Brøndsagergård i Forum, Bryndum sogn


Brøndsagergård. Fotograf ukendt.

Intro

Nr. Forumvej 8. Matr 4a Forum, Bryndum Sogn i Esbjerg Kommune. Hed oprindeligt Søndergård. Før 1600 tallet udgjorde Brøndsagergård sammen med Forumgård (og Elkjær) en helgård, som inden 1664 var opdelt i de to halvgårde.

1664 var Brøndsagergård (eller rettelig Søndergård) vurderet til 1 tdr 5 skp 2 fdk hartkorn. 1688 3 tdr 3 skp 1 alb hartkorn. 1844 vurderet til 3 tdr 2 skp 2 fdk 1 ¼ alb hartkorn.
Før ca. 1862 lå gården 500 m mod sydøst, helt ud til nuværende Forumvej, lidt syd for Forumvej 20; overfor lå Forumgård og Elkjær i gamle dage. Gårdens navn kommer af, at gården ligger på Brøndsagrene.

Brøndsagergård tilhørte Kronen og blev 1680 udlagt til ryttergods. Da Kronen frasolgte sit gods i Ribe amt 1719, blev gården opkøbt af Ølufgårds ejer. Ved tvangsauktionen over Ølufgårds gods 1741 blev gården rimeligvis opkøbt af magister Maturin Castensen, sognepræsten i Jerne Sogn. Efter hans død 1747 solgte arvingerne gården på en auktion i 1749 til Niels Christensen Spangsberg, Sønderriis, som døde 1783. Gården gik derefter i arv til sønnen Chr. Nielsen Spangsberg, Alslev, hvis søn Niels Christensen Spangsberg, Alslev, arvede gården efter hans død 1794. Han solgte gården til beboeren i 1820.

Den første kendte gårdfæster var Jens Sørensen. Hans kone Dorethe Mortensdatter døde 1654 eller før. I 1654 overtog sønnen Søren Jensen fæstet. Han var gift med Karen Svendsdatter, som måske stammede fra Bryndum. Søren Jensen og hustru døde 1680 eller før.

I 1680 blev fæstet over taget af sønnen Jens Sørensen. Gården brændte 1680, og Jens Sørensen blev da bevilget to halve års afgiftsfrihed, som han betalte senere (2 rigsdalere). Bruget var derefter knebent, og Jens Sørensen blev under et syn på gården omtalt som ”ringe”. Han blev derfor bevilget 2 skæpper afslag i landgilde, hvilket han dog ikke ville nyde. Jens Sørensen døde 1726.

Fra 1725 var gårdfæsteren Jens Christensen, kaldet Jens Søndergaard. Han var ret sikkert først gift med Ane Jensdatter, som døde 1732. Hun var rimeligvis datter af Jens Sørensen. Enten han eller hans første kone havde muligvis aner i Skærbæk i V. Nebel Sogn, da deres ældste søn senere omtales som Jens Skærbæk. Jens Søndergaards (anden??) kone var Mette Andersdatter, en datter af Anders Svendsen fra matr. 3a i Forumlund.
Deres søn Anders Jensen blev 1761 gift med Else Cathrine Thomasdatter, en datter af Thomas Jensen fra matr 11 i Forum, og de overtog nok fæstet omkring det tidspunkt. Anders Jensen døde 1786.
Efter hans død blev fæstet overtaget af sønnen Thomas Andersen, der 1787 blev gift med Anne Marie Nielsdatter, en datter af Niels Donnerup fra Ormsiggård. Han døde allerede 1793, hvorefter enken samme år blev gift med Lars Pedersen fra Ølgod. De fæstede gården frem til 1820.

I 1820 købte Mads Thomsen fra Lykkegaard i Jerne Sogn gården. Han blev samme år gift med Maren Nielsdatter fra Tjæreborg Sogn. Maren Nielsdatter døde 1841, hvorefter Mads Thomsen samme år blev gift med Margrethe Sørensdatter, en datter af Søren Nielsen fra matr. 8a i Forum.
I 1857 blev gården overtaget af den ældste søn Thomas Lykke Madsen, der året efter blev gift med Elisabeth Kirstine Lauridsen, en datter af Laust Hansen fra Grønvang i Vester Nebel Sogn. Det var dem, der omkring 1862 lod gården udflytte til dens nuværende placering. Samtidig (1863) udstykkede han knap 20 tdr. l. af gårdens østre hede og eng til en ny ejendom, Mosegård, for en bror.

Thomas L. Madsen døde 1871; enken blev gift 2. gang året efter med enkemand Niels Chr. Madsen fra Kjelst i Billum Sogn. Inden han blev gift 2. gang havde han kørt for en bager i Varde og blev derfor kaldt ”bager”. Niels Chr. Madsen drev gården videre. Han frasolgte flere jordstykker. Bl.a. 10 tdr. l. af gårdens vestre hede til et ny hedehusmandsbrug samt noget af gårdens østre hede – de resterende 10 tdr. l. af østerheden blev frasolgt af efterfølgerne til en ny ejendom, Forum Kirkevej 46. Niels Chr. Madsen købte 1879 hovedparcellen fra Forum Nørgård uden bygninger; herpå blev opført bygninger, og denne gård blev overtaget 1885 af en stedsøn.

Sønnen af 2. ægteskab Hans Lauridsen Madsen blev 1903 gift med Maren Sørine Thomsen fra Asp i Horne Sogn og overtog gården året efter. Hans Madsen var meget aktiv i lokalsamfundet. Bl.a. var han med til at oprette både forsamlingshus og brugsforening, og han var sognerådsmedlem en periode. Det var ham, som lod nuværende bygninger opføre. Gårdens resterende 30 tdr. l. vestre hede lod han 1933 udstykke til en ny ejendom, Vestergård, for en datter og svigersøn. Han døde 1935.

Sønnen Harry Madsen var 1934 blevet gift med Edith Rahbæk fra Karlsgårde i Øse sogn, og de havde da overtaget Nielsinesminde i Lifstrup, V. Nebel sogn. I 1936 flyttede de tilbage til Brøndsagergård og drev gården for enken, som solgte den til dem 1944. Harry Madsen døde allerede 1955. Edith Madsen drev gården videre til 1972, hvorefter hun flyttede til Tarp.

I 1972 blev gården overtaget af sønnen, nuværende ejer Flemming Rahbæk Madsen, som flere år i forvejen havde drevet gården sammen med enken. Han er ugift.

2013 Yderligere oplysninger Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993