Bandholm Station


Bandholm Station


Bandholm Station


Bandholm Station

Intro

Bandholm stationsbygning blev opført i 1869 i forbindelse med anlæggelsen af banen mellem Maribo og Bandholm, og har været i funktion indtil banens nedlæggelse i 1950'erne.

Bandholm stationsbygning blev opført i 1869 i forbindelse med anlæggelsen af banen mellem Maribo og Bandholm. Bygningen rummede oprindeligt ventesal, banegårdsbeværtning, pakrum, kontor, post- og telegrafekspedition, samt bolig til stationsforvalteren. I 1919-20 blev bygningen ombygget grundet øget trafik på banen, således at hele bygningen nu blev indrettet og anvendt alene til stationsformål. Nord for stationsbygningen opførtes desuden et varehus med læsserampe.
Omkring stationsbygningen er senere blevet opført mindre bygninger med ekstra funktion til stationen. Blandt andet en lille træbygning til toiletter, brænderum og vaskerum for stationsforstanderen. I dag er denne bygning møderum. Den midterste skorsten er på et tidspunkt blevet fjernet, men skorstenspiben er genopført ved en restaurering i midten af 90’erne. Ud over dette fik bygningen i 1994 en større gennemgang med efterfølgende restaurering. I dag har bygningen således et udtryk, som ligger tæt op af det oprindelige.
Stationsbygningen fungerede som jernbanestation frem til 1950’erne, hvor banen fra Maribo til Bandholm blev nedlagt. I forbindelse med udstykningen af et nyt parcelhuskvarter var stationen truet af nedrivning på grund af en planlagt vejomlægning, men blev på initiativ af Dansk-Jernbaneklub fredet i 1972. Fra 1978 lejede Museumsbanen Maribo – Bandholm sig ind i bygningen og købte denne i 1984 af Lollandsbanen. Bandholm Stationsbygning fungerer i dag som museum.


Stationsvej 10
4941 Bandholm

Ejendommen blev fredet i 1973

BBR-nr.: 360-8033-1

I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den blanke mur og alle bygningsdetaljer, herunder rundbuer, gavltrekanter, gesims, bånd, brystningsblændinger og de ældre vinduer. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning. I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den nordlige halvdels indretning og generelle materialeholdning, herunder det hvælvede loft, de høje paneler og terassogulvet.


Jernbanen mellem Maribo og Bandholm var Danmarks første privatbane. Den blev åbnet i 1869 med Knuthenborg gods, der ejer Bandholm havn, og Privatbanken som hovedaktionærer. Årsagen var, at Maribo på dette tidspunkt var centrum for en omfattende landbrugshandel, og der opstod behov for bedre transportmuligheder til havnen i Bandholm. Frem til 1950 havde Bandholmbanen en stor godstrafik. Men siden er det gået ned ad bakke. Persontrafikken blev delvis erstattet med rutebiler, og i oktober 1952 kørte det sidste persontog. Stationen fungerede i fuldt omfang indtil 1956, hvor den blev omdannet til rutebilstation med kiosk. Lollandsbanen kører fortsat med godsvogne til Bandholm efter behov. I 1962 fik Dansk Jernbane-Klub tilladelse af Lollandsbanen til at køre Museumstog mellem Maribo og Bandholm "på søn- og helligdage, når der ikke kører godstog". I dag har Museumsbanen 50-60 trafikdage hvert år.
Læs mere om museumsbanen her


''Publiceret''