Biblioteket i Nysted (Clausens Pakhus).


Nysted Bibliotek.


Nysted Bibliotek fra Adelgade.

Intro

Nysted Bibliotek er en del af en stor købmandsforretning, der havde været drevet i århundre-der, og som lå ved indfaldsporten til Nysted.

Bygningen er opført i 1807 som kornmagasin af købmand Peter Gommesen Clausen, født i Faaborg den 7. juni 1762. Han døde den 5. oktober 1811, 49 år gammel, og hele købmandsforretningen blev overtaget af Martin Sophus Mackeprang, som havde giftet sig med hans enke.

Kornmagasinet var oprindelig helt af bindingsværk, men kort før 1847 blev langsiderne i underetagen grundmuret og forsynet med støbejernsluger.

Efter flere ejere gennem årene, købte A. Nielsen & Co i 1921 hele komplekset, og med virkning fra 1. november 1979 købte den daværende Nysted Kommune hele området (ca. 12.000 kvm.), heraf bl.a. det nuværende bibliotek, som var fredet i klasse B.

Ejendommen lå hen i flere år, men i 1989 åbnedes det nye bibliotek. Bygningen har beholdt sit oprindelige udseende - bortset fra, at de smukke gamle støbejernsluger er blevet erstattet af vinduer. Indgangen til biblioteket sker fra Adelgade.


Ejendommen er fredet.


The library in Nysted is part of a large grocer’s shop, which had been run for centuries and was located at the gateway to Nysted.

The house was built in 1807 as a granary by Grocer Peter Gommesen Clausen, born in Faaborg on 7 June 1762. He died on 5 October 1811 49 years old, and the whole shop was taken over by Mr. Martin Sophus Mackeprang, who had married his widow.

Originally, the granary was completely built as a half-timbered house, but shortly before 1847 the long sides of the ground floor were brick-built and fitted with cast iron hatches.

After several owners over the years, A. Nielsen & Co. bought the entire complex in 1921, and with effect from 1 November 1979 the then municipality of Nysted bought the whole area (about 12,000 square metres) where the present library was preserved in Class B.

The building was neglected for several years, but in 1989 the new library was opened. The building has retained its original appearance - except that the beautiful old cast iron hatches have been replaced by windows. The entrance to the library is located in Adelgade.


Die Bibliothek von Nysted ist Teil eines großen Lebensmittelgeschäftes, das in Jahrhunderte getrieben wurde und bei dem Einfalltor zu Nysted lag.

Das Gebäude ist im Jahre 1807 als Getreidespeicher von Kaufmann Peter Gommesen Clausen, der in Faaborg am 7. Juni 1762 geboren war, gebaut worden. Er starb am 5. Oktober 1811 49 Jahre alt, und das ganze Lebensmittelgeschäft wurde von Herrn Martin Sophus Mackeprang übernommen, der seine Witwe geheiratet hatte.

Der Getreidespeicher war ursprünglich als ein ganzes Fachwerkshaus gebaut worden, aber kurz vor dem Jahre 1847 wurden die Längsseiten des unteren Stockwerkes mit grundlegenden Bausteinen und mit gusseisernen Luken ausgestattet.

Nach mehreren Besitzern im Laufe der Jahre, hat die Firma A. Nielsen & Ko. im Jahre 1921 den gesamten Komplex gekauft, und mit Wirkung vom 1. November 1979 hat die damalige Gemeinde von Nysted das ganze Gebiet (etwa 12.000 m2) gekauft, wovon unter anderem die heutige Bibliothek unter Denkmalschutz Klasse B gestellt wurde.

Das Gebäude wurde für mehrere Jahre vernach-lässigt, aber im Jahre 1989 wurde die neue Bibliothek geöffnet. Das Gebäude hat sein ursprüngliches Aussehen bewahrt - abgesehen von, dass die schönen alten gusseisernen Luken durch Fenster ersetzt worden sind. Der Eingang zu der öffentlichen Bibliothek ist von der Seite in Adelgade.