Bronzerne fra Boest


Bronzegenstande fundet ved Boest. De to største randlisteøkser og lansespidsen blev indleveret i 1992. Den korte randlisteøkse blev fundet i 1995. Alle genstande er udstillet på Horsens Museum.


De ældste fund fra Boest; to randlisteøkser, lansespidsen - flankeret af de tre armringe der også er fundet i området.

Intro

Europæisk kontakt i oldtiden? Det taler bronzerne fra Boest i den grad for. Igennem de seneste 30 år er der fundet en række genstande af bronze i plantagerne nord for Nr. Snede. Disse fund vidner om områdets rigdom og europæiske udsyn i den ældre bronzealder.

''Fundet i en kartoffeloptager'' I 1980’erne blev to randlisteøkser og en lansespids af bronze fundet på en mark lige nord for Nr. Snede. Den første økse blev fundet af gårdkone Sigrid Pedersen, der fortæller, at hun var i færd med at sortere årets høst, da en grøn klump pludselig dukkede op. Den grønne klump, der bestod af irret bronze, blev renset forsigtigt, og langsomt dukkede en fin bronzeøkse frem. Året efter gentog hændelsen sig igen i samme område. Denne gang var der tale om hele to oldsager: Endnu en økse af samme type samt en lansespids. Også disse to oldsager blev renset for ir. I 10 år prydede oldsagerne gårdejerens skrivebord. I 1992 blev de indleveret til Horsens Museum og er siden erklæret for danefæ. ''... og igen i 1995'' Den tredje økse blev indlemmet i museets samling i 1995. Den var blevet fundet af selvsamme Sigrid Pedersen. Hun fandt den på en spadseretur, hvor hun så øksen ligge i et hjulspor. Der er også tale om en randlisteøkse, men denne er brækket - enten i brug eller under støbningen. Udover økserne er i samme område fundet tre spiralringe af guld. Fundene er dateret til den tidlige bronzealder. ''''''''''

''Flere økser!'' I 2015 blev der igen gjort fund af randlisteøkser ved Boest. Esben Arildskov havde bedt sin svoger og dennes bror, Bent og Bjarne Rasmussen, om at afsøge området med metaldetektor forud for etablering af en ny plantage. Ved afsøgningen fandt Bent og Bjarne to store randlisteøkser. Arkæologer fra Museum Midtjylland blev tilkaldt, og de foretog herefter en udgravning i området. I udgravningen blev der fundet yderligere tre økser fra samme depotfund samt endnu et depot indeholdende to armringe af guld, en guldspiral, et flintsegl og en flintdolk. Efter udgravningens afslutning blev området igen afsøgt med metaldetektor, og Bent og Bjarne fandt endnu to randlisteøkser, begge tilsyneladende forsætligt ødelagt. Derudover blev fundstedet for 1992-øksere afsøgt med metaldetektor, og denne afsøgning resulterede fundet af yderligere tre randlisteøkser og en lansespids. Med al sandsynlighed stammer fundene fra ét depot indeholdende i alt seks økser og to lansespidser. Randlisteøkserne er sjældne i Nordeuropa. Før fundene fra Boest kendtes kun til syv eksemplarer af denne type. ''Stolperækker og økser - et rituelt anlæg?'' I udgravningen blev der også fundet fem parallelle stolperækker, der strækker sig over 340 meter. Arkæologernes tolkning er, at stolperækker og bronzefund hører sammen, og at der kan være tale om et anlæg af rituel karakter. Læs mere i Skalk nr. 2:2017, s. 3-8.

''Et kultisk område fra bronzealderen'' Bronzer og andre skattefund fra den tidlige bronzealder, bliver oftest fundet i depoter. Vådbundsdeponeringer i moser og søer eller tørbundsdeponeringer på marker. Der skelnes mellem rituelle deponeringer og nøddeponeringer. Rituelle deponeringer har tjent et religiøst formål. Nøddeponeringer er blevet brugt til at opbevare større værdier ved krig eller andre trængte situationer. Deponeringer er et udtryk for genstande, der bevidst er blevet lagt i jorden eller kastet i søer. Rituelle ofringer i moser har været en fast tradition gennem det meste af oldtiden. De seneste fund, fem store bronzeøkser og stolpehulsrækker, underbygger teorien omkring en rituel offerplads ved Boest. Store ceremonielle anlæg kendes også som rækker af [https://historiskatlas.dk:/Kogegrubefelt_fra_bronzealder_(6873) kogegruber], stenrækken ved [https://historiskatlas.dk:/Myrhøj_(14270) Myrhøj] og de monumentale [https://historiskatlas.dk:/Sarup_(14861) Sarup]-anlæg fra den tidlige del af bondestenalderen.

''Det europæiske udsyn ''I slutningen af stenalderen kom der for alvor gang i kontakten til Mellemeuropa. Her fandtes allerede gamle bronzealderkulturer. En lind strøm af færdigstøbte bronzegenstande fandt vej til Norden. Bronzerne fra Boest er en del af denne bronzestrøm, der har løbet op gennem det skandinaviske område. Geografisk ligger Boest og Nr. Snede ideelt i forhold til kontakten til det europæiske kontinent. Bronzegenstandene er kommet hertil med vandrende håndværkere og handlende. Handelsruterne på denne tid gik via den jyske højderyg. Bronzerne fra Boest bærer træk fra den mellemeuropæiske tradition, og er formentlig kommet til området i en færdig form. Støbning af bronze har på denne tid dog også været kendt i det danske område. Bronze var ikke kun en eftertragtet handelsvare i bronzealderen. Der er fundet store romerske bronzefade på gravpladsen ved Hedegård. Bopladsen og gravpladsen ved Hedegård er dateret til tiden omkring år 0, og den er en vigtig lokalitet for forståelsen af romertidens sociale strukturer i Midtjylland. Læs mere om [https://historiskatlas.dk:/HedegÃ¥rd_-_Romerske_kontakter_i_jernalderen?_(14099) Hedegård].

''Publiceret''

''The bronze weapons from Boest'' Over the years a number of bronze weapons have been discovered in an area between the cities of Nørre Snede and Boest in central Jutland. These weapons tell us about contacts between the Danish Bronze Age societies and Europe. A total number of 13 battle-axes and two lance tips forged in bronze have been recovered in the area. Another deposit was also discovered in 2015, containing two gold arm rings, a spiral of gold, a flint seal and a flint dagger. Along with these objects, archaeologists also found five parallel rows of postholes. The series of postholes stretched through 340 meters. Archaeologists believe that the postholes and objects are connected. The objects might have been part of ritual deposits made by a Bronze Age cult living in the area at the time. Contact with Central Europe was established during the later stages of the Stone Age. In central Europe, bronze working had been known for years. During the Bronze Age, a significant amount of bronze objects found their way to Denmark, through travelling merchants. The merchants would bring finished bronze objects and exchange them for amber, sealskins and other items. The main trade route went through the Jutland ridge. The Jutland ridge runs near the area were the bronze weapons were found. It is therefore very likely that these bronze weapons came to the area from central Europe.