Bjørnemosen

Intro

Bjørnemosen er et smukt, fredet naturområde ved Bundsbæk Mølle. Formålet med fredningen er at bevare arealerne som eng- og mosearealer med naturlig plantevækst for derved at medvirke til at bevare den kultur- historiske helhed, som møllen i samspil med det omgivende landskab udgør.

Vegetationen i området er usædvanlig varieret og præget af høj grundvandstand på sur og næringsfattig bund. Af urter i området kan i flæng nævnes maj-gøgeurt, kødfarvet gøgeurt, plettet gøgeurt, trævlekrone, kabbeleje, engblomme, soldug, kragefod, rosmarinlyng, klokkelyng, bukkeblad, baldrian, leverurt og klokkeensian. Mosen har tidligere været udnyttet til bl.a. tørvegravning og græsning. Da denne udnyttelse ophørte, er området delvis groet til med pilekrat og tagrør. Derfor er det påkrævet, at den gamle driftsform med græsning, kombineret med rydning af trævækst, bliver sat igang. Fra Bundsbæk Mølle fører en svellebelagt natursti mod nord langs bækken og videre mod vest gennem mosen til tomten af rakkerhuset.

''Publiceret''