BORRISKROG

Intro

Gennem Borris sogn løber tre åer: Skjern Å, Sdr. Omme Å og Vorgod Å.

De folk, der boede i den østligste del af sognet, skulle passere Skjern Å for at komme til kirke, og de der boede sydøst på skulle tillige passere Omme Å. Enkeltpersoner har kunnet ro eller stage sig over i en båd. Der har nok også været vadesteder, men de var ikke altid sikre - slet ikke ved højvande. Ved kirketid var der specielt mange i hestevogne, der skulle over. Gennem århundreder har der været færgested over Skjern Å ved Borriskrog. I præsteindberetninger fra 1625-42 omtales færgestedet således: ”..Østen Borris kircke er en fergestedt ved den gaardt Borriskro(g), huor reisende folck met heste oc vogn tillige paa pramme kand bliffue offuerført...” Færgestedet hørte under Lundenæs Len. En overgang var det fæstere på Borriskrog, der var færgemænd for en årlig afgift på 3 Rd. Der kom senere et færgehus til, som blev ombygget i 1861. Den sidste faste færgemand døde i 1859 og færgestedet har kun fungeret få år herefter. I 1861 søgte sognet om lov til at opkræve bropenge ved benyttelse af en påtænkt bro. Det blev afslået, men man byggede alligevel broen, og der var nu ikke længere brug for færgestedet. Færgehuset, der har ligget nordvest for broen, fik navneforandring til Brohuset. Det blev revet ned i 1889.

Durch die Gemeinde von Borris laufen drei Flüsse, Skjern Å, Sdr. Omme Å und Vorgod Å. Die Leute, welche in dem östlichen Teil der Gemeinde wohnten, mussten den Skjern Å passieren, um in die Kirche zu kommen. Einzelpersonen konnten in einem Boot hinüberrudern oder staken. Wahrscheinlich gab es auch Furten. Diese jedoch waren nicht sicher genug und schon gar nicht bei Hochwasser. Zu Zeiten, wo in der Kirche der Gottesdienst abgehalten wurde, gab es besonders viele Pferdewagen, die den Fluss überqueren wollten. Seit einigen hundert Jahren gab es deshalb dort eine Fähre über den Skjern Å, bei Borriskrog. Der letzte Fährmann starb im Jahre 1859. Die Fährstelle war danach nur noch einige Jahre in Betrieb. Im Jahre 1861 wurde dort eine Brücke gebaut und der Fährbetrieb wurde eingestellt.

Through the parish of Borris three rivers run: Skjern Å, Sønder Omme Å, and Vorgod Å. People who lived in the eastern part of the parish had to cross the river Skjern to get to church. For individuals it was possible to row or pole ashore. There was probably fords but they were not always safe at high tide. Since the 16th century there have been a ferry boat which crossed the river Skjern at Borriskrog. The last ferryman died in 1859. In 1861 a bridge was built and therefore the ferry was no longer needed.

''Publiceret''