5. maj sten i Vinstrup


5. maj sten i Vinstrup


Fra afsløringen den 5. maj 1946. Billede fra Sorø Amtstidende. Taleren er sognepræst Chr. Krarup, Tystrup.


Majtræet eller Majbænktræet i Vinstrup

Intro

Efter befrielsen i 1945 rejstes sten mange steder i landet for at markere den glædelige begivenhed.

Stenen blev afsløret den 5. maj 1946. Iflg. Sorø Amtstidende den 6. maj 1946 blev afsløringen af stenen overværet af ca. 400 mennesker. Sognefoged Chr. Pedersen bød velkommen. Under et øjebliks stilhed gled flagene på halv stang, mens forsamlingen sang "Det haver så nyligen regnet". Pastor Krarup hyldede derefter Kong Christian, og der blev udbragt et nifoldigt Leve. Så sang man "Kong Kristian" og "Der er et yndigt land", hvorefter pastor Krarup talte. Han sluttede sin tale med at fjerne Dannebrogsflaget, som havde dækket stenen. Forsamlingen sang "Guds fred med vore døde". Sognefoged Chr. Pedersen takkede for den forståelse, man havde mødt, da tanken om rejsningen af stenen kom frem. Stenen skulle være fra hele sognet, og det blev den. Han takkede også godsejer Neergaard, som havde givet stenen, der var fundet i Storskoven, og fru Valborg Larsen, der havde givet det stykke jord, stenen står på, og forfatteren til inskriptionen, og alle, som på en eller anden måde havde bidraget til stenens rejsning. Han overdrog herefter stenen til sognerådsformand Hans Hansen, Næblerød, der takkede for den opgave, der blev overdraget sognerådet. Højtideligheden omkring stenen sluttede med sangen "Danmark i tusind år". Herefter gik provst Knud Hee-Andersen på talerstolen. Han holdt iflg. avisen en smuk og manende tale. Til allersidst takkede sognefogeden, og man sang "Kongernes Konge" og "Der er et yndigt land". Flakkebjerg Ungdomshjems Orkester sørgede for musikken.


Befrielsen i 1945 betød rejsning af et stort antal monumenter landet over. Af egentlige befrielsesmindesten er der i alt ca. 370 i Danmark. Hertil kommer et stort antal mindesmærker for krigens ofre og omkomne på havet, hvorved det samlede antal kommer op på 1265. Der er to 5. maj-sten i Fuglebjergområdet – i Krummerup og i Vinstrup.


Mindestenen er sat tæt ved ”Majtræet” eller” Majbænktræet” i Vinstrup. Majtræet blev en afløser for majstangen, hvor foråret blev fejret - der blev bedt for en god høst, og der blev festet. Nok var der rigeligt med øl, og vel drog nogen også hjem i en rus, men oldermanden slog tappen i øltønden så tidligt på aftenen, at alle kunne komme rettidigt op næste morgen og komme i gang med forårsarbejdet. Majstangen og senere majtræet var placeret ved bystævnet. Majtræet var først et bøgetræ, som blev hentet i skoven og plantet på en plads midt i byen. Festlighederne endte med, at majtræet blev væltet. I 1812 plantede skovrider Romler fra Hovgården i Vinstrup et lindetræ, der herefter fungerede majtræ i mange år. Og det blev ikke væltet, når majfesten sluttede. Men det væltede nu alligevel – nemlig under stormen den 17. oktober 1967. Træet burde have kunnet stå mange år endnu – men en transport af rafter fra Castrup Savværk til Masnedø i midten af 1930’erne tilføjede træet et sår, som formentlig afkortede dets levetid. I nyt lindetræ blev plantet i april 1984, og det står stadig på sin plads midt i Vinstrup. Majfesten blev holdt den 1. maj, som også var skiftedag. I nutiden er det arbejderbevægelsen, som fejrer 1. maj.


Lige over for "Majtræet” - midt i Vinstrup by, hvor Lindekrogvej, Langebjergvej og Tystrupvej mødes, finder vi en befrielsessten.

Den bærer teksten:

5. Maj 1945
Sognet satte denne Sten
som en Tak til Gud
og til alle - hver og én
der drev Fjenden ud.
Danmark holdt sit Navn i Ære
Danske vil vi altid være.