Brændkjærgård


Brændkjærgård

Intro

Gården lå på sydsiden af Agtrupvej og mellem Frederik 7's Vej og Brændkjærgade. Området tilhørende Brændkjærgård blev samlet i midten af 1800tallet af småparceller af Tvedgårds jorder.

Gårdejer Peter Nissen havde i midten af 1800-tallet samlet sin jord af småparceller, området udgør det, der idag kaldes Brændkjær. I 1894 købte Chr. Steffensen gården. Den var dengang på 110 tdr. land. Steffensen byggede stuehuset i 1902 og udvidede arealet, men solgte også noget fra til det konsortium, der byggede i Brændkjærgade samt til planteskoleejer Aksel Olsen, der i 1917 købte 14 tdr. land, hvor han anlagde sin have og byggede huset Brændkjærhøj ved den nuværende Chr. 4 Vej. Steffensen solgte i 1918 gården til A/S ”Dansk Frøhandel”, der i 1924 solgte den videre til Ingvard Hansen. I hans tid blev der drevet hestehandel med importerede heste fra Polen, Baltikum og Rusland. En kort periode var der en motorbane, Dirt Track, lige bag gården mod nuværende Sdr. Ringvej. Efter Ingvard Hansens død i 1935 drev familien gården videre med Hans Buch som forpagter. En del jord blev solgt fra bl.a. til dyrskueplads og Østerbrogades fortsættelse. Kommunen erhvervede Brændkjærgård i 1944. Ved købet strakte gårdens jord sig fra Agtrupvej mod syd til ca. (nuværende) Fabriksvej mod øst til Christian 4s Vej. Kommunen drev landbruget videre med forpagter Hans Buch fra 1945-54, og jorden blev gradvis solgt fra. Fra ”Brændkjærgård” blev leveret børnemælk. Gården var et yndet sted for ”landevejens riddere” og med væksten i det omgivende boligbyggeri blev gårdens jord også brugt som legeplads af kvarterets børn. Landbrugsdriften blev efterhånden reduceret, og gårdens bygninger blev nedrevet i september 1958.