Branden i Vejles Nørregade 1786


Mindeplade opsat efter Nørregades brand i smøgen ved Føtex, Nørregade 15 i Vejle. Fotograf: Ib Meinhardt.


Efter branden blev husene i Nørregade genopbygget i et svimlende tempo. Indenfor få måneder var størstedelen af gaden blevet genopført. Kvisthuset, Nørregade 5, som ses på billedet, var et af de nyopførte huse. Det blev bygget i 1787 og revet ned i 1909


Øverst ses Nørregades gamle forløb før branden. Gaden var kroget, og husene lå ujævnt ud til vejen. Den nyopførte Nørregades mere retlinede forløb er tegnet ind på billedet. Den nye Nørregade blev ca. 10 meter bred med snorlige facader. Kortet er fra 1786

Intro

Søndag den 23. april 1786 hærgede en katastrofal brand Nørregade, og mere end 30 huse blev flammernes bytte. Trods de store materielle tab kom der hurtigt gang i genopbygningen, og byens hovedgade fremstod herefter som en lige og bred gade.

Hurtig genopbygning
Genopbygningen kom trods det temmelig håbløse udgangspunkt hurtigt i gang. Der blev fremskaffet billige byggematerialer, især fra Flensborg, og allerede få måneder senere kunne byfoged Carøe indberette til stiftamtmanden, at alle de nedbrændte og beskadigede ejendomme stort set var genopbyggede.

Fra landlig købstad til moderne provinsby
Samtidig var gaden blevet rettet ud, så den nu fremstod som en lige og bred gade - Vejle havde taget første skridt i forvandlingen fra landlig købstad til moderne provinsby. Til minde om branden blev der opsat en plade med inskription over porten til ejendommen Nørregade 15. Den findes i dag i passagen ved siden af Føtex.

Henvisninger:
Vejle Bys Historie. (red.) C.V. Petersen, Vejle 1927
Vejles historie bd. 2, Vejle 1998.
With-Pedersen, Erik: Nørregades brand 1786 - vi følger et par nye spor. Vejlebogen 2007
Vejle Wiki: Den store ildebrand i Vejle 1786


En katastrofe!
Den 23. april 1786 ved middagstid hvilede søndagsstilheden over Vejle, men pludselig stod flammerne op fra stråtaget på skomager Hans Tørrings lade i Nørregade nr. 12. Ilden bredte sig på grund af en kraftig blæst hurtigt til nabohusene, og selv om Vejle Brandkorps hurtigt kom til, kunne de ikke stille noget op. Da flammerne nåede ejendommen Nørregade 16, udviklede katastrofen sig for alvor. Her boede kammerherre og major Chr. Frederik Juul, chef for en afdeling af Slesvigske Regiments Ryttere, og han havde opmagasineret eskadronens krudtlager i huset.

Store konsekvenser
En voldsom eksplosion sendte brændende bygningsdele langt omkring, og først sidst på eftermiddagen kom ilden under kontrol. Da var 34 ejendomme totalt nedbrændte, og resten af bygningerne i Nørregade svært brandskadede. De materielle tab blev efterfølgende opgjort til 13.010 rdl. - et voldsomt stort beløb, eftersom den samlede brandassurance for Vejle Købstad var på 80.590 rdl. Hertil kom tab af indbo og løsøre, som ikke kunne forsikres. I alt mistede Nørregades beboere værdier for o. 70.000 rdl., og mere end 200 personer var blevet husvilde. Byfoged N.C. Carøe ansøgte Finanskollegiet og kongen om hjælp til genopbygningen, men fik afslag.