Aarbyesvej 53 i Rødby


Teknisk Skole kort tid efter opførelsen. Foto omkring 1920


Bygningen fotograferet i 1950.


Bygningen fotograferet 30. juni 2011


Bygningen fotograferet 30. juni 2011

Intro

Bygningen på Aarbyesvej 53 er velkendt på Sydlolland. Den har bl.a. rummet Rødby Bibliotek, dog på adressen Kirkeallé 11. Bygningen blev bygget som Teknisk Skole i 1919 på Bagalleen. Samme bygning, samme beliggenhed, tre forskellige adresser!

1919: Bygningen opføres for Rødby Haandværker- og Industriforening til Teknisk Skole.
1929: Bygningen overtages af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart.
1944: Bygningen købes tilbage af Rødby Haandværker- og Industriforening.
1960: Bygningen afhændes til Rødby kommune, som opretter kommunebibliotek efter ombygning. 1991: Biblioteket flyttes til Rødbyhavn, og bygningen ombygges til lejligheder.

Kilder:
Rødby Haandværker- og Industriforenings Jubilæumshæfte 1968.
”Huse i Rødby”, udgivet af Planstyrelsen og Rødby kommune 1992.


Hovedbygningen med tilbygning blev opført i 1919 for Rødby Haandværker- og Industriforening som ny Teknisk Skole ved arkitekt E. Thorsen, Rødby. (Arkitektens tegninger var blevet godkendt og rosende omtalt af Direktoratet for de Tekniske Skoler, hvor projektet skulle forelægges).
I hovedbygningen var der indrettet skolelokaler samt en beboelseslejlighed på første sal, beregnet til skolens forstander. I tilbygningen var der wc og vaskerum.


Der var fra starten af masser af problemer. Hvordan skulle byggeriet finansieres? Bestyrelsen for foreningen håbede på et stort tilskud fra Handelsministeriet, men dette ville – som én gang lovet – kun yde et tilskud på 28.000 kr. og ikke mere. Man fortsatte dog med planerne, og i sommeren 1919 kunne man konstatere, at den projekterede skoles opførelse ville koste 130.000 kr., og at der ville blive brug for et årligt tilskud fra foreningen på ca. 800 kr.

Finansieringen af byggeriet skulle baseres på statstilskuddet på 28.000 kr., et rentefrit lån fra foreningen på 6.000 kr. samt et lån på 18.000 kr. optaget i Haandværker- og Industriforeningens Fribolig. Foreningen besluttede også at ”søge Rødby Bank om at udstede en veksel på 20.000 kr. á 14 dage til fornyelse flere gange”!

For også at få byens borgere til at medvirke til at sikre midler til skolen – i beskedent omfang – arrangerede man en basar i den tekniske skole. Festlighederne i forbindelse med basaren varede i to dage, og det blev en fest af format!

I skolens stueetage var der indrettet restauration, tesalon og tombola, medens der på 1. sal var indrettet en række boder samt et roulettespil, og i tagetagen var der kabaret, tableauer og udstilling.
I skolens gård var der rejst et skydetelt, en ølhal samt to danseestrader, hvor det gik lystigt til til langt ud på de små timer. I vestibulen var anbragt en ved mekanisk kraft bukkende herre og nejende dame til at modtage publikum. Jo, på de tider var høflighed i højsædet!


Ved grundstensnedlæggelsen blev der i bygningens nordvestlige hjørne to murskifter over soklen indmuret et kobberskrin, hvori var lagt et dokument med følgende indskrift: ”År 1919 i kong Christian den 10endes ottende regeringsår og året for verdenskrigens afslutning, nedlagdes den 6. august grundstenen til Teknisk Skole, der opførtes af Rødby Haandværker- og Industriforening. Grundstenen nedlagdes af d´herrer by- og herredsfoged J. Jensen, skolens og foreningens formand Julius Hansen og forstander, lærer P. Larsen”.

Indvielsen af skolen fandt sted den 17. oktober 1919, og det blev gjort med manér. Adskillige prominente gæster var indbudt til højtideligheden. Der blev holdt taler, og Rødby Sangkor sang ”en i dagens anledning af organist A. Michelsen forfattet kantate”, som gjorde stor lykke. Hvem ved, måske var det med til at berede organisten vejen til borgmesterposten i Rødby?


Allerede i 1921 blev det vedtaget at oprette et folkebibliotek i den nye tekniske skole i tilslutning til foreningens bogsamling, som skulle indgå som led i en folkebogsamling, og det skete allerede året efter.


Skolen fik i 1920erne økonomiske problemer. Efterhånden blev de så store, at man i 1928 på en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling vedtog at afhænde skolen til staten (i praksis Ministeriet for Handel, Industri og Søfart). Herefter lejede både Teknisk Skole og Folkebiblioteket sig ind i bygningen, så bortset fra ejerforholdet var der ingen større ændringer.

I 1943 kom der røster frem om igen at overtage skolen. Haandværker- og Industriforeningen kunne overtage den for 83.000 kr., og dette blev forelagt generalforsamlingen og vedtaget.
Den 13. juni 1944 var foreningen igen ejer af Rødby Tekniske Skole.


I 1959 fremkom Rødby kommune med et tilbud om at købe bygningen til brug for et kommunebibliotek. Købstilbuddet lød på 105.000 kr. Det blev forelagt foreningen på en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling, hvor det blev vedtaget at afhænde skolebygningen. Dette skete den 11. januar 1960.

Bygningen blev i 1960 ombygget, så den kunne anvendes som bibliotek. Rødby Bibliotek var beliggende i denne bygning indtil 1991. I en årrække var der også lokaler til en såkaldt ”Lilleskole”, hvor nogle af de mindste klasser fra Rødby Byskole kunne undervises.
I 1991 blev biblioteket flyttet til Rødbyhavn, hvor det fik til huse i Digecentret på Skolevej 1.


Efter bibliotekets flytning opstod problemet med anvendelsen af bygningen. Allerede i 1991 kom der forslag om at ombygge Kirkeallé 11 til lejligheder. Dette blev da også løsningen. Hovedindgangen ud mod Kirkeallé blev tilmuret, og der blev indrettet lejligheder. Elevator blev også installeret.
Indgangen blev flyttet til bagsiden af bygningen, og derfor har en adresseændring været nødvendig. Lejlighederne har nu adresserne Aarbyesvej 53 a – k.