Bandholm Elektricitetsværk


Bandholm Elektricitetsværk Stationsvej 13


Bandholm Elektricitetsværk


Havnegade Bandholm

Intro

Den 3. juni 1937 skrev Folketidende en artikel i anledning af Bandholm Elektricitetsværks 25 års jubilæum med denne overskrift: Da Urmageren og Bagermesteren lavede Elektricitetsværk i Bandholm.

Skeptikerne malede selveste Fanden paa væggen, og ethvert Forsøg paa at få Værket dannet på Andelsselskabets Basis var haabløst. Men så gik man Aktieselskabets vej. I 1911 tog de to Projekterende Ingeniører Deden og Johansen, dengang Nykøbing F, fat på Anlægget, og den 5. Juni Aaret efter, strålede Det hvide Lys for første gang over hele Havnebyen. Siden har det vundet Indpas i snart sagt hvert Hjem. I Dag: 350 Lysforbrugere og 60 Kraftforbrugere. Værket er udvidet i Pagt med Tidens Krav og økonomisk saa vel konsolideret, at Selskabet som Jubilæumsgave til Forbrugerne kan Foretage en Prisnedsættelse paa 10 pCt, dette til trods for, at Værket i Forvejen ligger blandt de billigste.

Og dog har det ikke hele tiden været nogen Dans paa Roser for Selskabets 10-12 Aktionærer. Tværtimod. Særlig de første 3-4 Aar var svære at komme igennem. Anlægskalkulationen var blevet sprængt i saadant Omfang, at man havde drejet Halsen om paa de Raadgivende og Projekterende Ingeniører, og alligevel viste Tiden, der fulgte efter, at Bandholm-værket var bygget lige i den helt rigtige Tid. Aarene, der fulgte efter, Krigstiden med Overgang til Sugegasværk o.s.v., lærte den daværende Bestyrelse at Reb i Sejlene i Tide. Da Pengene bogstaveligt talt flød, satte man Taksterne op, og fik paa den Maade i Tide underbygget Værkets økonomi- en medvirkende Aarsag til at det økonomiske staar saa fint, som Tilfældet er i Dag.

Fra Starten og til 1926 klarede man sig med 50 H:K ” B & W ” motorer. Maskinbygningerne blev saa udvidet for at afgive den nødvendige Plads til en 120 H.K. Holeby Dieselmotor. Alle tre Maskiner afpasset til at tage de haarde Overbelastninger, som er paakrævet, hvor der arbejdes med Kraner, som Tilfældet i Bandholm Havn.

Værkets Drift har gennem alle de 25 Aar været ledet af Bestyrer Due, saa samvittighedsfuldt, at ingen større Kalamitet er indtruffet i de forløbne 25 Aar. Ogsaa den økonomiske Side af Driften har gennem alle Aarene været ledet af Bestyrer Due, og sikkert til alle Forbrugernes Tilfredshed. Selskabets første Formand var daværende Godsforvalter Hoff, senere Landinspektør i Saxkjøbing. Han fungerede dog kun et aars Tid, og afløstes da af Konsul Hovmand, der siden har varetaget Formandshvervet i det lille solide Aktieselskab. I Bestyrelsen sidder for tiden Stifteren Bagermester Jac. Hermansen, Købmand Faber, Dyrlæge Henningsen og Baadfører Carl Jensen. Jubilæumsdagen paa Lørdag markeres ved en lille Festlighed for Værkets Aktionærer, der nu med rimelig Hensyntagen til Forbrugerne nyder Frugten af de lyse aar, der fulgte efter den vanskelige Start for 25 Aar siden.

Hans Peter Victore Due, født i Keldernæs i 1875 og død i 1951. Urmager i 1898. Eletricittetsværksbestyrer i Bandholm 1921 til 1951. Sønnen Kjeld Due assisterende bestyrer i 1946, og bestyrer i 1951-1954. Herefter flyttede han til Maribo, og overtog forretningen efter afdøde installatør Henriksen, Vestergade 36. I Bandholm havde Hans Peter Victore Due forretning på Birketvej 1. I gavlen sad et stort ur, hvis værk blev trukket af et gammelt Bornholmerur. Han byggede huset på Stationsvej 4, og uret flyttede med. Han havde selv lavet det. Under krigen 1914 til 1918 fyredes med tørv og brunkul på elektricitetsværket. Man lavede tjære af affaldet. Fyrbøder på værket var tidligere sømand Johansen, Birketvej 24. Medhjælper var Grandill fra Nakskov. Desuden elektrikerlærling Axel Mortensen Kalamitet= uheld. At Reb Sejlene i Tide= indskrænke sig; slå af på sine krav.