Bjørnholm Voldsted


Bjørnholm


Bjørnholm


Bjørnholm.


Bjørnholm

Intro

Godset Høgsholms hovedbygning er opført oven på det gamle voldsted, der i dag anvendes som park og have.

Bjørnholm voldsted bestod af en jordbanke med en næsten kvadratisk top. Banken hævede sig næsten 5 meter over de tørre grave. Den sydlige grav var gennemskåret af en opkørselsrampe, mens en smallere rampe skar den vestlige grav. ''Anlægget'' Borgen Bjørnholm bestod af en firesidet borgbanke, der måler ca. 50 x 50 m og som hæver sig ca. 5 m over de omgivende tørre voldgrave. Adgang over voldgraven foregår i dag ad dæmninger fra syd og vest, men om den oprindelig overgang også har været her vides ikke. Høgsholms nuværende hovedbygning er opført på banken og voldstedet henligger iøvrigt som have og park, delvis bevokset med træer. Man kender intet til de bygninger, der i datiden har stået på borgbanken, men resterne af dem viser sig som murbrokker, når der foretages anlægsarbejder på stedet. Beskrivelsen ”'''et sikkert sted'''” viser dog tydeligt, at der har været tale om deciderede forsvarsværker. Bjørnholms helt centrale fortifikatoriske element har ikke desto mindre ligget i placeringen i den brede, fugtige ådal, der har udgjort en stor barriere for eventuelle angribere. Mod nordøst lå ladegården Obdrup, der var befæstet, og mod sydvest ladegården Drammelstrup. Begge hørte under Bjørnholm. I 1400-tallet udgjorde Bjørnholm hovedgården for Erik Ottensen, søn af Otte Nielsen, der var lensherre på Kalø. Både far og søn lå i en bitter strid med herremanden Lage Brok af Gl. Estrup (se beskrivelse Gl. Estrup). Fejden nåede sit højdepunkt, da Lage Brok belejrede Bjørnholm en hel dag med 16 mand. Ellers stod striden primært mellem adelsfolkenes svende rundt omkring på Djursland, i form af mindre kampe og slagsmål. En egentlig belejring af den ene parts borg var helt klart en eskalation af fejden. Belejringens varighed og antallet af involverede soldater giver et godt indblik i det niveau, som datidens fejder mellem adelsfolk lå på.

Borgen Bjørnholm lå i middelalderen på en holm midt i Skod Ådalen, hvor landevejen til Århus krydser ådalen. I dag står herregården Høegholms bygninger på Bjørnholms borgbanke. Den gård, der i dag går under navnet Bjørnholm, er opført i begyndelsen af 1800-tallet i forbindelse med et frasalg af en del af Høegholms jord. Den ligger omkring 1 km. nord for Høegholm. Voldstedet ligger ud til landevejen mellem Aarhus og Grenaa, et par kilometer øst for landsbyen Trustrup.