Arløse Skole


Arløse skole under opførelse 1913


Arløse Skole, kort efter ibrugtagen 1913


Arløse Skole, nu privatbolig


Den gamle skole, opført 1834, nedbrændt 1912


KLasseværelset 1916. Ved tavlen lærer Kristian Kæstel.


Arløse Skole i 1990'erne.

Intro

Skolen er opført i 1913 til erstatning for den tidligere skole, som brændte ved lynnedslag i sommeren 1912. Adresse Hindholmvej 6, 4262 Sandved. Der er ikke offentlig adgang.

Landsbyen Arløse fik sin første skole allerede i 1730. Det var overkammerherre C.A. von Plessen - ejer af Førslevgård og en række andre godser på egnen - som oprettede denne og en række andre skoler. Skolen var 7 fag i længden og 5 fag i bredden, dvs. ca. 10½ m lang og 7½ m bred, i alt knapt 80 m2 og rummede både lærerens privatbolig og skolestue. Denne første skole lå på hjørnet af Hindholmvej og Møllegårdsvej. Den fungerede indtil 1834, hvor en ny skole blev opført i landsbyens nordlige ende. Den gamle skole overgik herefter til fattighus, dog således at den afgåede lærer fik lov til fortsat at bebo lærerboligen. I de gamle folketællinger ses, at huset var beboet af den pensionerede lærer og hans kone samt en voksen hjemmeboende datter, hvortil kom 5 almisselemmer, som må have boet i den gamle skolestue.


I året 1834 blev skolen i Førslev nedlagt på grund af svigtende børnetal. Samme år blev der opført en ny skole i Arløse, hvor børnene fra Arløse, Arløsetorp og Førslev blev undervist. Denne skole var noget større end forgængeren, nemlig ca. 15 meter lang og i øvrigt med delvist udnyttet loftetage. Den 1. august 1912 slog lynet ned i skolen, som nedbrændte. Lærerfamilien fik midlertidig bolig på Hindholm Højskole, og børnene måtte undervises i forsamlingshuset i Arløse.


Det var en meget smuk og velindrettet bygning, som blev taget i brug i 1913. Skolen fungerede i 50 år. I 1963 blev en ny centralskole i Hindholmdalen - Førslev Centralskole - taget i brug. Skolens sidste lærer, som fortsatte på centralskolen, købte skolen som bolig. Efter 2000 har bygningen gennemgået en omfattende istandsættelse.


Gennem de 50 år, skolen fungerede, var der kun to lærere. Kristian Kæstel, der var blevet ansat i 1895 og således oplevede branden i 1912, var lærer indtil 1939. Ud over at være en dygtig og velanskrevet lærer var han dybt engageret i det omgivende samfund - kirkeværge, organist, menighedsrådsformand, kredsformand og folketingskandidat for Venstre, afholdsforeningen, referent for Næstved Tidende osv. Han var født i Sønderjylland, og han engagerede sig stærkt i afstemningen i 1920 og i Sønderjyllands forhold. Efter sin pensionering blev han ridder af Dannebrog. Han blev efterfulgt af Stig Andersen, som også engagerede sig i egnens liv. Han var organist og siden kirkesanger, og også han varetog hvervet som kirkeværge. Han stiftede et hjemmeværnskompagni i Fuglebjerg. Han var historisk interesseret og var medstifter af Lokalhistorisk Arkiv i Fuglebjerg. Sammen med hustruen Inger spillede han i Sydsjællands Symfoniorkester. Efter skolens nedlæggelse i 1963 fortsatte han endnu 14 år som lærer ved Førslev Centralskole.