Bredballe Kirke


Bredballe Kirke, 1926.


Bredbalel Kirke under opførelse, 1906.


Prædikestolen i Bredballe Kirke o. 1935. Fotograf: Johs. Rønvig


Alteret i Bredballe Kirke, o. 1935. Altertavlen er udført af kunstneren J.J. Egeberg og skænket til kirken af gårdejer Niels Jensen. Fotograf: Johs. Rønvig


Bredballe Kirke - interiør 1907. Kirkerummet set mod alteret. Fotograf: H.P. Jensen


Bredballe Kirke set fra nordøst 1907. Fotograf: H.P. Jensen

Intro

Bredballe Kirke, Kirkebakken 46, 7120 Vejle Ø. Kirken blev indviet den 8. december 1907 og betjener et sogn, der pr. 1. januar 2008 har 7.179 folkekirkemedlemmer.

Omkring 1870 begyndte de første overvejelser om bygning af et kapel eller en kirke i Bredballe. Man skulle dog frem til år 1905, før planerne udmøntede sig i nedsættelse af et kirkeværgeudvalg. Det lykkedes udvalget at tilvejebringe tilstrækkelige midler, idet Statskassen bevilgede 18.500 kr. samt 8.000 kr. i private bidrag. Grundstenen blev nedlagt den 25. juli 1906 og 2. søndag i advent, den 8. december 1907, blev kirken, der var tegnet af arkitekt N.P. Jensen, Odense, indviet.

Kirkebygningen består af apsis, kor og skib, der er opført i røde mursten, med skifertag og et tårn med pyramidespir. Byggeomkostningerne var på 19.600 kr. Hornstrup blev udskilt fra Sct. Nicolai som et selvstændigt sogn. Den 4. oktober 1907 udnævntes den første sognepræst for Hornstrup-Bredballe menighed, H.O. Eghoff. I 1977 blev Bredballe og Hornstrup adskilt i to sogne.

Da kirken stod færdig, var der kun beskedne midler til anskaffelse af inventar. De første alterstager og lysekroner var derfor af messingblik. Kirken fik skænket et alterbillede, udført af kunstmaler J.J. Egeberg. Motivet var Kristus med et barn ved sin side og Vejle Fjord i baggrunden.

Den nuværende døbefont er fremstillet af billedhugger Laila Westergaard og blev indviet i år 2000. Prædikestolen fra 1937 har billedskærerarbejde, udført af billedhugger Sigurd Forchhammer. Orglet blev leveret af orgelbygger Starup, København. Det blev i 1967, ved kirkens 60 års jubilæum, erstattet af et nyt fra Frobenius & Sønner. Orglet blev i 1979 udvidet med 15 stemmer.

I 1981 indviedes en sognegård med to konfirmandstuer, mødelokaler og kontor for præster og kordegn.

Henvisning:

Bredballe Kirke 1907-2007. Bredballe Lokalhistoriske Forening, 2007

www.bredballekirke.dk