Barritskov


Barritskov var indtil 1913 del af stamhuset lensafløsningen del af

Intro

Ruiner i Barritskovs haveanlæg vidner om adskillige byggefaser med elementer, der stammer tilbage fra middelalderen. Fra 1356 til 1913 gik herregården ubrudt gik i arv og ikke blev handlet. I Barritskovs nuværende hovedbygning fra 1916 indgår materialer og dele af interiører fra den ældre bygning.

''Historien om Barritskov'' Barritskov, som kan føre sin historie tilbage til højmiddelalderen, tilhørte i 1261 Hr. Niels, som var stifter af gråbrødreklosteret i Horsens. Af kærlighed til Gud forlod han senere i livet alt sit jordiske gods og blev selv broder i klosteret. Fra 1483-1588 var Barritskov i Holck-slægten eje. En af disse ejere var Hans Holck, som blev taget til fange under Den Nordiske Syvårskrig, i det han udførte sit hverv som lensmand på Varberg slot. Efter kort tids fangenskab døde han af pest i 1565. Af senere ejere blev Barritskov istandsat af Tønne Reedtz i første halvdel af 1700-tallet, formentligt med henblik på at gøre herregården til en mere blivende bolig for familien. Selvsamme Tønne Reedtz opnåede i løbet af sit liv titel som etatsråd og kammerherre. I 1802 blev Barritskov lagt sammen med de sjællandske godser Ryegaard og Trudsholm til stamhuset Rosenkrantz. Et atypisk træk ved Barritskovs historie er at herregården, så vidt vides, er gået i en uafbrudt arveline i ca. 550 år, fra 1356 til 1913 hvor gården blev solgt. Den har gennem arv været ejet af slægterne Manderup, Holck, Reedtz, Rosenkrantz og Scheel. I 1913 blev Barritskov udskilt fra stamhuset og solgt til Knud Brockenhus-Schack, som opførte en ny hovedbygning. ''Markante ejere'' 1261: Hr. Niels 1537-1565: Hans Holck 1724-1743: Tønne Reedtz 1774-1802: Frederik Christian Rosenkrantz 1913-1949: Knud Henrik Otto Brockenhuus-Schack Læs mere om Barritskov på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/barritskov danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Forud for den nuværende hovedbygning gennemgik det tidligere Barritskov, med sine tre længer, en række byggefaser i røde munkesten og bindingsværk. I 1914 blev det ældre Barritskov nedrevet af Knud Henrik Otto Brockenhuus-Schack, da bygningerne blev erklæret faldefærdige. Under nedrivningen blev der fundet spor efter et firlænget anlæg fra middelalderen. Barritskovs nuværende hovedbygning er opført i 1916 som to vinkelrette fløje med to etager, efter tegning af arkitekt Gotfred Tvede. Stilistisk kan bygning betegnes som historicistisk med nyklassicistisk inspiration. Egetømmer fra det ældre Barritskov blev anvendt til det bindingsværk, som pryder bygningens nordfløj også elementer af den indre beklædning stammer fra den gamle bygning. ''Omgivelser'' Herregården ligger på en naturlig banke på vestsiden af en lille sø. Da den ældre bygning blev nedrevet, var søens vandstand sænket og kun den nordre grav, som omgav banken, var vandfyldt. Barritsskov omkranses af et haveanlæg, hvor elementer stammer tilbage fra Tønne Reedtz, der ud over at renovere bygningerne, også anlagde et fransk haveanlæg. Efter nedrivningen af det gamle Barritskov blev en del af ruinerne indlemmet som et element i haveanlægget. ''Bygninger og gods'' Middelalder: Firlænget og snævert anlæg. Ca. 1500: Sydfløjen af den gamle bygning blev opført i svær kassemur på sokkel af rå kampestenssyld. Ca. 1545: Nordfløj opført i bindingsværk af Hans Holck. 1598: Østfløj opført i røde munkesten. 1804:Stamhuset Rosenkrantz blev oprettet med gårdene Ryegaard, Trudsholm (begge Sjælland) samt Barritskov. 1914-1916: Tidligere hovedbygning nedrevet og nuværende bygning opført. '' ''

''Fakta'' Adresse: Barritsskovvej 34, 7150 Barrit Kommune: Hedensted Tidligere: Vejle Amt, Bjerre Herred, Barrit Sogn Ejer: Thomas Harttung (2016) Funktion: Agerbrug, skovdrift og besøgslandbrug (2016) Størrelse: Ager 300 ha, eng 20 ha, skov 370, andet 30 ha (2016) Fredning: Ikke fredet (2016) Adgang: Ikke åbent for offentligheden

''English'' Ruins in Barritskovs gardens bear witness to several building phases with elements dating back to the Middle Ages. From 1356 to 1913 the manor was passed down from generation to generation through inheritance and thus never traded. Barritskovs main building from 1916 has included building materials and interiors from the older building. It is built in a historicist style with neo-classicist inspiration.

''Afpubliceret'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''