BORRIS SEMINARIUM

Intro

I 1806 oprettedes der et seminarium i Borris på Pastor Krarups initiativ. Det var det første lærerseminarium i Jylland.

I slutningen af 1700-tallet påbegyndtes oprettelsen af seminarier rundt om i landet. Det første blev oprettet i 1791 på Blågård nær ved København. I 1806 indsendte Pastor Krarup fra Borris en ansøgning om at oprette et seminarium ved præstegården. Han fik tilladelse til at bygge et sådan og kort efter en øvelsesskole, hvor nogle af de bedste seminarister skiftevis og uden betaling kunne få afprøvet deres færdigheder. Denne almueskole blev så velanset, at forældre langvejs fra søgte om tilladelse til at få deres børn optaget her. For at blive optaget på seminariet skulle man været mindst 18 år og tilhøre bondestanden. Uddannelsen tog 2 år. Det var først og fremmest religionshistorie med en gennemgang af bibelen, der var fundamentet i undervisningen. Dertil kom dansk, gram-matik og kendskab til de love, der havde betydning for almuen. Men også havedyrkning samt teoretisk og praktisk landbrugs-undervisning. Ved den første eksamination i 1808 kunne direktionen indberette til Det danske Cancelli:”...seminaristerne have ej alene gjort uventede store Fremskridt i Kundskaber, men ogsaa faaet en udvortes forfinet Dannelse, der er ligesaa ønskelig som gavnlig for Skolelærerne ...” I forbindelse med seminariet blev der i 1815 oprettet et skolebogtrykkeri. Seminariet virkede fra 1806-1826, da ministeriet i forbindelse med besparelser nedlagde nogle seminarier, deriblandt Borris. I den tid seminariet eksisterede dimmitterede 195 seminarister. På kirkegården står en mindestøtte for pastor Krarup og hustru. Han var forstander til sin død i 1820.

Durch Initiative Pastor Krarups wurde im Jahre 1806 eine Pädagogische Hochschule in Borris gegründet. Sie war die erste Pädagogische Hochschule in Jütland. Um in der Pädagogische Hochschule aufgenommen zu werden, musste man mindestens 18 Jahre alt sein und der Bauernschaft angehören. Die Ausbildung dauerte zwei Jahre. Priorität war die Geschichte der Religion und stellte das Fundament des Unterrichtes dar. Erst danach wurden andere Fächer, wie Dänisch, Rechnen, Schreiben u.s.w., sowie praktische Fächer (Gartenbestellung u. Landwirtschaftsunterricht) unterrichtet. In Verbindung mit der Pädagogischen Hochschule wurde 1815 eine Buchdruckerei gegründet. Die Pädagogische Hochschule wirkte von 1806 - 1826. Während dieser Zeit dimmitierten 195 Studenten an dieser Hochschule.

In 1806 a teacher training college was established in Borris on the initiative of Pastor Krarup. It was the first college of it’s kind in Jutland. To be admitted one had to be at least 18 years old and a peasent. Training took 2 years. The basis of the training were first and foremost religion, followed by danish laws, which were important to peasants, and practical subjects such as gardening and farm work. In connection with the training-college, a printing office was founded in 1815. The college closed down in 1826. In all 195 teachers qualified at the college.

''Publiceret''