Agerskov kirke


Agerskov kirke


Skibet i Agerskov kirke


Koret i Agerskov kirke. Foto: Henrik J. Møller


Alteret i Agerskov kirke. Foto: Henrik J. Møller


Figurgruppe i Agerskov kirke. Foto: Henrik J. Møller


Mindetavle over faldne i Første Verdenskrig i Agerskov kirke. Foto: Henrik J. Møller


Prædikestolen i Agerskov kirke. Foto: Henrik J. Møller


Skibet i Agerskov kirke. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Agerskov kirke ligger sydøstligt i oplandsbyen Agerskov. Det er en ret stor kirke, der har haft stor betydning for egnen.

Agerskov kirke ligger sydøstligt i oplandsbyen Agerskov. Det er en ret stor kirke, der har haft stor betydning for egnen. Kirken blev i katolsk tid indviet til helgenen Skt. Dionysios. Agerskov udgør et pastorat under Tørninglen provsti og Ribe stift.

Kirkens skib er opført i romansk tid, o.1200. Samtidig blev der også opført et kor og apsis, der imidlertid o.1300 blev nedrevet og erstattet af det nuværende større og længere kor og sakristi. Kirkens mure består overalt af granitsten og står på en profileret granitsokkel. Der har oprindeligt været indgangsdøre fra nord og syd og en præstedør ind til koret, men alle er senere blevet tilmuret.

Tårnet blev opført i sengotisk tid, o.1500. Det er af Tørninglen-typen med højt pyramideformet spir og lave spidsgavle på alle tårnets fire sider. Murværket består udelukkende af teglsten. Spiret blev forhøjet og fik sin nuværende form i 1786. Tårnets underrum er hælvet og har stået åben ind til skibet via en spidsbuet arkade, men denne er på et tidspunkt blevet tilmuret. I tårnet hænger to klokker fra 1873, som er støbt hos Bochumer Verein i Tyskland.

Våbenhuset blev opført samtidig med det nye større kor o.1300. Granitstenene hertil kom delvist fra det nedrevne kor og apsis fra o.1200. Et våbenhus fra o.1500 nord for skibet er senere blevet revet ned. I det nuværende våbenhus står en kamin fra renæssancetiden.

Tagværkerne er oprindelige og taget er overalt blytækket.

Kirkegården

Kirkegården er omkranset af et stendige med indgange fra øst og syd. Der findes flere gravsten fra 1700-tallet. Der er også fundet rester af en teglovn.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
J.P. Trap Danmark, 5. udgave, Haderslev amt, bind X,1, 1965, side 375.


Indvendigt har kirken bræddelofter i skibet. Oppe under de nuværende lofter ligger et oprindeligt bjælkeloft med bjælker, der har været understøttet af bærestolper midt i skibet. I koret fra o.1300 har loftet hvælvinger med kalkmalerier fra 1632 af apostlene i renæssanceformede kartoucher.

I korbuen mellem skib og kor hænger et korbuekrucifiks fra begyndelsen af 1400-tallet. På den samtidige bærebjælke findes der evangelisttegn og indskriften: ”Herre, befaler jeg min ånd.”

Alterbordet i granitsten er fra unggotisk tid, o.1300. Altertavlen fra 1597 er i renæssancestil, men er ændret to gange, først i 1719 og senere i 1763 med nye malerier af Anders Nielsen Windfeld. I midterfeltet ses korsfæstelsen. I sidefløjene og topstykket er der malerier af Jesus lidelseshistorie og Isaks ofring. Under disse malerier er der fundet rester af ældre malerier fra renæssancetiden.

Alterkalken og disken er fra 1772. På alterbordet står der et sæt sengotiske alterstager og et sæt alterstager fra 1718.

På korets nordlige væg hænger der to figurgrupper fra en tidligere gotisk sidealtertavle, der forestiller den gode og onde side af korsfæstelsen. Figurgruppen blev istandsat i 1959. Andre figurer fra gamle sidealtertavler opbevares i dag bl.a. på Flensborg Museum. Sidealtertavlerne har siddet i nicher i kormuren mellem skib og kor.

I koret står der en meget omdannet degnestol fra 1749. To messeklokker fra middelalderen hænger i en niche fra et tilmuret vindue på korets nordlige væg.

Døbefonten er fra romansk tid, o.1200. Dåbsfadet er fra 1931. Døbefonten blev erstattet af en figur af en engel, der holdt på dåbsfadet. Døbefonten blev flyttet tilbage til korbuen i 1900, og samtidig forsvandt figuren af englen.

Prædikestolen er fra 1798 og ret enkelt udformet. En skriftestol med elementer fra o.1600 benyttes nu som opgang til prædikestolen.

Kirkens stolestader er fra 1750 og har fået den nuværende staffering i 1930.

Pulpituret i skibets vestlige ende er fra 1890 og samtidig med kirkens orgel.

I skibet hænger en mindetavle over sognets faldne i Treårskrigen, 1949. Desuden også en mindetavle over sognets faldne i Første Verdenskrig, 1914-18.
kirken

Forfatter: Henrik J. Møller


Sagnet fortæller, at Agerskov kirke ligger placeret et stykke væk fra den oprindelige landsby Agerskov. Oprindeligt ville man bygge kirken på Galsted Mark, fordi det dengang var sognets hovedby. Men to gange oplevede man, at byggematerialerne var blevet flyttet til Agerskov. Derfor besluttede man at opføre kirken her.

Ikke langt fra Agerskov kirke ligger Branderup kirke. Et sagn fortæller at håndværkerne i Agerskov og Branderup kun havde en hammer at deles om. Derfor blev Branderup kirke placeret langt uden for Branderup landsby, for at man kunne kaste hammeren frem og tilbage mellem de to kirker.

Et sagn fortæller at der på Bispelgaards jorder skulle være sten, der stammer fra en bispegård eller herregård. Der står intet om en sådan i kilderne, men det er sandsynligt, at der har været et munkesæde ved den nærliggende lokalitet, Nitriskær. Agerskov præstegårds store jordarealer kan også stamme fra munkesædet eller bispegården.

Agerskov kirke blev katolsk tid indviet til helgenen Skt. Dionysios. Han var biskop i Notre Dame kirken i Paris i 200-tallet og måtte lide martyrdøden, da hedninge i Paris halshuggede ham. Det fortælles, at han selv samlede sit hoved op og gik hen til kirkegården i bydelen Skt. Denis. I alteret i Agerskov kirke har der været et lille helgengemme, hvor en stump af den hellige Dionysios har ligget opbevaret som relikvie. Skt. Dionysios var en populær helgen i 1200 tallet, og flere kirker i Sønderjylland er indviet til ham. Skt. Dionysios blev især påkaldt, når folk havde hovedpine, idet mange afbildninger viser ham, hvor kun hovedskallen er hugget af.

Forfatter: Henrik J. Møller