Bellevuegade


Gården "Bellevue" inden nedrivningen i ca. 1920. Kolding Stadsarkiv


Bellevuegade 44-52. AAB's boliger, tegnet af Ernst Petersen. Kolding Stadsarkiv


Bellevuegade 32-38. Kolding Stadsarkiv

Intro

Bellevuegade blev anlagt i 1910. Gaden blev anlagt på gården Bellevues jorder. Gaden har dens navn derfra.

Bellevuegade er en del af den gamle gård Bellevue's jorde.

Gården Bellevue lå syd for den gamle købstad med facade mod nuværende Haderslevvej. En nuværende adresse kunne være Bellevuegade 3.

Bellevue blev opført i 1830’erne af kancelliråd Albinus, fhv. apoteker i Assens. Under Treårs-krigen mødtes prøjsiske og danske udsendinge på gården 14. juli 1848 for at forhandle våben-hvilebetingelser. I forhandlingerne deltog bl.a oberst Læssøe, der er mindet ved Læssøestenen. Gården er også bekendt fra et prospekt af J.C. Bruun, hvor danske tropper 7. august 1848 drager mod syd og tilskuerne på gården iagttager tropperne med byen i baggrunden.

Albinus solgte 1857 gården til Adam F. Moltke og fra ham i ca.1860 til etatsråd S. Quistgaard. Quistgaard havde været kongevalgt borgmester i Kolding 1847-1858, men p.g.a stridigheder med de folkevalgte valgte han at trække sig fra posten og flyttede op på Bellevue. Jacob Thygesen erhvervede gården i 1871. La Cour anfører i begyndelsen af 1900-tallet at gården havde et hartkorn på 3 Tdr. 6 Skpr. 2½ Alb. Det samlede areal anføres til 38 tdr. Land. Besætningen anføres som 12 køer og 3 heste og af folkehold både fodermester, forkarl, husbestyrerinde og 2 piger.

Thygesens dødsbo afhændede ca.1910 jorden til et konsortium, hvorefte gårdens bygninger blev revet ned. Konsortiet udstykkede arealet til villaer. På det tidspunkt lå gården i Seest Sognekommune, men for at få adgang til købstadens goder som vand, lys og gas, ønskede konsortiet arealet indlemmet i Kolding Købstadskommune, hvilket lykkedes i 1913. Arealet gennemskæres nu af Læssøegade, Bellevuegade, Lykkegårdsvej og Carl Plougsvej.