Birket kirke


Altertavle i Birket Kirke


Præsterækken gennem tiden


Kirkeskib, tremastet "Constitutionen" fra 1850


Indre set mod øst


Kalkmaleri


Altertavle, bemærk kalkmalerier


Kirken set fra alteret


Prædikestolen, sidste halvdel af 1700rne


Klokkestabel o.1350


Kirken set fra vejen


Birket kirke


Kirken og klokkestabel


Kirkeskib Fregat "Ruth"


Birket kirke


Birket kirkegård


Birket kirkegård


Constitutionen er ved at blive sat i stand


I kirken findes flere kalkmalerier


Kirkens indgangsparti er på bagsiden af kirken


Kirken set inde fra. Kirken har 2 kirkeskibe nu.


Hilmar Wulffs gravminde er nu næsten gemt væk i buskads, men findes på venstre side af kirkegården set fra portalen


Den gamle portal ind til kirke. På grund af tidernes opfyldning, er lågen nu ganske lav.


Denne mindesten står ved anlægget


Klokketårnet i træ fra ca. 1350


Prædikestolen i Birket kirke


Birket kirkegård


Præstegården

Intro

Birket kirke ligger højt i "det lollandske Schweitz", og er opført i gotisk stil. Det fritstående klokketårn er formentlig landets ældste træbygning.

På kirkegården er forfatteren Hilmar Wulff begravet. Han boede i Kragenæs i sine sidste år på Pibedrejervej. Han blev især kendt for sin trilogi om de polske roearbejdere og fik flere forfatterpriser. Hans navn står på en træstub på kirkegården.
Signe Stub har også sin mindelund her (Se Signe Stubs sognegård) Den er fra 1992 og er tegnet af havebrugskonsulent Jørgen Holm, Sundby. Den er udført af anlægsgartner Per Hansen, Nysted, Skulpturen blev afsløret af Valborg Sørensen, et mangeårigt medlem af menighedsrådet i Birket
En af de bevaringsværdige gravsten er sat over Otto Johan Christian Lund fra Kragenæs. Han levede mange år i Mellemamerika og ernærede sig bl.a. ved at sælge fjer fra en langbenet hejre, der var blevet mode i Paris. (Man kan læse om ham i Georg Wingaards " Dem fra Lolland" bd. 1)


Kirken
Birket kirke er Lollands højest beliggende kirkebygning. Det er en gotisk bygning fra ca. 1350. Det påstås, at den er opført som garnisonskirke for borgen Ravnsborg. Kun korpartiet er tilbage af den oprindelige kirke. Den havde da fladt loft. Omkring 1500 blev det meste af langhuset revet ned og erstattet af et nyt, bredere skib, og der blev opsat hvælvinger Der blev bygget et våbenhus mod syd.

Kalkmalerier
Ligesom hvælvingerne er kalkmalerierne fra sengotisk tid, der dateres til ca. 1520. Efter reformationen blev de overmalet, men blev afdækket igen år 1900 og istandsat 1904 af J. Kornerup. De forestiller Jesu bøn i Gethsemane Have Skærtorsdag aften. Her sover disciplene ikke, men læser, og den ene alarmerer, da vagterne kommer. Deres klædedragt er 1500-tallets med panser- og pladerustning, bevæbnet med økse, spyd og stridshammer.

Altertavle
Den gamle sengotiske skabaltertavle fra 1525 blev 1825 fjernet af Nationalmuseet og erstattet af et maleri fra ca. 1800 af Johan Georg Wahl, der forestiller Kristi gravlæggelse. En armstol fra 1600-tallet kom også på Nationalmuseet.

Døbefont
Døbefonten er udhugget i gotlandsk kalksten og forestiller en ørn, en galende hane og et væsen med løvekrop og hestehoved.

Prædikestol
Prædikestolens ældste dele er fra renæssancen (beg. af 1600-tallet), men ombygget 100 år senere. I 1990 blev de oprindelige billeder draget frem, der nævnes i en præsteindberetning fra 1755. Det gælder de teologiske dyder ( Fides= troen) ( Spes= håbet) ( Caritas=kærligheden) ( Cognitia= at kende Gud)og de 4 hoveddyder.( Justitia=retfærdighed) (temperamantia= mådehold)( Prudentio= klogskab) ( Fortitudo= tapperhed, styrke)


Birket kirke har 2 kirkeskibe,"Ruth" er en fregat fra 1916. "Constitutionen" er oprindeligt fra 1850 og bygget som et 3-mastet orlogsskib. I 1916 blev det kasseret og henlå i lang tid i klokkestabelen. I 1986 blev det genopbygget og hænger nu i kirken. Navnet hentyder til Grundloven af 5/6 1849.


Vejen ind til kirken passeres gennem en sengotisk, kamtakket portal med køreport og låge. På grund af opfyldning gennem tiden er portalens højde formindsket.

Til højre for den lave indgang ses et gammelt klokketårn af træ , der ligger på toppen af en lille kæmpehøj. Det er lige så gammelt som kirken, og anses derfor for landets ældste træbygning. Den ydre beklædning er fornyet flere gange. De 2 klokker er fra 1636 og 1732.


Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Birket%20kirkeg%E5rd%20(744) Registrerede gravminder på Birket kirkegård]