Aakær


Aakær hovedbygning blev formentlig opført efter Skånske krig (1675-79) på fundamentet af en tidligere hovedbygning. Aakær er da også langt ældre og kendes fra slutningen af 1300-tallet, hvor den var underlagt Aarhus bispestol.

Intro

Aakær kendes fra slutningen af 1300-tallet, hvor den blev underlagt Aarhus bispestol. Efter reformationen i 1536 overgik Aakær til kronen og fungerede som kongeligt len frem til enevældens indførelse i 1660. Sidenhen har Aakær skiftevis været på borgerlige og adelige hænder.

''Historien om Aakær'' I midten af 1300-tallet var den jord, Aakær nu står på, ejet af Lars Truedsen, men i 1398 solgtes godset til biskoppen i Aarhus. Under de skiftende Aarhusbisper udvidedes godset betydeligt. Ved reformationen i 1536 overgik Aakær, sammen med rigets øvrige bispegods, til kronen. I 1548 blev det oprettet som selvstændigt kongeligt len. Kronen forsatte bispernes godssamling under Aakær, og ved enevældens indførelse i 1660 hørte stort set alle fæstegårde i Hads herred under Aakær. Efter de to Karl Gustav krige (1657-1660) kom Aakær i familien Gersdorffs eje. Det kolossale gods (3000 tønder hartkorn) blev delt mellem flere ejere. Af det tidligere Aakær len blev oprettet hele fem herregårde. Allerede i 1674 blev selve Aakær solgt til Jørgen Bielke, som i 1697 solgte til den borgerlige købmand Bendix Lassen fra Aarhus. I det meste af 1700-tallet var Aakær i to forskellige Lassen-familiers eje. Godset blev i 1783 overtaget af Frederik Christian Tønne v. Lüttichau, som var en markant kritiker af landboreformerne. Efter nogle år med skiftende ejere og stort frasalg af fæstegårde overtog Peter Johannes Neergaard Aakær i 1857, og godset blev i familiens eje indtil den nuværende ejer Johan Koed-Jørgensen købte Aakær på tvangsauktion i 1990. ''Markante ejere'' 1398-1536: Aarhus Bispestol 1536-1661: Kronen 1717-1749: Hedevig Margrethe Bornemann 1783-1793: Frederik Tønne v. Lüttichau 1857-1884: Peter Johannes Neergaard Læs mere om Aakær på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/aakaer danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Den eksisterende hovedbygning på Aakær er et trefløjet barokbygning i én etage og i bindingsværk. I perioden da Aakær var et kongeligt len i blev bygningerne beskrevet som forfaldne. Den nuværende hovedbygning blev antageligt opført kort efter Skånske krig (1675-79) på fundamentet af den tidligere hovedbygning. Sit endelige udseende fik den dog først i første halvdel af 1700-tallet, hvor bl.a. Matthias Rosenørn foretog en ombygning i 1722. Aakær blev restaureret af arkitekten H. P. Nielsen i perioden 1955-64. ''Omgivelser'' Herregården ligger i en ådal på nordsiden af Horsens fjord omgivet af skov og bakker mod vest og marker til de øvrige sider. Øst for hovedbygningen ligger en stor have, som bl.a. rummer en sø. Avlsbygningerne er placeret mod nordvest. Fra hovedbygningen udgår en allé til landevejen, der passerer i en bue tæt forbi herregårdsanlægget. ''Bygninger og gods'' 1350’erne: Første borg formentlig opført 1576: Lensmanden pålægges opførelse af hovedbygning 1660: Aakær len når sin største udstrækning og ejer næsten alle fæstegårde i Hads herred Ca. 1680: Nuværende hovedbygning opført 1722: Hovedbygning ombygget 1794-1802: Stort frasalg af fæstegårde under den holstenske greve Friederich Otto von Dernath

''Fakta'' Adresse: Aakjærvej 100, 8300 Odder Kommune: Odder Tidligere: Aarhus amt, Hads herred, Falling Sogn Ejer: Johan Koed-Jørgensen (2016) Funktion: Landbrug/skovbrug, boligudlejning (2016) Størrelse: 1242 ha (2016) Offentlig adgang: Mulighed for boligudlejning Fredning: Hovedbygningen er fredet (2016)

''English'' Aakær is first mentioned in the late 14th century, when it came to the hands of the bishop in Aarhus. At the Reformation in 1536 Aakær went to the crown - like most of the church property. It was administered as a royal fief until the introduction of absolute monarchy in 1660. In 1661, Aakær was given to Joachim Gersdorff and his family, and thus became a privately owned manor. Since then, the estate has alternated between bourgeois and aristocratic owners. The buildings were in the 17th century in a bad shape, and hence a new main building was built around 1780.

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''