Borgsted BakkeIntro

Borgsted Bakke er et fredet voldsted fra middelalderen, som ligger ca. 50 meter fra Lillebælt kysten.

Voldstedet består af en naturlig ca. 10 meter høj bakke, som ligger ca. 50 meter fra strandkanten. På de sider af banken, der vender ind mod skoven, afskæres banken fra de omkringliggende arealer ved en kunstig gravet voldgrav, som er op til ca. 15 meter bred og 4 meter dyb. På bankens top, som måler ca. 25 meter i diameter, blev der i 1937 foretaget en arkæologisk undersøgelse og udgravning. Mod nordvest blev der fundet et cirkulært kampestensfundament med en diameter på 3 meter – tilsyneladende fundamenter af et rundt tårn. Inde i tårnet blev der fundet et faststampet lergulv samt en del trækul og ildskørnede sten fra et ildsted. I forbindelse med undersøgelsen fremkom også en mængde munkestensrester. Derudover kendes der ikke meget til stedets historie og der findes ingen kilder fra middelalderen, som kan oplyse om, hvem der byggede stedet. Mod nordøst ses en skrå rampe, som stammer fra Treårskrigen, 1848-50, hvor der var opstillet kanoner på toppen af banken. Rampen blev anlagt så soldaterne relativt let kunne fører kanonerne op på toppen.

Lillebæltskysten fra Agtrup Vig til Skibelund var frem til jordreformerne i slutningen af 1700-tallet dækket af et næsten 2 km bredt sammenhængende skovområde. Bortset fra nogle smålodder, der bl.a. blev brugt til høravl, synes Stenderupskoven ikke at have været under plov i historisk tid. Stenderupskovene rummer derfor i dag egnens største koncentration af oldtidsminder. Her er således registreret ca. 50 gravhøje og stendysser, hvoraf kun få er undersøgt og langt hovedparten er fredede. Højene stammer både fra stenalder og bronzealder. Jernaldergravpladser kendes ikke fra området, men i Midtskoven er fundet bopladsspor fra jernalderen. Fra historisk tid kendes et område med bevarede fossile højryggede agre, ligesom voldstedet - Borgsted Bakke - ligger i Stenderup Nørreskov.