Algade


Algade set mod vest fra nr. 7. Manden står foran Algade 9.


Algade 30, Varehus Flensborg Magasinet på det vestlige hjørne af Graabrødregade. Algade 28, Løveapoteket yderst til højre. Datering 1900-1930


Shopping i gågaden Algade, Aalborg

Intro

Algade hører til blandt Aalborgs ældste gader og var den øst-vestlige hovedtrafikåre gennem byen. Allerede i midten af 1000-tallet anlagdes en plankebelagt vej, som efter al sandsynlighed var en forløber for nutidens Algade.

''Byhuse'' I forbindelse med den gamle plankebelagte gade fandtes på sydsiden af gaden flere byhuse fra perioden 1050 til 1250. Gaden var smallere end tilfældet er i dag, da fundamentsdele fra blandt andet gråbrødreklostret, grundlagt i 1200-tallets midte, er beliggende under nutidens Algade. ''Algaden Søndergade'' I senmiddelalderen svarede Algades placering dog nogenlunde til dens nuværende forløb på strækningen mellem Gravensgade og Bredegade. Til op i 1600-tallet kaldtes Algade til tider for "algaden Søndergade" til trods for, at der kom en Søndergade i Aalborg i 1500-tallet. Navnet skyldtes gadens geografiske placering i den sydlige del af det daværende byområde. Betegnelsen Algade er omdiskuteret, men skal formentlig ses som gader udlagt efter ordre fra kongen eller byen til benyttelse for alle. ''Vækst i beboelse'' I senmiddelalderen og renæssancen opførtes der flere stenhuse langs gaden. I sidste halvdel af 1700-tallet skete der en stor vækst i antallet af beboelsesejendomme i Algade, hvilket medførte en stigende befolkningstæthed og deraf følgende faldende sundhedstilstand blandt beboerne. I samme århundrede kunne man ved den gamle Vesterport (porten var omtrent beliggende ud for Aalborg Historiske Museum, Algade 48) se slagter- og brødboder, når der afholdtes torvedage og markeder i byen. ''Trafikåre'' Fra gammel tid udgjorde Algade som nævnt den vigtigste øst-vest gående trafikåre i Aalborg. Den aflastedes i 1894 af Danmarksgade, da denne forlængedes fra Frederikstorv til Løkkegade, og i 1909-11 da Boulevarden blev gennembrudt. Ved begyndelsen af 1900-tallet havde Algade udviklet sig til en af Aalborgs centrale forretningsgader, hvilket den til stadighed er. I 1940erne var der planer om at udvide og ændre Algade for at få et bedre og mere sammenhængende cityområde over Nytorv mellem Bispensgade og Algade. Planerne blev dog ikke til noget, men dette blev der rettet op på i 1960-64, da St. Nygade-kvarteret, som blandt andet omfattede en del af Algades nordside, blev nedrevet og erstattet med stormagasinet Salling. Algade blev som den tredje gade i byen indviet som gågade den 9. Juni 1970 efter Bispensgade og Gravensgade, i første omgang på strækningen fra Boulevarden til Hjelmerstald og siden med den resterende del til Slotsgade.

''Aalborg Stiftstidende '' 10.06.1970 ''Aalborgs historie'' Bind 1, 2, 3 og 5 ''Se flere billeder af Algade her: '' [http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8algade2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4 http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8algade2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4]