Billum kirke


Billum kirke. Foto: Jannie Uhre Ejstrud. Museet for Varde By og Omegn.


Billum Kirke. Foto: Mariann Ploug. Museet for Varde By og Omegn.

Intro

Kirken bærer flere fællestræk med Janderup kirke. Altertavlen er en mindre udgave af Janderuptavlen, og der er spor efter kalkmalerier af Liljemesteren, som også har udsmykket Janderup kirke.

Bygningen

Kirkens apsis, kor og skib er senromanske, sakristiet, våbenhuset og tårnet er senmiddelalderlige. Apsiden er smykket med rundbuede blændinger.

En kæmpe fra Ål kastede engang en sten mod Billum kirke, så tårnets tag blev fladt. En anden kæmpe var ligeledes efter kirken, men hans sten ramte kun kirkegårdsdiget. I dag er taget over klokketårnet atter spidst, men stenen med aftryk af fem kæmpefingre kan stadig ses i diget. Kirken bærer flere fællestræk med Janderup kirke. Altertavlen er en mindre udgave af Janderuptavlen, og der er spor efter kalkmalerier af Liljemesteren, som også har udsmykket Janderup kirke.

Møntfund

Der er fundet flere gamle mønter i kirken. I 1918 faldt en Mariafigur (Helligkorsaltertavle, omkring 1500) på gulvet og afslørede 19 sølvmønter fra Kristoffer II og kong Hans gemt i en hulning på figurens bagside, og under restaureringen i 1954-55 fandt man under gulvet 77 mønter fra bl.a. Valdemar Sejr og Erik Klipping.

Våbenfrise og Liljemester-kalkmaleri

I forbindelse med en restaurering i 1954-55 afdækkedes en række interessante kalkmalerier. På triumfvæggen fandtes en usædvanlig tidliggotisk våbenfrise med fire våbenskjolde, sandsynligvis for slægten Rekhals, samt navnene på våbenbærerne. I sakristiet fandtes en sengotisk hvælvdekoration, sandsynligvis af Liljemesteren, som også har udsmykket Janderup kirke, og i korbuen et geometrisk mønster, muligvis sengotisk.

Janderuptavlens lillebror

Altertavlen fra 1647, udført af Vardebilledskæreren Jens Olufsen, er en mindre udgave af den to år ældre tavle i Janderup fra samme værksted. Ligesom på Janderuptavlen er der udskårne figurer af evangelisterne. Topstykket flankeres af Lukas og Markus, på topgesimsen står Mattæus og Johannes og øverst i midten Kristus. Altertavlemalerierne er som i Janderup malet af Sten Adamsen og Hans Jensen (eller Bølling) fra Ribe. I midtfeltet ses Nadveren, hvis figurer i 1905 med rimelighed beskrives som ”kraftige, lidt brutale”. I det nordre sidefelt ses Bønnen i Getsemane og i syd Judaskysset. Foroven Korsfæstelsen og Opstandelsen.

Relikviegemmer

Den romanske alterbordplade rummer en tidligere helgengrav, hvor dog hverken dækstenen eller relikvieskrinet er tilbage. Ligeledes er der blandt Billum kirkes sjældne træfigurer en sidealterfigur fra omkring 1300 forestillende en bispehelgen med hult baghoved, der muligvis har indeholdt et relikvie.

Kilder

Janderup, Billum, Lunde, Ovtrup. Danmarks Kirker, Ribe Amt. Nationalmuseet.