Boller


Fra 1965 og frem til 2012 udgjorde Boller de herskabelige rammer for et plejehjem under Horsens Kommune. Bygningen har rødder i 1500-tallet, men gennemgik en stor ombygning i 1759.

Intro

På sydsiden af Horsens Fjord ligger herregården Boller. De to magtfulde adelsslægter Rosenkrantz og Friis har gennem tiden sat deres præg på hovedbygningen, som i 1759 gennemgik en omfattende ombygning. Fra 1965 til 2015 fungerede de herskabelige bygninger som plejehjem under Horsens kommune.

''Historien om Boller'' I perioden 1462-1621 blev herregården Boller ejet af den magtfulde adelsslægt Rosenkrantz. Særligt Holger Ottesen Rosenkrantz var en driftig mand, som ud over at forøge Bollers godsbesiddelser også opnåede at blive udnævnt til rigsråd, rigsmarsk og statholder over Nørrejylland. Da Holger Rosenkrantz døde i 1575 overtog hans kone, den virksomme Karen Gyldenstjerne, driften af godset, da sønnerne endnu ikke var myndige. I 1621 blev Boller solgt til en af datidens største godssamlere Ellen Marsvin, hvis datter, Kirsten Munk, var gift til venstre hånd med Christian 4. (1577-1648). Kirsten Munk var imidlertid kongen utro, så han lod sig skille og beordrede hende i husarrest på de jyske herregårde Boller og Rosenvold. Boller blev senere erhvervet af den driftige adelsmand Mogens Friis, som i 1675 oprettede grevskabet Frijsenborg, hvori Boller blev indlemmet 1844. Herregårdens videre historie er derfor tæt knyttet til grevskabet, der havde hovedsæde på Frijsenborg, mens Boller blev anvendt som enkesæde. Ved lensafløsningen 1919 blev grevskabet opløst og i 1930 blev Boller solgt til Staten. Godset blev udstukket til husmandsbrug og hovedbygningen fungerede fra 1965 til 2012 som plejehjem. I 2015 købte Peter Vognsen Nørgaard herregården, som totalrenoverede den til udlejningsformål. ''Markante ejere'' 1525-1575: Holger Ottesen Rosenkrantz 1621-1630: Ellen Marsvin 1630-1658: Kirsten Munk 1664-1675: Mogens Friis 1699-1763: Christian Friis Læs mere om Boller på [https://www.danskeherregaarde.dk/nutid/boller-oestjylland danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Bollers store firfløjede anlæg blev opført af Holger Ottesen Rosenkrantz i midten af 1500-tallet. Det blev bygget i røde mursten og sydfløjen var oprindeligt forsynet med to hjørnetårne. Bollers nuværende udseende er dog i høj grad et resultat af en gennemgående ombygning i 1759 under greve Christian Friis. Her blev begge tårne nedrevet og vest- og sydfløjen blev ligeledes nedrevet for derefter at blive bygget op på ny. Ydermere blev det gamle sadeltag afløst af valmtag, dog halvvalmet på nordfløjen. De røde murstensmure blev kalket hvide og det tidligere renæssanceanlæg fik et udpræget barokt præg. ''Omgivelser'' Det lukkede anlæg er opbygget på en firkantet borgbanke som er omgivet af vandfyldte voldgrave, der kan føres tilbage til Holger Ottesen Rosenkrantzs renæssancebyggeri. Bollers avlsgård som lå i forbindelse med hovedbygningen nedbrændte i 1937 og kun forpagterboligen står tilbage i dag. Øst for bygningerne lå en mindre barokhave, hvoraf flere sjældne træer stadig findes i dag. ''Bygninger og gods'' Midten af 1500-tallet: Anlægget opført 1759: Gennemgående ombygning 1844: Indlemmet i grevskabet Frijsenborg 1930: Solgt til Staten og indrettet som plejehjem 1937: Avlsgården brændt

''Fakta'' Adresse: Boller Slotsvej 20, 8700 Horsens Kommune: Horsens Tidligere: Vejle Amt, Bjerre Herred, Uth Sogn Ejer i 2017: Peter Vognsen Nørgaard Funktion 2017: - Størrelse 2017: Park/have 2 ha Offentlig adgang: Offentlig adgang til parken i sommerhalvåret Fredning: Fredet

''English'' On the south side of Horsens Fjord lies the manor Boller surrounded by forest and open fields to the south. The two powerful noble families Rosenkrantz and Friis have made their mark on the main building, which underwent an extensive renovation in 1759. From 1965 to 2015 Boller belonged to Horsens Municipality, who used the manorial building as a nursing home.

''Sendt til publicering'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''

''Sendt til publicering'' undefined

''Afpubliceret'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''