Borgerforeningen og Borgerstiftelsen i Nysted


Borgerstiftelsen i Østergade.

Intro

Borgerforeningen i Nysted blev stiftet 1863, og i 1877 blev Borgerstiftelsen i Østergade opført efter mange forhindringer. Virkede frem til 1959, hvor ejendommen blev solgt til privat side.

Borgerforeningen: Borgerforeningen blev stiftet 1. marts 1863 med det formål, at ”understøtte medlemmerne under sygdom og ved dødsfald". Mænd og kvinder i alderen 18-50 år kunne optages, og man måtte betale 2-20 kr. i indskud, alt efter alderen, og 10 øre i ugentligt kontingent. Foreningens indtægter blev suppleret gennem udgivelsen af publikationer, samt afholdelse af basarer. Foreningens første formand var købmand W. E. B. Jensen.

Borgerstiftelsen: Da tanken om opførelse af en fribolig til foreningens medlemmer var født, forsøgte man allerede 1868 at købe en byggegrund i den nordlige ende af Adelgade, men den blev solgt til anden side i februar 1872, nemlig til byens læge, dr. Lütken (Adelgade 16). Efter overvindelse af flere forhindringer, blev "Foreningens Fribolig" (Borgerstiftelsen) opført i efteråret 1877 for 13.000 kr. af murermester Rasmus Holck. Allerede 1876 blev grunden købt for 1.200 kr. Den var beliggende i de Westrupske Vænger ud til Bagstrædet (nu Østergade 9). De fire lejligheder, bestående af to værelser, køkken og have, blev nu lejet ud for 100 kr. årligt.

Smertensbarnet. Borgerstiftelsen har været foreningens smertensbarn. Den havde aldrig opfyldt sin bestemmelse som fribolig, idet flere af lejlighederne ofte stod ledige. I 1895 førtes forhandlinger med sygehusforeningen om at sælge bygningen for 6.000 kr., men nævnte forening foretrak af bygge fra nyt. Borgerstiftelsen ejedes af Borgerforeningen frem til 1959, hvor bygningen blev solgt til malermester Martin Hansen.


The Citizens’ Association was established 1 March 1863 with the objective of "supporting the members during illness and in case of death". Men and women aged 18-50 could be admitted, and you had to pay a deposit of DKK 2 to 20, depending on age, and weekly dues of 10 øre. The income of the Association was supplemented through the release of publications and making bazaars. The first president of the Association was Grocer W. E. B Jensen.
When the idea of constructing free lodging for the members of the Association had been born, attempts were made already in 1868 to purchase a building site in the northern end of Adelgade, but it was sold to another buyer in February 1872, namely to the town’s physician, Doctor Lütken (No. 16 Adelgade). After overcoming several obstacles, “The Free Lodging of the Association" (called Borgerstiftelsen) was built in the autumn of 1877 at a price of DKK 13,000 by Master builder Rasmus Holck. Already in 1876, the site had been bought at a price of DKK 1,200. It was located in the Enclosed Fields of Westrup out to Bagstrædet (now No. 9 Østergade). The four apartments, consisting of two rooms, a kitchen and some garden, were now rented out for DKK 100 annually.
“Borgerstiftelsen” was the problem child of the Association. It had never fulfilled its purpose as free lodging, as several of the apartments often were vacant.
In 1895, negotiations were carried on with the decision-making group for the new hospital trying to sell the building for DKK 6,000, but the group preferred to build a whole new hospital.
“The Free Lodging” was owned by the Citizens’ Association until 1959, when the building was sold to Master painter Martin Hansen.


Der Bürgerverein wurde am 1. März 1863 gegründet, und sollte „die Mitglieder bei Krankheit und Tod unterstützen“. Männer und Frauen im Alter 18-50 konnten aufgenommen werden, und sie hatten DKK 2 bis 20 in Einlagen zu zahlen, je nach Alter, sowie einen wöchentlichen Beitrag von 10 øre. Das Einkommen des Vereins wurde durch Publikationen und Basare ergänzt. Der erste Präsident des Vereins war Krämer W. E. B Jensen.
Als die Idee von dem Bau einer freien Wohnung für die Vereinsmitglieder geboren war, wurden bereits im Jahr 1868 Versuche gemacht ein Baugrundstück in das nördliche Ende von Adelgade zu erwerben, aber es wurde an einem anderen Käufer im Februar 1872 verkauft, nämlich an dem städtischen Arzt, Doktor Lütken (Adelgade 16). Nach Überwindung mehrere Hindernisse, wurde „Die freie Wohnung des Vereins“ (Borgerstiftelsen genannt) im Herbst 1877 für DKK 13.000 von Baumeister Rasmus Holck gebaut. Bereits 1876 war das Grundstück für DKK 1.200 erwerbt worden. Es lag in der Felder von Westrup hinter Bagstrædet (heute Østergade Nr. 9). Die vier Wohnungen, bestehend aus zwei Zimmer, eine Küche und Garten, wurden jetzt für DKK 100 jährlich vermietet.
„Borgerstiftelsen“ was das Schmerzenskind des Vereins. Es hat nie sein Zweck als freie Wohnung erfüllt, als mehrere der Wohnungen oft unbesetzt waren.
Im Jahre 1895 hat man mit dem Krankenhausverein verhandelt, um das Gebäude für DKK 6.000 zu verkaufen, aber der Verein hat bevorzugt ein ganz neues Krankenhaus zu bauen.
„Die freie Wohnung“ war bis 1959 im Besitz des Bürgervereins, als das Gebäude an Malermeister Martin Hansen verkauft wurde.