemmelig afstemning efter en medlemsliste.” Den ekstraordinære generalforsamling afholdes den 15. maj 1907. Alt forkastes. (Stemmetallene er ikke i protokollen) Høje dividender Det er mærkeligt, at de utilfredse ikke bare kunne melde sig ud. Nogle har nok meldt sig ud, for de følgende år ligger stemmetallene ved valgene på 50-60 stemmer.

For bestyrelsen har det været magtpåliggende at holde på medlemmerne. De følgende år udbetales dividender på 10 % ja, helt op til 13 %, og det varer ved i mere end ti år. Det var en bedrift at få brugsforeningen til at køre her i sognet. Formanden og uddeleren må kautionere for et ret stort beløb efter datidens forhold. Gang på gang forsøger bestyrelsen at få medlemmerne med på en indmeldelse i fællesforeningen, det lykkes først i 1915 med 30 stemmer for og 21 imod. Da kom der så en passus i vedtægterne. § 8: Foreningens medlemmer hefter solidarisk en for alle og alle for en for samtlige foreningens forpligtelser. De første 14 år var stort set risikofri for foreningens medlemmer. Det er i det perspektiv beundringsværdigt, at bestyrelsen trods al balladen stædigt holdt ud. Som kilde til denne artikel har undertegnede brugt Bullerup Brugsforenings protokol, som Palle Vennekilde har været venlig at stille til rådighed. Indlægget skrevet af Ib Holdt