Arrild kirke


Arrild kirke. Fotoograf: Henrik J. Møller

Intro

Arrild kirke ligger midt i landsbyen Arrild. Kirken ligger lige som landsbyen på en skråning, hvor der er storslået udsigt mod øst ned til Fiskbækken. På kirkegården er der en mindesten over 23 faldne og savnede fra første verdenskrig.

Arrild kirke ligger midt i landsbyen Arrild. Kirken ligger lige som landsbyen på en skråning, hvor der er storslået udsigt mod øst ned til Fiskbækken. Kirken er viet til Vor Frue.

Kirkens bygninger

Kirken består af et romansk skib og kor, opført ca. 1200. Murværet består af granitkvadre, tufsten og teglsten og står på en sokkel af granitkvadre. Skibet er på et tidspunkt blevet forlænget mod vest. Mod øst og nord har skibets mure blændingsfelter og andre udsmykningsdetaljer. Tre romanske vinduer i skibet og koret er bevaret, men dog tilmurede. Dette gælder også en indgangsdør på kirkens nordlige side. Et våbenhus foran døren mod nord er opført senere, men nedrevet igen. Tagværkerne over kor og skib er de oprindelige. Kirken står hvidkalket og er tækket med bly.

Tårnet er opført teglsten i sengotisk tid, ca. 1500. Det er af den såkaldte Tørninglen-type med højt pyramideformet spir og små gavle mod hvert verdenshjørne. Store dele af tårnet er fornyet efter en brand i 1783.

I tårnet hænger en klokke fra 1730, fremstillet af Joh. Armowitz, og en klokke fra 1825, fremstillet af I. F. Beseler, Rendsborg. Den sidstnævnte klokke blev beslaglagt 1917 til omsmeltning i Første Verdenskrig, men kom i 1919 tilbage til kirken. Tårnrummet med krydshvælving blev i 1857 indrettet til våbenhus og forsynes med en vestlig indgangsdør. Trappehuset mod nord er fra renæssancetiden.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
Trap Danmark, 5. udgave, 1966, Tønder amt, bd. X,2, side 589
Danmarks Kirker


Skibet har et bjælkeloft, der er blevet hårdt restauret i 1910-13. På den østlige bjælke findes en indskrift, der fortæller at ridefoged Detlef Outzen i Roost har ladet bjælkerne indlægge i 1700. En anden indskrift oplyser, at kirkeværge Hans Outzen lod kirken staffere i 1747. Bjælkerne er malet med sortkonturerede akantusplanter, og på de hvide loftspaneler er der påmalet røde frugtbundter og grønt bladværk. Den ene af skibets lysekroner er fra 1747, den anden er en efterligning fra 1949.

Korbuen mellem skib og kor har skråkantet sokkel og spinkle kragbånd. Her hænger et korbuekrucifiks, fremstillet af Jes Lind i 1898.

Det murede alterbord dækkes af et sengotisk forsidepanel fra o. 1475. Det har et maleri af Jesus som verdensdommer og er genfremdraget i 1939 ved fjernelse af en barok overmaling. Alteret har to sæt af alterstager fra 1600-tallet. Et krucifiks i egetræ på alteret er fra 1769. Alterskranken med hjertebalustre er fra 1721.

Altertavlen sengotisk og fra o. 1475. Midterfeltet har en figurrig korsfæstelsesscene, mens fløjene har apostelfigurer. I 1716 blev altertavlen udstyret med topstykker og storvinger. Samtidig indrettedes der et rum for præsten bag ved altertavlen. I skibet nord for korbuen hænger der en sengotisk sidealtertavle fra o. 1475. I midterfeltet har den figurer af Jomfru Maria og Jesusbarnet. Fløjdørene har malerier af Skt. Mikael, Skt. Laurentius, Maria Magdalene, samt en hellig abbed.

I korets nordlige hjørne står også en gotisk degnestol, mens der i hjørne mod syd står en skriftestol med renæssancepaneler. En tidligere forstanderskabsstol med høje, udskårne gavltoppe fra 1721 anvendes nu som degnestol. I koret findes endelig også en middelalderlig jernbunden kirkekiste.

Døbefonten af sandsten er fra 1734 og har samtidig bemaling. Dåbsfadet er fra o. 1550-75, og et trælåg over døbefonten er også fra denne tid.

Prædikestolen er et renæssancearbejde af Tønder-typen fra beg. af 1600-tallet. I felterne findes relieffer med nytestamentlige motiver. I 1941 blev den oprindelige staffering fra 1621 genfremdraget af P. Kr. Andersen fra Nationalmuseet.

Stolestadernes gavle er fra sengotisk tid o. 1550, og et par steder ses hjerte udskæringer, der er meget yndede i den vestjyske gotik. Selv bænkene er af nyere dato. De øverste stole har barokke døre og gavltoppe, der er fornyet i 1941.

I Skibets vestlige findes et pulpitur, der opsat i 1719. Det har malerier af de 12 apostle. Pulpituret bærer orgelet fra 1942, der er fremstillet af Johannes P. Andresen i Ringkøbing.

I tårnrummet findes en gravsten fra o. 1600 over herredsfoged Hans Owsen i Roost og dennes hustru. Desuden findes en gravsten over herredsfoged, kancelliråd Olaus Zeuthen, død i 1787

Forfatter: Henrik J. Møller


På kirkegården rejstes 1922 en mindesten for 23 faldne og savnede i krigen 1914-18.